☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty skarbowe

        Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 1282 tekst jednolity z 2012 r. z późn. zm.) Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, informuje o wysokości opłat skarbowych związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń, koncesji, przez tut. Wydział na podstawie załącznika do ww. ustawy. 

 Pozwolenia wodnoprawne  – 217 zł  (Cz. III ust. 24).

Pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza):

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011 zł (Cz. III ust. 40 pkt 1).

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł (Cz. III. ust. 40 pkt 2).

3) pozostałe – 506 zł (Cz. III ust. 40 pkt 3).

4) Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – 150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3  (Cz. III ust. 40).

         Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca to przedsiębiorcy o których mowa w art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

 

Wyszczególnienie

 Średnioroczne
zatrudnienie pracowników 

Roczny obrót netto
w mln euro

mikroprzedsiębiorca

< 10

< 2

mały przedsiębiorca

< 50

do 10

średni przedsiębiorca

< 250

do 50

przedsiębiorca

> 250

> 50

 Zezwolenia m.in. na wykonywanie działalności w zakresie: zbierania, przetwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów  – 616 zł (Cz. III ust. 43c lit a-c). 

 Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja) na wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł (Cz. III ust. 44 pkt 1). 

 Pozostałe zezwolenia (pozwolenie koncesja) - 82 zł  (Cz. III ust. 44 pkt 2).

 W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – (Cz. III ust. 45).

 Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jeżeli:

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – (Cz. III ust. 46 pkt 1).

 2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – (Cz. III ust. 46 pkt 2).

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120 zł (Cz. I ust. 13).

Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną lub projekt robót geologicznych 10 zł (Cz. I ust. 53).

 Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- 82 zł  (Cz. III ust. 44 pkt 2). 

 Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt26 zł  (Cz. I ust 19).

 Opłata za rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb – 17 zł - (Cz. II ust. 21).

 Pozostałe zaświadczenia17 zł  (Cz. II ust. 21).

 Decyzja z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa10 zł (Cz. I ust. 53).

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (Cz. IV).

Wpłatę należy wnieść na konto:

Urzędu Miejskiego w Jaworze,  Rynek 1, 59-400 Jawor

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jaworze:

Nr 97 2030 0045 1110 0000 0217 5330

z dopiskiem – opłata za:

Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego – 10 zł - na podstawie § 5  Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.) - opłata na rzecz Powiatu Jaworskiego (płatne w kasie Starostwa Powiatowego w Jaworze)

         Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie   zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330):

„1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej."

 „2. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3."

 "3. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano.”

 

 Opracował:
 Leszek Adamiec

Jawor, dnia 4 lutego 2013 r.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-25 11:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzywacz Emil
(2013-02-06 09:10:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927