Zakres działania

 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa (AB) należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w zakresie administracji architektoniczno – budowlanych;
 2. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego;
 3. badanie zgodności projektów budowlanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, albo decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz innymi decyzjami wydanymi przez inne organy administracji publicznej;
 4. wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i rozbiórce obiektu budowlanego, dla którego niewymagane jest pozwolenia na budowę;
 6. przyjmowanie zgłoszeń o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 7. wydawanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego;
 8. wydawanie decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 9. wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę;
 10. zgłaszanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. prowadzenie rozpraw administracyjnych w zakresie kompetencji Wydziału;
 12. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu decyzji, z zakresu kompetencji Wydziału, wymagających udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym;
 13. kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 14. nakładanie obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz;
 15. prowadzenie rejestrów:
 1. wniosków o pozwolenia na budowę (rozbiórkę),
 2. wydanych decyzji,
 3. wydanych dzienników budowy;
 1. wydawanie zaświadczeń, o samodzielności lokali;
 2. wykonanie inwentaryzacji i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów uzyskania dodatku mieszkaniowego;
 3. rejestrowanie i przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, przez okres istnienia obiektu budowlanego;
 4. rozpatrywanie zgłoszonych uwag i wniosków stron postępowania administracyjnego;
 5. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
 6. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie ruchu budowlanego;
 7. współpraca z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzenia rejestru RWDZ;
 8. wykonywanie czynności kontrolnych przez pracowników Wydziału przy realizowaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-02 14:38:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:33:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki