☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 06.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia 2019

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Jaworskiego w dniu 20 grudnia o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Jaworze w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowych, Zębowice 44

   
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki pojazdów Logo


 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s zmiany decyzji Nr 251/2017 pozwolenia na budowę z dnia 1 sierpnia 2017r. dla zamierzenia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego silników w Jaworze”

Treść ogłoszenia Data publikacji ogłoszenia
Treść zarządzenia 12.12.2019r.

 


 Informacja o ustalenia przebiegu granic działek nr 126/1, 127/5, 127/4, 127/3, oraz 127/2 położonych w obrębie Paszowice w gminie Paszowice

   
Zawiadomienie Treść zarządzenia

 


W sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik środowiskowego domu samopomocy typu A pod nazwą Ośrodek Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze

   
Uchwała nr 57_2019 Treść zarządzenia

 


Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o dotacji 40% (35% dla rolników z województwa mazowieckiego) dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

   
Dotacje z programy "Czyste powietrze" Logo

 


„Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.”

 

  Ogłoszenie o konkursie   plik_pdf  Data publikacji dokumentu:
21-11-2019r.
Wzór oferty Logo Data publikacji dokumentu:
21-11-2019r.
Wzór umowy Logo Data publikacji dokumentu:
21-11-2019r.
Wzór sprawozdania Logo Data publikacji dokumentu:
21-11-2019r.

  Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje o rozpoczęciu programu
"Zajęcia klubowe WTZ" finansowanego ze środków PFRON.


   
Ogłoszenie Zajęcia klubowe WTZ Logo


 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w POWIECIE JAWORSKIM


   
Ogłoszenie Wrocław dnia 07 listopad 2019 r. Logo


 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Informacja o zakończeniu naboru do komisji konkursowej Logo
Uchwała nr 47/2019 Logo
Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 

 


Ogłoszenie 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu niedpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Rozstrzygniecie

(data publikacji: 29.11.2019)

Logo
Uchwała nr 46/2019 Logo
Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Zarząd Powiatu w Jaworze ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Logo


 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021”.

Logo

 

 


 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021”.

Logo

 

 


 

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. ”.

Projekt uchwały Logo
Formularz uwag i opinii Logo
Informacja ws konsultacji Logo
Protokół z konsultacji Programu Logo

 

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021” oraz „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021”.

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo


Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
o wpis do rejestru zabytków wschodniej części parku w miejscowości Pogwizdów, gm. Paszowice, pow. jaworski

   
Ogłoszenie z dnia 24 września 2019 r. Logo

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
o wpis do rejestru zabytków dworu wieżowego położonego w miejscowości Zębowice, gm. Paszowice, pow jaworski na działce nr 203/10

   
Ogłoszenie z dnia 24 września 2019 r. Logo


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

 

   
Ogłoszenie z dnia 10 września 2019 r. Logo


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

 

   
Ogłoszenie z dnia 10 września 2019 r. Logo


Ogłoszenie o licytacji pojazdów w dniu 17 września o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze -  Sala konferencyjna
 

   
Ogłoszenie Logo


Ogłoszenie o licytacji pojazdów

 

Ogłoszenie Logo

Państwowe Gospodarstwo Wodne

 

Ogłoszenie Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie powierzenia realizacji zadania.

 

Informacja o przyznaniu dotacji Link
Ogłoszenie Logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019r.


 

Ogłoszenie Logo

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w Z019 r. 

Ogłoszenie Logo

 


Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.
 

Ogłoszenie Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie powierzenia realizacji zadania.
 

Ogłoszenie Logo

O naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.
 

Ogłoszenie Logo

PKP S.A. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Mierczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 329/3 o pow. 0,4617 ha, AM-1, obręb 0010 Mierczyce, gmina Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie wraz z prawem własności posadowionej na niej zabudowy.
 

Ogłoszenie Logo

 


 

STAROSTA JAWORSKI Informuje

 

Ogłoszenie Logo

 


Obwieszczenie

Obwieszczenie RZGW

Obwieszczenie Logo

 


Ogłoszenie

Informacja o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Ogłoszenie Logo

 


Ogłoszenie

Wniosek o dopłaty w roku 2019

Ogłoszenie Logo

 


STAROSTA JAWORSKI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz gminy Wądroże Wielkie, położonej w obrębie Skała gmina Wądroże Wielkie w granicach oznaczonych geodezyjnie działek nr 53/3 o pow. 0,0318 ha oraz nr 53/4 o pow. 0,0325 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 31.01.2019 do dnia 22.02.2019 r.

 


Ogłoszenie

o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 


Ogłoszenie

 o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz  promocji i ochrony zdrowia w 2019 r.

 

Ogłoszenie Logo
Załącznik Logo

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2019-01-11 08:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-12-12 15:37:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221