Ogłoszenia 2022


  Data publikacji 10.11.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działki nr 391 w Myślinowie gmina Męcinka

Logo

 


 

  Data publikacji 9.11.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działki nr 67/5 w Sokolej gmina Paszowice.

Logo

 


 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2023 r. na obszarze powiatu paworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

    Informacja o zakończeniu naboru do komisji konkursowej  Logo

  Ogłoszenie o naborze  

(data publikacji 08.11.2022r)

Logo

 


 

  Data publikacji 3.11.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 22/2 w Sokolej gmina Paszowice

Logo

 


 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2023 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

  Data publikacji 03.11.2022 r. 
Rozstrzygnięcie Logo
Uchwała Nr 31/2022

Logo

OGŁOSZENIE

Załącznik do uchwały nr 31/2022

Logo
Załącznik nr 1 Logo
Załącznik nr2 Logo
Uzasadnienie do uchwały nr31/2022 Logo

 


 

  Data publikacji 28.10.2022 r. -
17.11.2022 r.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Logo

 


 

  Data publikacji 25.10.2022 r. -
31.10.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 38 i nr 181 w Kosiskach gmina Wądroże Wielkie.

Logo

 


 

  Data publikacji 20.10.2022 r. -
10.11.2022 r.
Wykaz nr 62/2022 nieruchomości przeznaczonych do wynajmu z zasobu Agencji Mienia Wojskowego

Logo


  Data publikacji 20.10.2022 r. -
26.10.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 11 i dz. nr 10 w Małuszowie

Logo


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego
w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.”

Ogłoszenie o naborze do komisji Treść zarządzenia
Formularz zgłoszeniowy plik_doc_docx

 


  Data publikacji 14.10.2022 r. -
27.10.2022 r.
OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji
o umorzeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości dz. 518/2 i 519/4 obr. Paszowice

Logo

 


  Data publikacji 14.10.2022 r. -04.11.2022 r.
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza"

Logo

 


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rozstrzygnięcie Treść zarządzenia
Uchwała Treść zarządzenia
Ogłoszenie otwartego konkursu Treść zarządzenia
Wzór oferty plik_doc_docx
Wzór umowy plik_doc_docx
Wzór sprawozdania plik_doc_docx

  Data publikacji 13.10.2022 r. 
INFORMACJA Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wpis do rejestru zabytków

Logo


  Data publikacji 28.09.2022 r. 
OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości powiatu jaworskiego na okres 10 lat

Logo

 


  Data publikacji 15.09.2022 r. - 28.09.2022
OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 51/4 obr Męcinka

Logo


  Data publikacji 15.09.2022 r. - 28.09.2022
OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 51/3 obr Męcinka

Logo


  Data publikacji 06.09.2022 r. - 19.09.2022
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie o ustalenie odszkodowania, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


  Data publikacji 02.09.2022 r. - 19.09.2022

Zawiadomienie w sprawie ustalenia stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód dot. WR.ZUZ.1.4218.48.19.2022.SC

Logol


  Data publikacji 02.09.2022 r. - 19.09.2022

Zawiadomienie w sprawie ustalenia stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód dot. WR.ZUZ.1.4218.48.18.2022.SC

Logol


  Data publikacji 02.09.2022 r. - 19.09.2022

Zawiadomienie w sprawie ustalenia stanu prawnego urządzenia jak i korzystania z wód dot. WR.ZUZ.1.4218.48.17.2022.SC

Logol

 


 

  Data publikacji 26.08.2022 r. - 01.09.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w Muchowie na działce 127/5 127/6. 

Logo

 


  Data publikacji 26.08.2022 r. - 30.08.2023
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY  w zakresie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Logo

 


 

  Data publikacji 24.08.2022 r. - 06.09.2022
OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ewid. 11 i 12 obr. Sichówek

Logo

 


  Data publikacji 19.08.2022 r.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY Nr JWR3005A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wlz, kanalizacja dla światłowodu)” – przewidzianą do realizacji  na działkach nr ewid. gruntów: 499, 613/12, 613/7, 500/4, 500/5, 501/17, obręb Paszowice, gmina Paszowice, powiat jaworski

Logo


  Data publikacji 16.08.2022 r. - 30.08.2022

OGŁOSZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ewid. 51/4 obr. Męcinka

Logo


  Data publikacji 16.08.2022 r. - 30.08.2022

OGŁOSZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ewid. 51/3 obr. Męcinka

Logo

 


 

  Data publikacji 02.08.2022 r. - 16.08.2022

OGŁOSZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ewid. 11 i 12 obr. Sichówek

Logo

 


  Data publikacji 26.07.2022 r. - 26.09.2022

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr ewid. 518/2 i 519/4 obr. Paszowice

Logo

 

 


 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jaworskiego na okres 3 lat

Ogłoszenie Treść zarządzenia
Ogłoszenie o przetargu Treść zarządzenia
Regulamin przetargu plik_doc_docx
Projekt umowy dzierżawy plik_doc_docx
Formularz ofertowy dzierżawy plik_doc_docx
Zdjęcie 1 Logo
Zdjęcie 2 Logo
Zdjęcie 3 Logo

 

 

 


  Data publikacji 30.06.2021 r.
Oferta na realizację zadania z ochrony i promocji zdrowia pn Organizacja zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Stowarzyszenia Budujemy Mosty

Logo

 


 

Zaproszenie Data publikacji 24.06.2021 r.
Główny Inspektor Transportu Drogowego zaprasza przewoźników drogowych i osoby zarządzające transportem do udziału w szkoleniu z zakresu pozyskiwania swoich danych z rejestru KREPTD

Logo

 


  Data publikacji 24.06.2021 r.
Ogłoszenie Starosty o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Logo

 


 

  Data publikacji 21.06.2022 r.
Opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na scalenie gruntów wsi Targoszyn  , gmina Mściwojów

Logo

 


 

  Data publikacji 21.06.2022 r.
Opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na scalenie gruntów wsi Snowidza i Grzegorzów , gmina Mściwojów

Logo

 


 

  Data publikacji 21.06.2022 r.

Oferta na realizację zadania promocji i ochrony zdrowia pn podejmowanie działań na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego życia

Logo

 


 

  Data publikacji 21.06.2022 r.
Oferta na realizację zadania upowszechnianie kultury i sztuki pn 11. święto prawdziwka i śliwki węgierki

Logo

 


 

Informacja Starosty Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY Nr JWR3052A wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Logo

 


 

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r., na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie:
- upowszechniania kultury i sztuki,
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
- promocji i ochrony zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego oraz decyzji Zarządu Powiatu wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 75 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów, które otrzymały dofinasowanie w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania w załączniku.

Logo

 


 

 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Targoszyn gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Snowidza i Grzegorzów, gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Targoszyn gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

 

Data publikacji 09.05.2022 
Zawiadomienie w sprawie "Scalenie gruntów wsi Snowidza i Grzegorzów, gmina Mściwojów, powiat jaworski"

Logo


 

 

 

Data publikacji 06.05.2022 

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny,

Logo


 


 

Data publikacji 06.05.2022 

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny,

Logo

 

 


 

 

Data publikacji 25.04.2022 
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  o wykazie nieruchomości  do sprzedaży bezprzetargowej

Logo

Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości Logo

 

Obwieszczenie Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu firmie Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą Żylice 35A, pozwoleń wodoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy studni nr 1 oraz na usługę wodną obejmująca pobór wód podziemnych za pośrednictwem ujęcia położonego na działce nr 23/5 obręb Bielany, gm. Wądroże Wielkie, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

Logo

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

 

Uchwała nr 7-2022 Treść zarządzenia
Wzór sprawozdania plik_doc_docx
Wzór oferty plik_doc_docx
Oświadczenie do ogłoszenia plik_doc_docx
Instrukcja wypełniania oferty plik_doc_docx
Instrukcja wypełniania sprawozdania plik_doc_docx
Załącznik do uchwały nr 7  Treść zarządzenia

 


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opinującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

 

Ogłoszenie o naborze Treść zarządzenia
Formularz zgłoszeniowy Treść zarządzenia

 


 

 

Data publikacji
30.03.2022
Ogłoszenie Starosty Jaworskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 

Logo

 


 

 

Data publikacji 20.01.2022

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

Logo

 


 

 

Data publikacji 20.01.2022

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu Radykalne uproszczenia dla rolników

Logo

 


 

 

Data publikacji 05.01.2022

INFORMACJA STAROSTY JAWORSKIEGO

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii sieci PLAY o nazwie LEG3033A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja dla światłowodu”) 3 i 185/1 obręb Przybyłowice, gmina męcinka, powiat jaworski

Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-05 14:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-02-07 12:35:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki