☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rok 2006

 
  UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
kadencja 2006 - 2010
 

NR KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄ-
ZYWANIA
 

 6/2006

 28 grudnia
2006 r.

 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

 z dniem podjęcia

5/2006

27 grudnia
2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach miedzy paragrafami planowanych na 2006 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 4/2006

 20 grudnia 2006 r.

 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na rok 2006

 z dniem podjęcia

 3/2006

 20 grudnia 2006 r.

 
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2006 rok

 z dniem podjęcia

 2/2006

 20 grudnia
2006 r.

 w sprawie określenia mienia podlegającego przekazaniu przez Skarb Państwa Powiatowi Jaworskiemu, tryb przeprowadzania inwentaryzacji i przygotowania dokumentów dotyczących tego mienia oraz wyznaczenia przedstawicieli do komisji inwentaryzacyjnej

 z dniem podjęcia

1/2006

20 grudnia
2006 r.

w sprawie przyjęcia planów dokształcania zawodowego nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół i placówek oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2007

z dniem podjęcia


 
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
kadencja 2002 - 2006

 NR KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄ-
ZYWANIA
 

 492/2006

 20 listopada 2006 r.

 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z projektem "Jaworski Uczniowski Program Stypendialny III" (JUPS III) realizowanym w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Opercyjnego Rozwoju Regionalnego  z dniem podjęcia

 491/2006

 20 listopada 2006 r.

 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do podpisywania dokumentów  z dniem podjęcia

 490/2006

 20 listopada 2006 r.

 w sprawie umorzenia wierzytelności Starostwa powiatowego w Jaworze z tytułu reazlizacji zadań z zakresu zadań rządowych  z dniem podjęcia

 489/2006

20 listopada 2006 r.

  w sprawie umorzenia wierzytelności Starostwa Powiatowego - Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  z dniem podjęcia

 488/2006

20 listopada 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.  z dniem podjęcia

 487/2006

 14 listopada 2006 r.

 w sprawie ustalenia listy stypendiów projektu pn. "Jaworski Uczniowski Program Stypendialny III" realizowanego w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne " ZPORR  z dniem podjęcia

 486/2006

14 listopada 2006 r.

 w sprawie zatwierdzena planu pracy Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na rok 2007  z dniem podjęcia

 485/2006

PROJEKT

 8 listopada 2006 r.

 w sprawie projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2007 r.  z dniem podjęcia

 484/2006

 8 listopada 2006 r.

 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2006 r.  z dniem podjęcia

 483/2006

  8 listopada 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.  z dniem podjęcia

 482/2006

 8 listopada 2006 r.

 w sprawie uchylenia uchwały nr 475/2006 r. Zarządu Powaitu w Jaworze z dnia 24 października 2006 r.  z dniem podjęcia

 481/2006

31 października 2006 r.

 w sprawie częściowej spłaty zobowiązań ZOZ w Jaworze w ramach programu restrukturyzacyjnego  z dniem podjęcia

 480/2006

31 października 2006 r.

 w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Ziei - dyrektora Domu Dziecka w Kaczorowie do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych w Domu Dziecka w Kaczorowie  z dniem podjęcia

 479/2006

31 października 2006 r.

 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Ireny Nowakowskiej - Buturli - dyrektora Domu Małych Dzieci w Jaworze do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem prac remontowych w Domu Małych Dzieci w Jaworze  z dniem podjęcia

 478/2006

31 października 2006 r.

 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu – Waldemara Bezega do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Myśliborzu  z dniem podjęcia

 477/2006

24 października 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.   z dniem podjęcia

 476a/2006

24 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie, Filia w Mierczycach, samochodu osobowo-ciężarowego  marki TOYOTA HIACE dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowicach  z dniem podjęcia

 476/2006

 24 października 2006 r.

 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu  z dniem podjęcia

 475/2006

 24 października 2006 r.

 w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu - Ryszarda Jaśpińskiego  z dniem podjęcia

 474/2006

 18 października 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.   z dniem podjęcia

473/2006

10 października 2006 r.

 w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze z okazji Dnia Edukacji Narodowej  z dniem podjęcia

 472/2006

10 października 2006 r.

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.  z dniem podjęcia

 471/2006

10 października 2006 r.

 w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

 470/2006

10 października 2006 r.

 w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu rokowań i powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

  469/2006

 1 września 2006 r.

w sprawie przyznania naród Zarządu Powiatu w Jaworze z okazji Dania Edukacji Narodowej 

z dniem podjęcia

  468/2006

 27 września 2006 r.

w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego p. Zenonie Kowalik – nauczycielowi dyplomowanemu SOS-W w Jaworze 

zdniem 1 października 2006 r.

  467/2006

27 września 2006 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia jednorazowego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach 44 

z dniem podjęcia

  466/2006

 27 września 2006 r.

 w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach miedzy paragrafami planowanych na 2006 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego w III kwartale 2006 r.   z dniem podjęcia   

  465/2006

27 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r. 

 z dniem podjęcia   

  463/2006

 12 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r. 

 z dniem podjęcia    

  462/2006

 5 września 2006 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Henryka Baczmańskiego – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie do wykonania inwestycji w zakresie budowy szybu wewnętrznego – przebudowy budynku 

 z dniem podjęcia    

  461/2006

 22 sierpnia  2006 r.

w sprawie upoważnienia dla Pani Wandy Gołębiowskiej – dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze do podpisania umowy o wydzierżawienie pomieszczeń internatu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi 

 z dniem podjęcia    

  460/2006

 22 sierpnia  2006 r..

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego 

 z dniem podjęcia   

  459/2006

22 sierpnia  2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r. 

 z dniem podjęcia  

  458/2006

 9 sierpnia  2006 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Jawora dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jawor w obrębie ul. Lubińskiej i Kuzienniczej do granic administracyjnych miasta i granic planu miejscowego ulic Wrocławska – Wiejska 

 z dniem podjęcia   

  457/2006

 9 sierpnia  2006 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu świdnickiego 

 z dniem podjęcia  

 456/2006

9 sierpnia  2006 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2006 r.
 

 z dniem podjęcia  

  455/2006

 1 sierpnia  2006 r.

 w sprawie upoważnienia do podpisywania umowy o przekazanie świadczeń medycznych oraz sprzedaży ruchomości i dzierżawy nieruchomości z SP ZOZ w Jaworze pn. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze do: Jaworskiego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w Jaworze

 z dniem podjęcia  

 454/2006

 1 sierpnia 2006 r.  w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci energetycznej przy ul. Żwirowej w jaworze. Zakres tych prac obejmować będą działki o numerach ewid. 14/2, 27/2, 27/1, 210, 25/4, 211/1, 211/2 obręb nr 06 przemysłowy Jawor  z dniem podjęcia  

  453/2006

 1 sierpnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Targoszyn gmina Mściwojów. Zakres tych prac modernizacyjnych obejmować będą działki o numerach ewid. 144/5, 144/7, 144/8, 189, 143/31, 143/32, 143/15, 143/33, 140/1, 139, 138, 137, 194/2, 194/2, 136, 115, 114/3, 171, 232, 332, 172 i 116 obręb Targoszyn gmina Mściwojów z dniem podjęcia   

 452/2006

 25 lipca 2006r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Zbigniewowi Zdebiakowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w jaworze z siedzibą w Zębowicach 44 z dniem podjęcia  

 451/2006

 25 lipca 2006r.  w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jana Kłeczka – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze do dysponowania środkami PFRON w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” z dniem podjęcia 

 450/2006

 25 lipca 2006r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego  z dniem podjęcia  

449/2006

 25 lipca 2006r. w sprawi zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.  z dniem podjęcia 

 448/2006

 18 lipca 2006r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mściwojów” z dniem podjęcia 

 447/2006

 18 lipca 2006r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Złotoryja ulic: Basztowej, Tuwima i Piłsudskiego z dniem podjęcia 

 446/2006

 18 lipca 2006r  w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia  

445/2006

 18 lipca 2006r w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia  

444/2006

 18 lipca 2006r w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków, obejmującego działkę nr 317/5 obręb Bolków z dniem podjęcia  

 443/2006

 18 lipca 2006r w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu dla najlepszych maturzystów z dniem podjęcia 

 442/2006

 4 lipca 2006r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r. z dniem podjęcia 

 441/2006

 27 czerwca 2006 r  w sprawie zmiany uchwały nr 425/2006 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 20 czerwca 2006 r., o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego    z dniem podjęcia 

 440/2006

 27 czerwca 2006 r  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006    z dniem podjęcia 

 439/2006

 27 czerwca 2006 r  

w sprawie zmiany uchwały nr390/2006 Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2006r. o planie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na  terenie Powiatu Jaworskiego

  z dniem podjęcia 

 438/2006

załącznik

uzasadnienie

  27 czerwca 2006 r  w sprawie przyjęcia informacji o przeniesieniach miedzy paragrafami planowanych na 2006 rok wydatków, dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego  z dniem podjęcia 

 437/2006

uzasadnienie

 27 czerwca 2006 r  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 rok  z dniem podjęcia 

 436/2006

 27 czerwca 2006 r  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze  z dniem podjęcia 

 435/2006

  20 czerwca 2006 r  w sprawie zorganizowania konkursu „Najładniejsza Zagroda Powiatu Jaworskiego” w 2006 r.   z dniem podjęcia 

 434/2006

 20 czerwca 2006 r  w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dla uczniów szczególnie uzdolnionych  z dniem podjęcia 

 433/2006

 20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 

 432/2006

 20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego   z dniem podjęcia 

 431/2006

  20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 

 430/2006

 20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego   z dniem podjęcia 

 429/2006

 20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 

 428/2006

 20 czerwca 2006 r   w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 

 427/2006

 20 czerwca 2006 r   w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 

 426/2006

 20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 

 425/2006

 20 czerwca 2006 r  w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego   z dniem podjęcia 

424/2006

załącznik

 13 czerwca 2006 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze  z dniem podjęcia 

 423/2006

 6 czerwca
2006 r
 w sprawie przyznania nagrody Zarządu Powiatu w Jaworze dla p. Dariusza Drzała  z dniem podjęcia 

 422/2006

 6 czerwca
2006 r
 w sprawie dofinansowywania dla Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze na organizację „Pikniku Kombatanckiego”  z dniem podjęcia 

 421/2006

 6 czerwca
2006 r
 w sprawie dofinansowywania dla Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bolkowie na organizację „Pikniku Kombatanckiego”  z dniem podjęcia 

 420/2006

 6 czerwca
2006 r
 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków  z dniem podjęcia 

 419/2006

 31 maja
2006 r
 w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego  z dniem podjęcia 

 418/2006

 31 maja
2006 r
 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2006 r.  z dniem podjęcia 

 417/2006

31 maja
2006 r.
 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.  z dniem podjęcia 

 416/2006

 23 maja 2006 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu średzkiego  z dniem podjęcia 

 415/2006

 23 maja 2006 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu średzkiego  z dniem podjęcia 

414/2006

 23 maja 2006 r. w sprawie udzielenia dla Pana Henryka Baczmańskiego - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie do pozyskania części środków zewnętrznych i podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac polegających na montażu dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie  z dniem podjęcia 

 413/2006

17 maja 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie komisji egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodzie rolnik w Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie

z dniem podjęcia 

 412/2006

 9 maja
 2006 r. 

w sprawie upoważnienia p. Bogusławy Kałużnej – dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze do przeprowadzenia prac związanych z modernizacją kotłowni węglowo – koksowej na gazową w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze

z dniem podjęcia

 411/2006

9 maja 
2006 r.  

w sprawie sprzedaży w drodze licytacji kostki granitowej będącej w posiadaniu Zarządu dróg Powiatowych w Jaworze z/s Zębowcach

z dniem podjęcia

 410/2006

 9 maja 
2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży samochodu Żuk z kwoty 2.500 zł do kwoty 1.100 zł będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w jaworze z/s w Zębowicach

z dniem podjęcia

 409/2006

25 kwietnia 2006 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od odpłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

z dniem podjęcia 

 408/2006

19 kwietnia 2006 r.  

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze

z dniem podjęcia 

 407/2006

 19 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.

z dniem podjęcia 

 406/2006

11 kwietnia 2006 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie dziewięciu drzew liściastych gatunku topola rosnących na działce nr 514 obręb Stare Miasto, przy ul. Szpitalnej w Jaworze

z dniem podjęcia 

 405/2006

11 kwietnia 2006 r.  

w sprawie upoważnienia p. Wandy Gołębiowskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze do przeprowadzenia prac związanych z modernizacją kotłowni węglowo – koksowej na gazową w Internacie PCKZ w Jaworze

z dniem podjęcia 

 404/2006

11 kwietnia 2006 r. 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2006 r.

z dniem podjęcia 

402/2006

 28 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu legnickiego

z dniem podjęcia 

 401/2006

22 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia listy rezerwowej stypendystów projektu pn. „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny II” realizowanego w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR

z dniem podjęcia 

 400/2006

22 marca 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgody umieszczenia na budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze szyldu o treści „DOM POZYTYWNEJ ENERGII”

z dniem podjęcia

 399/2006

 22 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody umieszczenia na budynku Domu Dziecka w Kaczorowie szyldu o treści „DOM POZYTYWNEJ ENERGII”

z dniem podjęcia

 398/2006

14 marca 2006 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Jaworskiego do projektu unijnego „Kształtowanie rolników w zakresie nowych technologii”

z dniem podjęcia

 397/2006

14 marca 2006 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 396/2006

14 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu jaworskiego za 2005 rok

z dniem podjęcia

 395/2006

 2 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu świdnickiego

z dniem podjęcia

394/2006

 2 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na obszarze miasta Złotoryja

z dniem podjęcia

393/2006

 2 marca 2006 r.

W sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kv we wsi Grobla gmina Paszowice. Zakres tych prac obejmować będzie działki nr ewid. 42/1, 42/2, 49, 76/1, i 78/2 AM-1 obręb Grobla Gmina Paszowice 

z dniem podjęcia

392/2006

23 lutego 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL w ramach Działania 1.2 i Działania 1.3 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektów

z dniem podjęcia

391/2006

21 lutego 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usuniecie dwudziestu dwóch drzew lisciastych gatunku topola rosnących nadziałce 39/2 obręb Stare Miasto, przy ul. Wrocławskiej 30a w Jaworze

z dniem podjęcia

390/2006

21 lutego 2006 r.

w sprawie naboru do szkół podnadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

389/2006

21 lutego 2006 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Starostwa Powiatowego w Jaworze

z dniem podjęcia

388/2006

14 luty
2006 r.

w sprawie uchwalenia Regulminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

z dniem podjęcia

387/2006

14 luty
2006 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2006 r.
Załączniki:

z dniem podjęcia

386/2006

7 lutego 2006 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Ryszarda Jaśpińskiego – dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz drugiego dojścia ewakuacyjnego

z dniem podjęcia

385/2006

31 stycznia 2005 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków

z dniem podjęcia

384/2006

31 stycznia 2005 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego

z dniem podjęcia

383/2006

31 stycznia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

z dniem podjęcia

382/2006

17 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania przewodniczacych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego

z dniem podjęcia

381/2006

9 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2006 r.

z dniem podjęcia

380/2006

 3 stycznia 2005 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Legnickie Pole planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego obszar terenów górniczych "Mikołajowice", "Taczalin II" i "Lubień" zlokalizowanych na działkach

 z dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-28 12:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-02-21 10:55:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927