☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 06.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kodeks Etyki Radnego

 

Kodeks  Etyki Radnego Powiatu Jaworskiego

 

PREAMBUŁA

Niniejszy Kodeks jest zbiorem sprecyzowanych wartości i zachowań radnego, który posiada legitymację społeczności, jaką jest Powiat Jaworski. Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej pełniącym funkcje społeczne wymagające od niego najwyższych standardów zachowania. Poniższy katalog etyczny powinien być wzorem dla wszystkich radnych powiatu, którzy w swojej służbie publicznej powinni kierować się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność Ojczyzny i wspólnoty samorządowej powiatu. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego radnego.

 

ZASADY   POSTĘPOWANIA

Artykuł 1

 

Radny Powiatu Jaworskiego pełniący służbę publiczną zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli. W szczególności powinien działać zgodnie z zasadami:

1) praworządności,

2) bezstronności i bezinteresowności,

3) obiektywności,

4) uczciwości i rzetelności,

5) odpowiedzialności,

6) jawności,

7) dbałości o interes publiczny,

8) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,

9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

 

 

WYKONYWANIE FUNKCJI RADNEGO
 

Artykuł 2

 

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnego Powiatu Jaworskiego poszanowania istniejącego porządku prawnego oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

2. Radny Powiatu Jaworskiego pełni funkcje w ramach prawa i działa zgodnie z prawem, respektuje ustrojową zasadę podziału władzy i nie ingeruje w kompetencje organu wykonawczego powiatu.

 

 

Artykuł 3

 

Radny Powiatu Jaworskiego:

1)  działa bezstronnie i bezinteresownie;

2)  nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;

3)  nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego;

4)  nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup interesów;

5)  kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych, ani osobistych (w czasie kadencji, ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób.


Artykuł 4

 

Radny Powiatu Jaworskiego:

1)  dba, by nie doszło do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, w sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego;

2)  korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa;

3)  nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.


Artykuł 5

 

Radny Powiatu Jaworskiego rzetelnie i sumiennie wykonuje nałożone na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.


Artykuł 6

 

Radny Powiatu Jaworskiego:

1)  nie ulega żadnym naciskom,

2)  nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

3)  nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.


Artykuł 7

 

Radny Powiatu Jaworskiego jest odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:

1) ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć;

2)  zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i gospodarność;

3)  składa informacje ze swojej działalności zgodnie z zasadami określonymi przez organ stanowiący powiatu;

4)  respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach prawa w związku z pełnieniem funkcji radnego.

 

Artykuł 8

 

Radny Powiatu Jaworskiego:

1)  udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, w tym celu bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami powiatu;

2)  zobowiązany jest do udzielania rzetelnych, uczciwych i dokładnych informacji o pełnionej funkcji przedstawicielom mediów;

3)  zobowiązany jest do nie ujawniania informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

 

Artykuł 9

 

1. Radny Powiatu Jaworskiego zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia jego funkcji oraz nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

2. Radny Powiatu Jaworskiego podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu terytorialnego.

 

Artykuł 10

 

1.Radny Powiatu Jaworskiego w kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba o dobre stosunki międzyludzkie.

2.Radnego Powiatu Jaworskiego powinna cechować wysoka kultura osobista w miejscu pracy i poza nim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 11

 

1. Radny Powiatu Jaworskiego zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego upowszechnia treści zawarte w Kodeksie wśród radnych, społeczności lokalnej oraz mediów

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-27 13:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-05-06 12:10:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221