Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (EPS) należy:
1) wykonywanie zadań powiatu w zakresie:
a) edukacji publicznej,
b) promocji i ochrony zdrowia,
c) pomocy społecznej,
d) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
e) polityki prorodzinnej,
f) wspierania osób niepełnosprawnych,
g) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
2) planowanie rozwoju sieci powiatowych szkół i placówek oświatowych;
3) tworzenie, przekształcanie, łączenie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
4) prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
5) przygotowywanie decyzji o wpisie lub skreśleniu z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
6) nadzór merytoryczny nad działalnością organizacyjną szkół publicznych i placówek oświatowych w zakresie realizacji powierzonych zadań;
7) wykonywanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
8) monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół;
9) sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań oświatowych;
10) naliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz kontrola ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem;
11) zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
12) wykonywanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
13) przygotowywanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w prowadzonych szkołach i placówkach oraz sprawozdania z realizacji planu;
14) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz kształcenia specjalnego;
15) nadzór i kontrola placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodka wsparcia;
16) nadzór nad prawidłowością prowadzonej przez PCPR sprawozdawczości w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Wsparcia;
17) analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli według stopni awansu;
18) wykonywanie czynności związanych z oceną i przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych;
19) wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, orderów i nagród dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych;
20) rozliczanie dotacji celowych w oświacie;
21) przygotowywanie i monitorowanie realizacji porozumień zawartych przez powiat z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
22) zbieranie, przetwarzanie i tworzenie baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych;
23) planowanie, rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji z dysponowania środkami PFRON;
24) realizacja programów zatwierdzonych przez Zarząd PFRON;
25) współpraca z gminami oraz ośrodkami pomocy społecznej w ramach realizacji programów PFRON;
26) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w starostwie;
27) prowadzenie kontroli utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na uruchomienie działalności gospodarczej ze środków PFRON;
28) współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych;
29) obsługa Komisji ds. przyznawania środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – organu doradczego starosty;
30) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy;
31) sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy de minimis dla pracodawców oraz przekazywanie ich do UOKiK;
32) współpraca z Powiatowym Zespołem Orzekającym o stopniu niepełnosprawności w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o stopień niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych;
33) przyjmowanie interesantów ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej;
34) opracowanie i nadzór nad realizacją powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
35) przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych z gmin i powiatu;
36) przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby zarządu i rady o sytuacji w służbie zdrowia na terenie powiatu;
37) realizacja działań na rzecz promocji zdrowia, inspirowanie i wspomaganie działań profilaktycznych;
38) rozliczanie wydatków budżetowych związanych ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne dzieci;
39) opracowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu;
40) nadzór organizacyjno – prawny i merytoryczny nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu działających w zakresie określonym w pkt 1 - stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
41) nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji dla jednostek pomocy społecznej;
42) sporządzanie umów o współfinansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej;
43) prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-02 14:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 11:09:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki