☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rok 2003

 
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
kadencja 2002-2006
 

NR KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJECIA

PRZEDMIOT USTALENIA - SPRAWA

TERMIN

93/2003

29 grudnia 2003 r.

w spr. zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych

29 grudnia 2003 r.

92/2003

29 grudnia 2003 r.

w spr. przesunięć pomiędzy zadaniami środków PFRON na rok 2003 r.

29 grudnia 2003 r.

91/2003

15 grudnia 2003 r.

w spr. przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych

15 grudnia 2003 r.

90/2003

15 grudnia 2003 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jaworze Pani Beacie Sąsiadowskiej

15 grudnia 2003 r.

89/2003

15 grudnia 2003 r.

w spr. projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2004 r.

15 grudnia 2003 r.

88/2003

3 grudnia 2003 r.

w spr. zajęcia Stanowiska w kwestii złożonego przez Centrum Edukacji Ekologicznej i krajoznawstwa „Salamandra” wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wiaty drewnianej na dz. nr 54, obręb Myślibórz

3 grudnia 2003 r.

87/2003

26 listopada

2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

26 listopada 2003 r.

86/2003

19 listopada

2003 r.

w spr. powołania Komisji przetargowej na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Jaworskiego

19 listopada 2003 r.

85/2003

19 listopada

2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

19 listopada 2003 r.

84/2003

5 listopada

2003 r.

w spr. powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego (dot. Sadów Dolnych)

5 listopada 2003 r.

83/2003

5 listopada

2003 r.

w spr. przesunięć pomiędzy zadaniami i podziału dodatkowych środków PFRON na

2003 r.

5 listopada 2003 r.

82/2003

5 listopada

2003 r.

w spr. zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno – Programowego w Jaworze

5 listopada 2003 r.

81/2003

5 listopada

2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

5 listopada 2003 r.

80/2003

21 października 2003 r.

w spr. zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych

21 października 2003 r.

79/2003

21 października 2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

21 października 2003 r.

78/2003

14 października 2003 r.

w spr. zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze stanowiący załącznik do uchwały Nr 7/2002 Zarządu Powiatu Jaworskiego

14 października 2003 r.

77/2003

7 października
2003 r.

w spr. powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu Jaworskiego (dot. ul. Armii Krajowe)

7 października 2003 r.

76/2003

23 września

2003 r.

w spr. powołania dyrektorów Domu Małych Dzieci w Jaworze

23 września 2003 r.

75/2003

23 września

2003 r.

w spr. zmian w planach finansowych, jednostek organizacyjnych

23 września 2003 r.

74/2003

16 września

2003 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Pani W. Gołębiowskiej – dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

16 września 2003 r.

73/2003

16 września 2003 r.

w spr. nieodpłatnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością

16 września 2003 r.

72/2003

16 września

2003 r.

w spr. przyznania godzin ponadwymiarowych dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych

16 września 2003 r.

71/2003

16 września

2003 r.

w spr. przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych

16 września 2003 r.

70/2003

9 września
2003 r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego

9 września 2003 r.

69/2003

9 września
2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

9 września 2003 r.

68/2003

26 sierpnia
2003 r.

w spr. przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2003 r.

26 sierpnia 2003 r.

64/2003

16 lipca 2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

63/2003

2 lipca 2003r.

w spr. opinii do projektu zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów

z dniem podjęcia

62/2003

2 lipca 2003 r.

w spr. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – miejscowości Kłonice II gm. Paszowice

z dniem podjęcia

61/2003

2 lipca 2003 r.

w spr. W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

60/2003

2 lipca 2003 r.

w spr. W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

59/2003

2 lipca 2003 r.

w spr. W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

58/2003

2 lipca 2003 r.

w spr. W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

57/2003

2 lipca 2003 r.

w spr. W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

56/2003

30 czerwca 2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

55/2003

25 czerwca 2003 r.

w spr. powołania Komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

54/2003

25 czerwca 2003 r.

w spr. zmiany uchwały w sprawie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

53/2003

25 czerwca 2003 r.

w spr. zmiany w Uchwale Nr 46/2003 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 28 maja 2003 r.

z dniem podjęcia

52/2003

25 czerwca 2003 r.

w spr. upoważnienia do reprezentowania Starostwa

z dniem podjęcia

51/2003

25 czerwca 2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

50/2003

10 czerwca 2003 r.

w spr. przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dla uczniów szczególnie uzdolnionych

z dniem podjęcia

49/2003

10 czerwca 2003 r.

w spr. zmian w budżecie PowiatuJaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

48/2003

4 czerwca
2003 r.

w spr. nieodpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11

z dniem podjęcia

47/2003

4 czerwca 2003 r.

w spr. wyrażenia opinii do przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic; Poniatowskiego, Słowackiego, Kuzienniczej, Piastowskiej, Łukasińskiego i częściowo Rapackiego

z dniem podjęcia

46/2003

28 maja 2003 r.

w spr.ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Specjalnej Szkoły Podstawowej i Specjalnego Gimnazjum dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze

z dniem podjęcia

45/2003

13 maja 2003 r.

w spr. podziału środków na sfinansowanie systemu doradztwa metodyczno - programowego

z dniem podjęcia

44/2003

13 maja 2003 r.

w spr. powołania Rady Programowej powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno Programowego w Jaworze

z dniem podjęcia

43/2003

13 maja 2003 r.

w spr. upoważnienia członków zarządu do czynności prawnych polegających na zmianie warunków umów pożyczki udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

42/2003

22 kwietnia 2003 r.

w spr. opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminny na terenie gminy Bolków

z dniem podjęcia

41/2003

15 kwietnia 2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

40/2003

8 kwietnia 2003 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia

39a/2003

25 marca 2003 r.

w spr. powierzenia obowiązków dyr. SPZOZ

z dniem podjęcia

39/2003

25 marca 2003 r.

w spr. sprzedaży zbędnych maszyn i środków transportu będących w posiadaniu Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.

z dniem podjęcia

38/2003

25 marca 2003 r.

w spr. planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003 r.

zdniem podjęcia

37/2003

25 marca 2003 r.

w spr. zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

36/2003

25 marca 2003 r.

w spr. zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

35/2003

25 marca 2003 r.

w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2002 r.

z dniem podjęcia

34/2003

18 marca 2003 r.

w spr. opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej części pasa drogowego tj. działek oznaczonych numerami: 498/5, 498/7, 498/7, 498/9, 498/10, 498/11, 498/12, lezących na ulicy Ludowej w Bolkowie

z dniem podjęcia

33/2003

18 marca 2003 r.

w spr. nieodpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Gminy Jawor

z dniem podjęcia

32/2003

18 marca 2003 r.

w spr. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

z dniem podjęcia

31/2003

18 marca 2003 r.

w spr. powołania dyrektora Domu Dziecka w Kaczorowie

z dniem podjęcia

30/2003

4 marca 2003 r.

w spr. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paszowice – Jawor gm. Paszowice

z dniem podjęcia

29/2003

4 marca 2003 r.

w spr. zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego Zbiornik Grobla – Pogwizdówgm. Paszowice

z dniem podjęcia

28/2003

4 marca 2003 r.

w spr. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłonice gm Paszowice

z dniem podjęcia

27/2003

4 marca 2003 r.

w spr. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbiornik Kwietniki g. Paszowice

z dniem podjęcia

26/2003

4 marca 2003 r.

w spr. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Paszowice – składowisko gm. Paszowice

z dniem podjęcia

25/2003

18 luty 2003 r.

w spr. wyrażenia opinii do przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworze w obrębie ulic: Poniatowskiego, Słowackiego, Kuzienniczej, Piastowskiej, Łukasińskiego i częściowo Rapackiego.

z dniem podjęcia

24/2003

18 luty 2003 r.

w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Małych Dzieci w Jaworze

z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

23/2003

11 luty 2003 r.

w spr. wniesienia zarzutu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie

z dniem podjęcia

22/2003

11 luty 2003 r.

w spr. wyrażenia wniosków do przedłożonego zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Męcinka

z dniem podjęcia

21/2003

11 luty 2003 r.

w spr. układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr VI/27/03 z dnia 28 stycznia 2003 r.

z dniem podjęcia

20/2003

4 luty 2003 r.

w spr. upoważnienia członków zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

z dniem podjęcia

19/2003

4 luty 2003 r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zaciągnięcia kredytu w wysokości 800.000 zł

z dniem podjęcia

18/2003

23 stycznia 2003 r.

w spr. naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

17/2003

23 stycznia
2003 r.

w spr. upoważnienia dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego

z dniem podjęcia

16/2003

17 stycznia 2003 r.

w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

15/2003

15 stycznia 2003 r.

w spr. układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2003 r.

z dniem podjęcia

14/2003

15 stycznia 2003 r.

w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r.

z dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-22 14:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniec Agnieszka
(2006-05-22 14:13:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927