☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 06.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres działania

Do zakresu działania Biura ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) należy w szczególności:

 

 1. wykonywanie zadań w zakresie:
 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 2. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 3. obronności;
 1. określanie i monitorowanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub z siłami natury oraz zagrożeń o charakterze militarnym;
 2. analizowanie i ocenianie stanu bezpieczeństwa powiatu, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 3. bilansowanie powiatowych sił i środków ochrony bezpieczeństwa powiatu czasu pokoju i na wypadek zagrożenia konfliktem zbrojnym, rezerw pokojowych i wojennych na potrzeby sił wsparcia obronnego, ratowniczego oraz dla ludności;
 4. opracowywanie i egzekwowanie aktów prawnych na podstawie ustaw i rozporządzeń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego powiatu;
 5. opracowywanie planów ochronny cywilnej, zarządzania kryzysowego, oraz planów o charakterze operacyjno - obronnym i ich uzgadnianie;
 6. tworzenie i organizowanie warunków działania dla powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego;
 7. organizacja formacji zakładowych i środowiskowych OC na terenie powiatu, ich wyposażanie i szkolenie;
 8. budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu;
 9. opracowywanie planów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i obronnego, dla pracowników samorządowych powiatu oraz służb administracji zespolonej;
 10. kierowanie ostrzeżeń, komunikatów o zagrożeniach, zamieszczanie ich w lokalnych środkach masowego komunikowania;
 11. współdziałanie z wojskiem i organizacjami pozarządowymi - w zakresie podejmowanych działań ochrony wewnętrznej powiatu i zwalczania bieżących zagrożeń oraz obronności;
 12. organizowanie ochrony ludności, obiektów specjalnych oraz zabytków przed zagrożeniami w czasu pokoju i wojny, organizowanie w tym zakresie szkoleń dla pracowników tych obiektów;
 13. organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania starosty w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy;
 14. planowanie i organizowanie akcji kurierskiej na terenie powiatu, prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji oraz szkolenie w tym zakresie;
 15. organizowanie pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i jego działań w zakresie monitorowania, zapobiegania oraz usuwania zagrożeń, a także organizowania działań w zakresie odbudowy pokryzysowej;
 16. kontrola realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności w jednostkach samorządu gminnego;
 17. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu;
 18. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 08:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-01-29 13:47:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221