Charakterystyka gleb

           

           Największą powierzchnię pod względem typologicznym zajmują gleby brunatne, gleby pseudobielicowe, czarne ziemie, mady w dolinach rzecznych i gleby murszowe. Gleby pseudobielicowe, brunatne i większość czarnych ziem i mad użytkowane są jako grunty orne . Analiza użytkowania gleb na tle rozmieszczenia typów i stopnia uwilgotnienia wskazuje , że sposób ich użytkowania jest zgodny z przyrodniczymi właściwościami. Trwałe użytki zielone położone są przeważnie na madach oraz na glebach brunatnych kwaśnych wietrzeniowych wytworzonych na skałach osadowych. Największą powierzchnię zajmują gleby wytworzone z glin średnich pylastych całkowitych.    

             Następną pozycję zajmują gleby wytworzone z utworów lessowych, dość znaczną powierzchnię zajmują gleby wytworzone z utworów lessowych zalegających na glinie. Gleby wytworzone z iłów
i piasków zajmują w porównaniu z wymienionymi bardzo małą powierzchnię.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-09 13:20:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-02-14 13:12:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki