Informacja o stanie przyjmowanych spraw

 

INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚCI ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA


 

Szanowni Państwo!

 

 

Z dniem 1 stycznia 2004 r. wszedł w życie zapis ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198), który zobligował nas do bieżącego informowania o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.

W niedługim czasie na naszych stronach zostanie uruchomiona przeglądarka, dzięki której będą mogli Państwo na bieżąco śledzić Wasze sprawy.

W chwili obecnej postaramy się Państwu przybliżyć procedury postępowania z przyjmowaną dokumentacją.

Sprawy obywateli załatwiane są przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w jego sprawie.

Każde pismo wpływające do Starostwa musi podlegać rejestracji w Kancelarii Ogólnej. Z obowiązku rejestracji wykluczone są jedynie różnego rodzaju oferty, foldery reklamowe itp. kierowane na adres Starostwa, bądź poszczególnych wydziałów.

Pisma wpływające do Starostwa adresowane bezpośrednio do poszczególnych wydziałów (komórek organizacyjnych), sekretariat przekazuje za pokwitowaniem osobom posiadającym w wydziałach upoważnienie do odbioru korespondencji.

Każde pismo wpływające do Starostwa, a podlegające rejestracji, musi być opatrzone pieczęcią wpływu oraz datą i kolejnym numerem wpływu.

Pisma przekazywane do Starosty, po ich zadekretowaniu przekazywane są ponownie do sekretariatu, a następnie zgodnie z dyspozycją Starosty do poszczególnych wydziałów (komórek organizacyjnych).

W wydziałach naczelnicy dekretują pisma na poszczególne stanowiska pracy, wskazując sposób załatwienia sprawy. Dekretacja powinna być podpisana, opatrzona pieczątką imienną i datą.

Pracownik po otrzymaniu pisma do zatwierdzenia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nowa sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy, w drugim przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje w odpowiednim spisie spraw jako nowa sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje znak sprawy.

Rejestracja polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt lub w odrębnym rejestrze.   

Sprawę rejestruje się tylko raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym i kolejno numeruje. Należy także przestrzegać zasady, że wszystkie pisma dotyczące danej sprawy gromadzi i przechowuje się w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy. Niedopuszczalne jest prowadzenie jednej sprawy pod kilkoma różnymi sygnaturami.

Po zakończeniu sprawy w spisie spraw odnotowuje się datę i sposób zakończenia sprawy.

Zasadniczym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.). W celu pogłębienia wiedzy o zagadnieniach poruszonych w tej informacji należy przede wszystkim sięgać do k.p.a. - bo takim skrótem określana jest w/w ustawa.      

Starostwo, jako organ administracji publicznej obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, zaś obywatel ma prawo żądać terminowego załatwiania spraw przez urząd. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów.
Z punktu widzenia obywatela najkorzystniejsze jest oczywiście załatwianie spraw od ręki, w czasie pierwszego pobytu w starostwie. Najczęściej jednak na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać. W takim wypadku urząd powinien poinformować o tym obywatela i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi.        

Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Natomiast jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.

Na nieterminowe załatwienie sprawy strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia.       

 Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas ta instancja powinna rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna: art. 35 i art. 36 oraz art. 12 k.p.a.

Informujemy, że dane dotyczące stanu realizacji spraw można uzyskać wg poniższego rozdzielnika:

 

 

L.p

TEMAT

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

KONTAKT

1.

- sprawy z zakresu PFRON

Specjalista
Marta Mazurkiewicz
 

tel. (076) 72 90 109

 parter pok. nr 3

2.

- sprowadzenia zwłok z zagranicy

- sprawy dot. stowarzyszeń oraz zbiórek publicznych

starszy specjalista
Izabela Łuczak

Renata Węgiel
Główny Specjalista

tel. (076) 72 90 108
parter

 

pok. nr 117

3.


- sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 

Specjalista
Ewelina Szynkler

tel. (076) 72 90 136

pok. nr 212

 

4.

- z zakresu edukacji

Podinspektor
Małgorzata Piaskowska

 

tel. (076) 72 90 132

pok. nr 227

5.

- z zakresu promocji

Inspektor
Edyta Czopp–Jankowska

tel. (076) 72 90 111

pok. nr 111

6.

 

- z zakresu budownictwa

 Specjalista
Anna Woźniak

Podinspektor
Alina Toś
 

tel. (076) 72 90 129

pok. nr 228

 

7.

- wydawanie prawa jazdy

Inspektor
Anna Baran

Małgorzata Nowak

tel. (076) 72 90 142

pok. nr 202

 

8.


- wydawanie dowodów rejestracyjnych

Inspektor
Justyna Jarmakowicz

Inspektor
Monika Kubiś


tel. (076) 72 90 143

72 90 144

pok. nr 204

 

9.

-  nadzór nad
lasami prywatnymi
(wyznaczanie drzew do wycinki, cechowanie),

- egzotyczne zwierzęta,

- karty wędkarskie,

- karty łowiectwa podwodnego (gosp. rybacka),

- górnictwo - geologia

 

 


Referent
BogusławaTereszkiewicz

tel. (076) 72 90 149

pok. nr 303

 

10.

 - gospodarka wodno-ściekowa

- emisje substancji do powietrza

 

Referent
Monika Świrzewska

tel. (076) 72 90 149

pok. nr 303

11.

- sprawy dot. gospodarki odpadami

Inspektor
Leszek Adamiec

 

tel. (076) 72 90 148

pok. nr 303

12.

- polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska

- hałas, pola elektromagnetyczne, 


- Finansowanie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- obszary ograniczonego użytkowania

 

Referent
Monika Świrzewska

 

tel. (076) 72 90 148

pok. nr 303

13.


- sprawy konsumenckie


Ewa Kozłowska

Tel. (076) 72 90 133

pok. nr 230

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-04 11:02:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-12-01 12:55:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki