Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (OSO) należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjno - techniczna sekretariatu i kancelarii starostwa;
2) organizacyjne współdziałanie z jednostkami powiatowej administracji zespolonej;
3) organizacja i nadzór nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej;
4) organizacja przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do starostwa;
5) zapewnienie obsługi kadrowej, w szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa,
b) prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji,
c) prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie: rekrutacji i zatrudnienia, służby przygotowawczej, systemów motywacyjnych, awansów wewnętrznych, szkoleń i doskonalenia zawodowego, ocen okresowych i zakończenia zatrudnienia,
d) ustalanie i zmiana czasu pracy (ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy),
e) rozliczanie czasu pracy,
f) ustalanie uprawnień pracowniczych oraz sporządzanie dokumentacji z nimi związanej,
g) prowadzenie spraw związanych z absencją pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji,
h) organizacja zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
i) organizacja staży i praktyk,
j) współpraca z Wydziałem Finansowo - Księgowym w zakresie naliczenia płac, świadczeń pracowniczych i socjalnych,
k) współpraca ze służbą BHP w zakresie: szkoleń BHP, badań lekarskich, opisu zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy (informacja o ryzyku zawodowym),
l) prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami okresowymi pracowników,
m) sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu,
n) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny pracy;
6) prowadzenie ewidencji:
a) zwolnień lekarskich oraz kontrola ich wykorzystania,
b) delegacji służbowych,
c) legitymacji służbowych;
7) prowadzenie centralnych rejestrów i zbiorów:
a) zarządzeń i postanowień starosty,
b) upoważnień starosty,
c) umów;
8) sporządzanie i kontrola umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
9) nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków obywateli wpływających do starostwa;
10) prowadzenie zbiorczej dokumentacji kontrolnej;
11) zapewnienie materialno – technicznych warunków pracy starostwa;
12) administrowanie siedzibą starostwa;
13) prowadzenie archiwum i biblioteki zakładowej;
14) prowadzenie czynności związanych z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji;
15) gospodarka taborem samochodowym starostwa, z wyłączeniem taboru samochodowego będącego w użytkowaniu Referatu Zarząd Dróg Powiatowych;
16) organizacja ochrony budynku starostwa, utrzymania czystości i porządku;
17) kontrola stanu technicznego urządzeń budynku starostwa i ich remonty;
18) prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątkowych starostwa;
19) zapewnienie informacji wizualnej w budynku starostwa i pomieszczeniach biurowych;
20) prenumerata czasopism i innych publikacji;
21) prowadzenie rejestru pieczątek i pieczęci oraz ich zamawianie, rozliczanie i niszczenie;
22) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
23) organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu;
24) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym oraz Powiatową Komisją Wyborczą w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych;
25) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie do kraju zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania;
26) organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, celem ustalenia przyczyny zgonu;
27) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu;
28) zapewnienie materialno – technicznych warunków pracy zarządu, rady i jej komisji, w szczególności:
a) przygotowywanie i obsługa od strony technicznej posiedzeń rady i jej komisji,
b) przygotowywanie i obsługa od strony technicznej posiedzeń zarządu,
c) prowadzenie centralnych rejestrów i zbiorów uchwał rady i zarządu, w tym aktów prawa miejscowego powiatu i powiatowych przepisów porządkowych,
d) rozpowszechnianie aktów prawnych wydawanych przez radę i zarząd,
e) przekazywanie uchwał do jednostek nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego,
f) przekazywanie uchwał rady do realizacji przez zarząd,
g) przygotowywanie projektów uchwał, statutów i regulaminów w zakresie działania rady,
h) rejestrowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji rady oraz sporządzanie informacji o sposobie ich realizacji,
i) przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg od mieszkańców powiatu i przekazywanie ich przewodniczącemu rady,
j) organizacja obsługi przyjęć interesantów przez członków zarządu oraz przewodniczącego rady, 
k) przekazywanie do publikacji w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń umieszczonych na tablicach informacyjnych starostwa, urzędów miast i gmin wchodzących w skład powiatu – przepisów porządkowych, ogłaszanie przepisów prawa miejscowego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, udostępnianie zbioru prawa miejscowego ustalonego przez powiat,
l) dokonywanie czynności techniczno – ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń majątkowych od radnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-02 14:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 11:01:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki