Ogłoszenia 2017

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jaworskim na lata 2018 - 2020

 

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jaworskim na lata 2018 - 2020 - projekt Logo
Formularz do zgłaszania uwag i opinii dotyczących konsultacji społecznych do projektu Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 - 2020 Logo
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020
Logo

 


Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa nr 92/18 położonej  w obrębie i gminie Paszowice, przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Jaworskiego

 

Ogłoszenie

Logo Data publikacji dokumentu:
07-12-2017r.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej

Ogłoszenie

Logo Data publikacji dokumentu:
08-11-2017r.

 


Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

Uchwała Nr 4/2017 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie Wyrażenia opinii o projekcie Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Logo Data publikacji dokumentu:
28-11-2017r.
Protokół z dnia 20 listopada 2017 r. z przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Powiatu Jaworskiego Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Logo Data publikacji dokumentu:
20-11-2017r.

 

Informacja ws konsultacji

Logo Data publikacji dokumentu:
08-11-2017r.
Program współpracy powiatu jaworskiego na 2018 Logo Data publikacji dokumentu:
08-11-2017r.
Formularz uwag i opinii Logo Data publikacji dokumentu:
08-11-2017r.

Ogłoszenie o licytacji pojazdów 20-11-2017

Ogłoszenie Logo
Zarządzenie Starosty Logo

 


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

OGŁOSZENIE

Logo

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Informacja o zakończeniu naboru do komisji konkursowej Logo Data publikacji dokumentu:
26-10-2017r.

OGŁOSZENIE

Logo
Formularz zgłoszeniowy Logo

 


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Informacja o rozstrzygnięciu Logo Data publikacji dokumentu:
15-11-2017r.

Zmiana terminu składania ofert

Logo Data publikacji dokumentu:
26-10-2017r.
Zmiana ogłoszenia Logo Data publikacji dokumentu:
26-10-2017r.

OGŁOSZENIE

Logo

Załącznik 1

Oświadczenie o aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień złożenia oferty, niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów oraz o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego

Logo

Załącznik 2

Wykaz doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych

Logo

Załącznik 3

Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem

Logo

Załącznik 4

Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególność ci w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów

Logo

Załącznik 5

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Logo

Załącznik 6

Oświadczenie oferenta o rozliczeniu dotacji

Logo

 


STAROSTA JAWORSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 2 miasto Bolków oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 766/2 o powierzchni 0,0759 ha, przeznaczonej do zbycia w formie zamiany z Gminą Bolków.

Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono także na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem www.spjawor-bip.pbox.pl

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2017 do dnia 20.10.2017 r.


Ogłoszenia Starosty Jaworskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 25 lipca 2017 r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży  będących własnością Skarbu Państwa

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, będąca własnością Skarbu Państwa położona w w Jaworze w obrębie 8 Zacisze, powiat jaworski na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania Logo
Nieruchomość Skarbu Państwa położona w Snowidzy gm. Mściwojów, w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 556 o powierzchni 0,3061 ha Logo

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka” w trybie art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie Logo
Oferta Logo

OBWIESZCZENIE zawiadamiające o możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5

Logo

 


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2016

Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 9 000 zł.

  Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania:

Logo

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2017 r

Logo

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego* /oferta wspólna realizacji zadania publicznego*,o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2016 r. Poz. 239 i 395)

Logo

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2017 r.

Logo

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata reprezentującego organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2017

Logo

            Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 09 marca 2017 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:

- upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- promocji i ochrony zdrowia.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 65 000 zł.

            Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania:

Załączniki:

 1. Wykaz ofert w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego
   
 2. Wykaz ofert w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego
   
 3. Wykaz ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Ogłoszenie

 o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 r.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 30 stycznia 2017 r. na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Wrocławska 26

59 – 400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu (Kancelaria Ogólna).

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale XXVII/121/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy – dostępny również w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 227, II piętro.

 


Zarząd Powiatu w Jaworze

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t) oraz Uchwały Nr XXVII/121/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017,

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

 1. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na przedmiotowe  zadania, ujęte w niniejszym ogłoszeniu, na rok 2017 r.:
  1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego – 30 000 zł
  2. Upowszechnianie kultury, sztuki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego – 25 000 zł
  3. Promocja i ochrona zdrowia – 10 000 zł
 1. Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t).

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego na rok 2017 z zakresu:

1. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego, w tym:

a) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na obiektach sportowych Powiatu Jaworskiego,

b) organizacja sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim,

c) organizacja i udział w przedsięwzięciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.

d) organizacja imprez turystycznych, rajdów, konkursów o tematyce krajoznawczej.

2. Upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego, w tym:

a) organizacja lub udział w istotnych przedsięwzięciach kulturalnych (koncertach, festiwalach, wystawach, przeglądach, festynach) o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promujących  Powiat Jaworski w kraju lub za granicą,

b) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Jaworskiego,

c) propagowanie dorobku „małych ojczyzn”,

d) popularyzowanie wiedzy historycznej, polskiej tradycji i kultury.

3. Promocji i ochrony zdrowia, w tym:

a) organizacja różnych form opieki i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,

c) organizacja wsparcia dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych - poradnictwo rodzinne.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

Konkurs obejmuje  przedsięwzięcia realizowane od 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie do 31 stycznia 2017 r. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu ……..” ze wskazaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.
 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,
 2. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań.
 3. oświadczenie o reprezentacji organizacji pozarządowej wobec organu udzielającego dotacji (imię i nazwisko oraz nr i seria dowodu osobistego osób upoważnionych do podpisania umowy),
 4. zaświadczenie/oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym z podaniem numeru rachunku,
  1. Oferty złożone na niewłaściwych drukach będą odrzucane na etapie oceny formalnej.
  2. Oferty złożone po terminie będą odrzucane na etapie oceny formalnej.
  3. W wyniku oceny formalnej dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, ustala się termin 3 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.
  4. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
  5. Wydatki poniesione przy realizacji zadania publicznego przed podpisaniem umowy nie będą kwalifikowalne.
 1. Zasady przyznawania dotacji

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, która będzie kierować się następującymi kryteriami:

        1.    Kryteria formalne:

a)    ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)    ocena  terminowości złożenia oferty  zgodnie z ogłoszeniem,

c)     ocena prawidłowości formularza i wypełnienia oferty oraz kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale IV ogłoszenia.

        2.    Kryteria merytoryczne:

a)    ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu;

b)    ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu jaworskiego;

c)     ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy:

 • planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla uczestników;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania uwzględnia kwotę dotacji nie wyższą niż 4 000 zł;
 • zadeklarowany został co najmniej 20% udział finansowych środków własnych  i z innych źródeł;
 • osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;
 • przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania.
 • harmonogram realizacji zadania jest realny do osiągnięcia,

d)    ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty, a w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

e) ocena podmiotu w zakresie wskazania  informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (zakładane rezultaty, poziom osiągnięcia rezultatów, sposób  monitorowania rezultatów)

3. Kryteria preferencyjne:

a) kontynuacja zadania, cykliczność imprezy,

b) zasięg ponadlokalny zadania,

c) zadeklarowany udział środków finansowych gminy, na terenie której odbywa się zadanie.

4. Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert przedstawi Zarządowi Powiatu w Jaworze propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie protokołu.

5. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Zarząd Powiatu w Jaworze.

6. Dla decyzji Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl  w terminie do 18 marca 2017 r.

 1. Informacja o wysokości środków przeznaczonych przez Powiat Jaworski na realizację zadań z tego zakresu w 2016 roku.
  1. Upowszechnianie kultury,  sztuki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego – 25 000
  2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki – 30 000
  3. Promocja i ochrona zdrowia – 8 000
  4. Pomoc społeczna – 4 000

UWAGA!

Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie Powiatu Jaworskiego w roku 2017, Zarząd Powiatu w Jaworze może przyznać dotację na realizowane zadanie w wysokości nie wyższej niż 4 000 zł.  Kalkulacja kosztów realizacji zadania winna uwzględniać kwotę dotacji nie wyższą niż 4 000 zł;

ZAŁĄCZNIKI:

zał. 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego;

zał. 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego (doc);

zał. 2. wzór umowy o realizację zadania publicznego

zał. 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

zał. 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (doc).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2017-01-11 10:31:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-08-06 09:42:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki