☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (OSO) należy w szczególności:

 1. prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu;
 2. obsługa organizacyjno - techniczna sekretariatu starostwa;
 3. organizacyjne współdziałanie z jednostkami administracji zespolonej;
 4. organizowanie i nadzór nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej;
 5. organizacja przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do starostwa;
 6. zapewnienie obsługi kadrowej, w szczególności:
 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa,
 2. prowadzenie akt osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji,
 3. prowadzenie spraw i procesów dotyczących: rekrutacji, budowania i stosowania systemów motywacyjnych, awansów wewnętrznych, rozwoju zawodowego, szkoleń i doskonalenia zawodowego, zakończenia zatrudnienia,
 4. ustalanie i zmiana czasu pracy (ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy),
 5. rozliczanie czasu pracy,
 6. ustalanie uprawnień pracowniczych oraz sporządzanie dokumentacji z nimi związanej,
 7. prowadzenie spraw związanych z absencją pracowników oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
 8. koordynacja spraw i procesów dotyczących służby przygotowawczej i ocen okresowych;
 9. organizacja zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 10. organizacja staży i praktyk,
 11. współpraca z Wydziałem Finansowo - Księgowym w zakresie naliczenia płac, świadczeń pracowniczych i socjalnych,
 12. współpraca ze służbą BHP w zakresie: szkoleń BHP, badań lekarskich, opisu zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy (informacja o ryzyku zawodowym),
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami okresowymi pracowników,
 14. sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu;
 15. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny pracy;
 1. prowadzenie ewidencji:
 1. zwolnień lekarskich oraz kontrola ich wykorzystania,
 2. delegacji służbowych;
 1. sporządzanie i kontrola umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
 2. nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków obywateli wpływających do starostwa;
 3. prowadzenie zbiorczej dokumentacji kontrolnej;
 4. zapewnienie materialno – technicznych warunków pracy starostwa, zarządu powiatu i rady powiatu;
 5. administrowanie siedzibą starostwa;
 6. analizowanie potrzeb starostwa w zakresie systemów informatycznych, opracowywanie i wdrażanie tych systemów oraz administrowanie siecią komputerową;
 7. prowadzenie archiwum i biblioteki zakładowej;
 8. prowadzenie czynności związanych z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji;
 9. gospodarka taborem samochodowym;
 10. organizacja ochrony budynku, utrzymania czystości i porządku;
 11. kontrola stanu technicznego urządzeń budynku i ich remonty;
 12. prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątkowych starostwa;
 13. zapewnienie informacji wizualnej w budynku i pomieszczeniach biurowych;
 14. prenumerata czasopism, dzienników urzędowych;
 15. prowadzenie rejestru pieczątek i pieczęci oraz ich zamawianie;
 16. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentacji;
 17. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 18. przygotowywanie i obsługa od strony technicznej posiedzeń rady powiatu i jej komisji oraz zarządu powiatu;
 19. rozpowszechnianie aktów prawnych wydawanych przez radę powiatu i zarząd powiatu;
 20. prowadzenie rejestru uchwał rady powiatu i zarządu powiatu;
 21. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie działania rady powiatu;
 22. przekazywanie uchwał do jednostek nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego;
 23. przekazywanie uchwał do realizacji przez zarząd powiatu;
 24. rejestrowanie interpelacji, zapytań, wniosków radnych i komisji oraz sporządzanie informacji o sposobie ich realizacji;
 25. przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg od mieszkańców powiatu i przekazywanie ich przewodniczącemu rady;
 26. organizacja obsługi przyjęć interesantów przez członków zarządu powiatu oraz przewodniczącego rady;
 27. prowadzenie rejestru przepisów porządkowych;
 28. przekazywanie do publikacji w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń umieszczonych na tablicach informacyjnych Starostwa, Urzędów Miast i Gmin wchodzących w skład powiatu – przepisów porządkowych, ogłaszanie przepisów prawa  miejscowego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, udostępnianie zbioru prawa miejscowego ustalonego przez powiat;
 29. dokonywanie czynności techniczno – ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń majątkowych od radnych powiatu;
 30. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 31. organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu;
 32. współpraca z Krajowym Biurem oraz Powiatową Komisją Wyborczą w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych;
 33. współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie;
 34. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie do kraju zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania;
 35. organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu;
 36. realizacja zadań rządowych przyjętych za porozumieniem stron dotyczących:
 1. postępowania w sprawach zgromadzeń,
 2. powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mateusz Sajdak
(2019-09-02 14:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2021-02-01 09:22:02)
 
 
liczba odwiedzin: 4625665

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X