☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2005

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO
Rok 2005

 

Nr uchwały

Data podjęcia


w sprawie


Termin

XLI/213/05 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasajacych z upływem roku budźetowego 2005 z dniem podjęcia
XLI/212/05 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu w roku 2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XLI/211/05 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok z dniem podjęcia
XL/210/05 16 grudnia 2005 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczek udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Jaworze z dniem podjęcia
XL/209/05 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budźecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
XL/208/05 16 grudnia 2005 r. w sprawie przejęcia zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze z dniem podjęcia
XXXIX/207/05 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok z dniem podjęcia
XXXIX/206/05 2 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu aworskiego 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXVIII/205/05 20 października
2005 r.
w sprawie skargi "GEOSTOL" s.c w Jaworze na działalność kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jaworze.
z dniem podjęcia
XXXVIII/204/05 20 października
2005 r.
w sprawie przejęcia zobowiązań cywilnoprawnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze z dniem podjęcia
XXXVIII/203/05 20
października
2005 r.
w sprawie bankowej obsługi budżetu Powiatu Jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 26.10.2005 do 25.10.2010 r. z dniem podjęcia
XXXVIII/202/05 20 października
2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok. z dniem podjęcia
XXXVII/201/05 16 września
2005 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Miejsko - Gminnego Samoobrony RP na działalność Starosty Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXXVII/200/05 16 września
2005 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku
XXXVII/199/05 16 września
2005 r.
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXVII/198/05 16 września
2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/135/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXVII/197/05 16 września
2005 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/134/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXVII/196/05 16 września
2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Jaworze przy ul. Legnickiej 16 na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXXVII/195/05 16 września
2005 r.
w sprawie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi budżetu powiatu z dniem podjęcia
XXXVII/194/05 16 września
2005 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku z dniem podjęcia
XXXVI/193/05

21 lipca
2005 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemi Jaworskiej" dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREGIII A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 2004-2006 z dniem podjęcia
XXXVI/192/05

21 lipca
2005 r.

w sprawie włączenia Technikum Uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze z dniem podjęcia
XXXVI/191/05

21 lipca
2005 r.

w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych
w Jaworze

z dniem podjęcia
XXXVI/190/05

21 lipca
2005 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zdania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXXVI/189/05

21 lipca
2005 r.

z dniem podjęcia w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

z dniem podjęcia
XXXVI/188/05

21 lipca
2005 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie, z budżetu Powiatu Jaworskiego, dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

poupływie 14dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXVI/187/05

21 lipca
2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok

z dniem podjęcia
XXXVI/186/05

21 lipca
2005 r.

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia
XXXV/185/05 17 czerwca
2005 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXV/184/05 17 czerwca
2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze z dniem podjęcia
XXXV/183/05 17 czerwca
2005 r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze z dniem podjęcia
XXXV/182/05 17 czerwca
2005 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dniem podjęcia
XXXV/181/05 17 czerwca
2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok z dniem podjęcia
XXXIV/180/05

20 maja

2005 r.

w sprawie wykorzystania herbu Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXXIV/179/05

20 maja

2005 r.

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. z dniem podjęcia
XXXIV/178/05

20 maja

2005 r.

w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach i Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie. z dniem podjęcia
XXXIV/177/05

20 maja

2005 r.

w sprawie wyłączenia Liceum Technicznego, oraz włączenia Szkoły Policealnej do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze i rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze, oraz likwidacji Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/176/05

20 maja

2005 r.

w sprawie likwidacji Liceum Technicznego o profilu administracyjno - ekonomicznym w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
XXXIV/175/05

20 maja

2005 r.

w sprawie włączenia Gospodarstwa Pomocniczego - Pracownie Ćwiczeń Praktycznych do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/174/05

20 maja

2005 r.

w sprawie wyłączenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/173/05

20 maja

2005 r.

w sprawie wyłączenia Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/172/05

20 maja

2005 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik informatyk i Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik administracji, w Szkołę Policealną której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/171/05

20 maja

2005 r.

w sprawie włączenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/170/05

20 maja

2005 r.

w sprawie założenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/169/05

20 maja

 2005 r.

w sprawie włączenia Szkoły Policealnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/168/05

20 maja

2005 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik informatyk, w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. z dniem 1 września 2005 r.
XXXIV/167/05

20 maja

2005 r.

w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem 1 września 2005 r.
XXXIII/166/05 19 kwietnia
2005 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Wiesława Chrenowicza na Starostę Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXXIII/165/05 19 kwietnia
2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok z dniem podjęcia
XXXIII/164/05 19 kwietnia
2005 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2004. z dniem podjęcia
XXXII/163/05 25 marzec 2005 r. w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 r.
XXXII/162/05 25 marzec 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/89/99 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 22 października 1999 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze z dniem 31 marca 2005 r.
XXXII/161/05 25 marzec 2005 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i niektórych jednostkach oświatowych Powiatu Jaworskiego z dniem 01 kwietnia 2005 r.
XXXII/160/05 25 marzec 2005 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych w jednostkach pomocniczych szkolnictwa, PCPR i niektórych jednostkach oświatowych Powiatu Jaworskiego z dniem 01 kwietnia 2005 r.
XXXII/159/05 25 marzec 2005 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem 01 kwietnia 2005 r.
XXXII/158/05 25 marzec 2005 r.

w sprawie budżetu na 2005 r.

z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 r.
XXXI/157/05

25 luty

2005 r.

w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych o nazwie Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze z dniem podjęcia
XXXI/156/05

25 luty

2005 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dniem podjęcia
XXXI/155/05

25 luty

2005 r.

w sprawie trybu udzielania dotacji szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXI/154/05

25 luty

2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym z dniem podjęcia
XXXI/153/05

25 luty

2005 r.

w sprawie uchwalenia na rok 2005 regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, udzielania zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze, zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu  stwierdził nieważność: § 3 ust. 9, § 4 ust. 1 i 4, § 5 ust. 7, § 6 ust. 2, § 6 ust. 4 we fragmencie na czas określony, § 6 ust 5, § 7 ust. 4 do 6

14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXX/152/05

4 luty

2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXX/151/05

4 luty

2005 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Jaworskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku z dniem podjęcia
XXX/150/05

4 luty

2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jaworskiego
Załącznik
z dniem podjęcia
   4 luty

2005 r.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych [format: MS Word, 5,4 Mb]
Wyciąg z protokołu XXX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 4 lutego 2005 r.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-22 14:27:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-30 09:56:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221