☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rok 2005

 
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
kadencja 2002-2006
ROK 2005
 

NR
KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄZYWANIA

379/2005 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach między paragrafami planowanych na 2005 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego. z dniem podjęcia
378/2005 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian planów wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2005 z dniem podjęcia
377/2005 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
376/2005 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów dokształcania zawodowego nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół i placówek oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek z dniem podjęcia
375/2005 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budźecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
374/2005 7 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze licytacji środków transportu bedących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach z dniem podjęcia
373/2005 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie siedmiu drzew lisciastych rosnacych na działce 223/4 połozonej na terenie DPS-u w Mierczycach z dniem podjęcia
372/2005 7 grudnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania planowanego do realizacji osiedla zabudowy jednorodzinnejw obrębie geodezyjnym wsi Słup gmina Mecinka. Zakres tych prac obejmuja działki nr ewid. 439/9-439/21 i 448 obręb Słup oraz nr ewid. 08, 46 i 57/1 obreb nr 2 Stary Jawor z dniem podjęcia
371/2005 7 grudnia 2005 r. w sprawie bezpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomosci będącej własnością Województwa Dolnoślaskiego z dniem podjęcia
370/2005 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
369/2005 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach międzyparagrafamiplanowanych na 2005 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
368/2005 23 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na rok 2006 z dniem podjęcia
367/2005 23 listopada 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Niedaszów zlokalizowanej na działkach nr ewid. 3, 77, 78, 115, 45, 55/2, 87/2, 56, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/4, 83/1, 74/4,81, 75, 80, 76/3, 76/4, 79, 82/2, 83/2, 83/3, 83/5, 84, 85, 86/1, 87/1, 87/2, 88, 89, 93, 90/1, 90/2, 91,92/1, 92/2, 92/3, 94, 95, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/2,103/3,103/4, 104/1,104/2,105, 106, 107/2, 107/4,107/5, 109,110/2, 110/3, 110/4,111.1, 112/1, 112/2, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 126/1, 126/2, 151, 176/1, 176/3, 176/4, 177, 190, 191, 178/4, 183, 185,188,195/2,184/4,184/10, 184/3 i 189 obręb Niedaszów gmina Mściwojów oraz nr ewid. 305/5, 305/6,180/2, 180/3, 179/1, 181/1,182/1,195, 179/2, 182/2, 213,152, 151/3, 250, 305/15, 252 i 178 obręb Mściwojów gmina Mściwojów. z dniem podjęcia
366/2005 23 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 rok. z dniem podjęcia
365/2005 15 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2006 rok. z dniem podjęcia
364/2005 9 listopada 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie funkcji lokalu użytkowego handlowego na działalność gastronomiczną na działce nr ewid. 113/15 w Jaworze ul. Rynek 38 obręb nr 7 Stare Miasto Jawor. z dniem podjęcia
363/2005 9 listopada 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji drogi powiatowej Nr 2786D w km 10+ 074 - 14+219 stanowiącej ul. Starojaworską w Jaworze wraz z mostem na rzece Nysa Szalona w ciągu przyległej drogi powiatowej Nr 2843D na granicy gminy Jawor i Męcinka w km 0+130 na działce nr ewid. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4 i 70 obręb Stary Jawor i na działce nr ewid. 31/1 i 31/2 obręb nr 5 Przedmieście Jawor. z dniem podjęcia
362/2005 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia listy stypendystów oraz wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
361/2005 9 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego placówki wielofunkcyjnej -Dom Dziecka w Kaczorowie im. Dr H. Jordana. z dniem podjęcia

360/2005

11 października
2005 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach między paragrafami planowanych na 2005 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego.
Załącznik
z dniem podjęcia, z mocą od 30.09.2005 r.
359/2005 5 października
2005 r.
w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z projektami „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny" (JUPS) oraz „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny II" (JUPS II) realizowanych w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. z dniem podjęcia
358/2005 5 października
2005 r.
w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dniem podjęcia
357/2005 5 października
2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
356/2005 21 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze - Janusza Holickiego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania
Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze
z dniem podjęcia
355/2005 21 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze -Leokadii Basiura do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podjęcia
354/2005 21 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze - Zbigniewa
Zdebiaka do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania
Zarządem Dróg Powiatowych w Jaworze
z dniem podjęcia
353/2005 21 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Jaworskiego. z dniem podjęcia
352/2005 14 września 2005 r. w sprawie dofinansowania dla Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze na organizację „Pikniku Kombatanckiego". z dniem podjęcia
351/2005 14 września 2005 r. w sprawie dofinansowania dla Koła Miejsko - Gminnego Związku Kombatantów RP i Bylych Więżniów Politycznych w Bolkowie na organizację ,,Pikniku Kombatanckiego". z dniem podjęcia
350/2005 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno -Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze - Bogusławy Kałużnej do
podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
z dniem podjęcia
349/2005 7 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze nr 271/2005 z dnia 16 lutego 2005 r., o planie naboru uczniów do szkół ponad gimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
348/2005 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze nr 271/2005 z dnia 16 lutego 2005 r., o planie naboru uczniów do szkół ponad gimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
347/2005 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian planów finansowych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach i Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie. z dniem podjęcia,z mocą od 01.08.2005 r.
346/2005 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
345/2005 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2005 roku. z dniem podjęcia
344/2005 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi 2910D (ul. Śląska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do granicy administracyjnej miasta Świdnica, kategorii drogi powiatowej z dniem podjęcia
343/2005 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji we wsi Jakuszowa gmina Paszowice z dniem podjęcia
342/2005 3 sierpnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 48066 wraz z przyłączem energetycznym i zjazdem z drogi gruntowej /nr 46/ w Targoszynie na działce nr ewid. 270/5 obręb Targoszyn gmina Mściwojów z dniem podjęcia
341/2005 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 302b/2005 Zarządu Powiatu dotyczących rozszerzenia upoważnienia dla Pana Marka Janasa – dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do podjęcia czynności związanych
z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych

z dniem podjęcia
340/2005 3 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki FSO Polonez Caro 1.6 będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie z dniem podjęcia
339/2005 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie udzielenia poważnienia dla Pani Wandy Gołębiowskiej -dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze do podpisania umowy na wydzierżawienie pomieszczeń internatu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

z dniem podjęcia
338/2005 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

z dniem podjęcia
337/2005 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

w Bolkowie

z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2005 roku.
336/2005 13 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia dla Pana Marka Janasa - Dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do podjęcia czynności związanych z wszczęciem procedury przetargowej z dniem podjęcia
335/2005 13 lipca 2005r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w ramach Działania 1.2 i Działania 1.3 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektów z dniem podjęcia
334/2005 13 lipca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno — Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze Pani Bogusławie Kałużnej z dniem podjęcia
333/2005 6 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ”Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemi Jaworskiej” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 2004-2006 z dniem podjęcia
332/2005 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
331/2005 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
330/2005 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
329/2005 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
328/2005 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
327/2005 29 czerwca 2005r.

w sprawie przyznania nagród Starosty Jaworskiego dla najlepszych maturzystów

z dniem podjęcia
326/2005 22 czerwca 2005r. w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dla uczniów szczególnie uzdolnionych z dniem podjęcia
325/2005 22 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach między paragrafami planowanych na 2005 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego. z dniem podjęcia
324/2005 22 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
323/2005 22 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego z dniem podjęcia
322/2005 22 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dniem podjęcia
321/2005 16 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 302d/05 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2005 r. z dniem podjęcia
320/2005 08 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżenie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
319/2005 01 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach z dniem 01 czerwca 2005 r.
318/2005 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze z dniem podjęcia
317/2005 25 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z dniem podjęcia
316/2005 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
315/2005 25 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze nr 307/2005 z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym wydatków Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
314/2005 25 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew liściastych gatunku topola rosnących na działce nr 481 obręb nr 7 - Stare Miasto, przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 w Jaworze z dniem podjęcia
313/2005 18 maja 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Izabeli Drąg - Misiak - dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych z dniem podjęcia
312/2005 18 maja 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji istniejących gazociągów żeliwnych w Jaworze w obrębie ulic;Plac Seniora, Barbary, Drukarskiej i Lipowej. z dniem podjęcia
311/2005 11 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości Powiatu Jaworskiego zmurszałych i chorych drzew z dniem podjęcia
310/2005 11 maja 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawor. z dniem podjęcia
309/2005 11 maja 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji dystrybucji gazu propan-butan typ SDG-x-2/LPG zbiorniki naziemne 2x4850 L wraz z oprzyrządowaniem na działce nr ewid. 139 w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 17 na terenie istniejącej stacji paliw. z dniem podjęcia
308/2005 11 maja 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie ze wzmocnieniem drogi krajowej Nr 3 na odcinku Paszowice – Bolków od km 420+300 do km 433+850 wraz z budową chodników i zatok autobusowych. z dniem podjęcia
307/2005 11 maja 2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym wydatków Powiatu Jaworskiego na 2005 r. z dniem podjęcia
306/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 z dniem podjęcia
305/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju
Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Działanie 2.1. - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
z dniem podjęcia
304/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Jaworze na działce nr ewid.
323/17 i 323/18 obręb 5 Przedmieście Jawor
z dniem podjęcia
303/2005 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i odbudowie drogi gminnej w Mściwojowie na działkach nr ewid. 226 i 227 obręb Mściwojów gmina Mściwojów

z dniem podjęcia
302d/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Mieczysława Michalskiego – dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych z dniem podjęcia
302c/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Wandy Gołębiowskiej – dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych w Internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
302b/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Janasa - dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych z dniem podjęcia
302a/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienie dla Pana Zbigniewa Zdebiaka – dyrektora Zarządu dróg powiatowych w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przeprowadzeniem prac związanych z likwidacją studni głębinowej i budowy parkingu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze z dniem podjęcia
302/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Ewy Kowalczyk – dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych
z dniem podjęcia
301/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania projektu partnerstwa lokalnego realizowanego w ramach podprojektu 3 - „Wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej
w dziedzinie zatrudnienia"
z dniem podjęcia
300/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do podpisania projektu „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny (JUPS)" dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2005 z dniem podjęcia
299/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2005 z dniem podjęcia
298/2005 27 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Aleksandra Zarembę - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze do zawarcia umowy najmu pomieszczeń Laboratorium Analityki Medycznej wraz z wyposażeniem. z dniem podjęcia
297/2005 13 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego placówki wielofunkcyjnej Domu Małych Dzieci w Jaworze

z dniem podjęcia
z mocą od 01.03.2005r.

296/2005 6 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennyego gminy Wądroże Wielkie z dniem podjęcia
295/2005 6 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego w Snowidzy na działkach nr ewid. 53/1, 58/5, 58/6 obręb Snowidza gmina Mściwojów z dniem podjęcia
294/2005 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kotłowni niskoparametrowej wraz z infrastrukturą we wsi Myślibórz na działce nr ewid. 54 obręb Myślibórz z dniem podjęcia
293/2005 6 kwietnia 2005 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 r. z dniem podjęcia
292/2005 6 kwietna 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2005 r. - uzasadnienie z dniem podjęcia
291/2005 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży zbędnych maszyn, urządzeń oraz środków transportu będących w posiadaniu Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie z dniem podjęcia
290/2005 31 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworkiego z dniem podjęcia
289/2005 31 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworkiego z dniem podjęcia
288/2005 31 marca 2005 r. uchylająca Uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach z dniem 31 marca 2005 r.
287/2005 31 marca w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia
286/2005 16 marca 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach z dniem 16 marca 2005 r.
285/2005 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia planów dokształcania zawodowego nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół z dniem podjęcia
284/2005 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 280/2005 Zarządu Powiatu z dniem podjęcia z mocą od 08.03.2005 r.
283/2005 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2004 rok z dniem podjęcia
282/2005 8 marca 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach z dniem podjęcia
281/2005 8 marca 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu
z dniem podjęcia
280/2005 8 marca 2005 r. w sprawie odwołania pana Leszka Skórczyńskiego ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Mierczycach. z dniem podjęcia
279/2005 8 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego przebiegających w granicach działek o numerach ewidencyjnych;48, 55/1, 56, 57, 58, 59, 60, 222, 226, 227, 228, 231, 232, 235, 237/1, 237/2, 240/2, 241, 243/2, 246/2, 254, 256, 259, 260/3, 263, 264,267, 269, 272, 274, 275, 276, 277, 280, 281/2, 283, 286/1, 287, 289/1, 289/3, 290/1, 291/1, 292, 297/1, 297/2, 301, 314, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 329/4, 334/2, 337, 346/3 w obrębie Granowice oraz ułożenie kabla energetycznego zasilającego przepompownię ścieków w miejscowości Granowice w gminie Wądroże Wielkie. z dniem podjecia
278/2005 8 marca 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniwania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kablowego biegnącego od drogi powiatowej nr ewid. 52/2 na wysokości działki nr ewid. 100, dalej wzdłuż tej drogi do drogi powiatowej nr ewid. 61 i dalej po jej przekroczeniu wzdłuż działki nr 95/1 do budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 95/2 w miejscowości Sobolew
w gminie Wądroże Wielkie
z dniem podjęcia

277/2005

2 marca 2005 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku gospodarczego dla potrzeb bezpośredniego utrzymania zbiornika wodnego "Mściwojów" na działce nr 305/3 obręb Mściwojów. z dniem podjęcia

276/2005

2 marca 2005 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze Pani Ewie Kowalczyk z dniem podjęcia

275/2005

2 marca 2005 r.

w sprawie upoważnienia Jana Kłeczka - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze do zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci celem utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej z dniem podjęcia

274/2005

23 luty

w sprawie budżetu Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

273/2005

23 luty 2005 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki wielofunkcyjnej - Dom Dziecka w Kaczorowie
TREŚĆ REGULAMINU
z dniem podjęcia z mocą 01.01.2005 r.
272/2005 16 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego z dniem podjęcia
271/2005 16 lutego 2005 r. w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia

270/2005

9 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, z dniem podjęcia
269/2005 9 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży zbędnej maszyny będącej w posiadaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
268/2005 9 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworze - Beaty Sąsiadowskiej do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Jaworze z dniem podjęcia
267/2005 2 lutego 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania koncepcji programowej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obejścia miasta Bolków na kierunku dróg krajowych nr 3 i 5 Wrocław - Bolków - Jelenia Góra, od km 411 + 650 do km 437 + 140 z dniem podjęcia
266/2005 2 lutego 2005 r. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji antenowej telefonii komórkowej ERA GSM
w Muchowie na terenie działki nr 75/4 w gminie Męcinka
z dniem podjęcia
265/2005 19 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie ośmiu sztuk topoli na działce ewidencyjnej nr 524 obręb 2, gmina Bolków z dniem podjęcia
264/2005 19 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie nieprzydatnego dla działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze środka transportu z dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-27 11:05:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniec Agnieszka
(2006-05-22 11:40:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927