☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

LXI/306/22 29 grudnia 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/305/22 29 grudnia 2022 r. przyjęcia budżetu na 2023 rok wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2023 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/304/22 29 grudnia 2022 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/303/22 29 grudnia 2022 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jaworskiego na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/302/22 29 grudnia 2022 r. określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2023 po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskieg Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/301/22 29 grudnia 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/300/22 29 grudnia 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/299/22 29 grudnia 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/298/22 29 grudnia 2022 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/297/22 29 grudnia 2022 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej na 2023 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXI/296/22 29 grudnia 2022 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego na 2023 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXII/295/22 27 grudnia 2022 r. powierzenia Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LX/294/22 19 grudnia 2022 r. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/293/22 24 listopada 2022 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/292/22 24 listopada 2022 r. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z nich po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia

LIX/291/22

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze

24 listopada 2022 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Treść zarządzenia
LIX/290/22 24 listopada 2022 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/289/22 24 listopada 2022 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jaworskiego na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/288/22 24 listopada 2022 r. zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu jaworskiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/287/22 24 listopada 2022 r. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/286/22 24 listopada 2022 r. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/285/22 24 listopada 2022 r. wyrażenia zgody na zawracie przez Organizatora - Powiat Jaworski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2023 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LIX/284/22 24 listopada 2022 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora - Powiat Jaworski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVIII/283/22 27 października 2022 r. zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVIII/282/22 27 października 2022 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jaworskiego na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVIII/281/22 27 października 2022 r. zmiany uchwały nr XXXVI/164/17 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2017 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVII/280/22 29 września 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVII/279/22 29 września 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVI/278/22 31 sierpnia 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVI/277/22 31 sierpnia 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LVI/276/22 31 sierpnia 2022 r. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości o numerze ewidencyjnym 79 położonej w obrębie Muchów, gminie Męcinka, zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LV/275/22 07 lipca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/274/22 30 czerwca 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/273/22 30 czerwca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/272/22 30 czerwca 2022 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2021 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/271/22 30 czerwca 2022 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIV/270/22 30 czerwca 2022 r. nieudzielania wotum zaufania Zarządowi Powiatu Jaworskiego za 2021 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIII/269/22 26 maja 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIII/268/22 26 maja 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LIII/267/22 26 maja 2022 r. zmiany uchwały nr XLIX/251/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 22 marca 2022 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/266/22 28 kwietnia 2022 r. upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaworze do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jaworskiego w roku 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2026 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/265/22 28 kwietnia 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/264/22 28 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/263/22 28 kwietnia 2022 r. zmiany uchwały nr XLIV/233/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/262/22 28 kwietnia 2022 r. zmiany uchwały nr XLIV/230/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji  Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/261/22 28 kwietnia 2022 r. zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/260/22 28 kwietnia 2022 r. przyjęcia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia a 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LII/259/22 28 kwietnia 2022 r. ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Jaworze  z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LII/258/22 28 kwietnia 2022 r. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego a 2022 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LII/257/22 28 kwietnia 2022 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bolków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LI/256/22 11 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/255/22 31 marca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/254/22 31 marca 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/253/22 31 marca 2022 r. zmiany uchwały nr XLI/211/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 września 2021 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
L/252/22 31 marca 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego  Gminie Bolków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/251/22 22 marca 2022 r. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/250/22 22 marca 2022 r. powierzenia Gminie Bolków prowadzenia zadania publicznego Powiatu Jaworskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/249/22 22 marca 2022 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/248/22 22 marca 2022 r. zmian w budżecie na 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLIX/247/22 17 marca 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2022-2025 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. Uchwała
Treść zarządzenia
XLVIII/246/22 24 lutego 2022 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
XLVIII/245/22 24 lutego 2022 r. powierzenia zadania publicznego z zakresu edukacji z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
 XLVIII/244/22 24 lutego 2022 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Paszowice z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLVII/243/22 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2022 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
XLVII/242/22 27 stycznia 2022 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-31 12:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-06-06 13:03:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221