Rok 2010

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

kadencja 2010 - 2014
 
 
 
 

NR  UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄZYWANIA

05/2010

28 grudnia 2010r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjecia

04/2010

14 grudnia
2010r
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego do czternastu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej" z dniem podjecia

03/2010

14 grudnia 2010r w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego z dniem podjecia

02/2010

14 grudnia 2010r w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wądroże Wielkie - "Tereny inwestycyjne obsługi technicznej transportu we Wsi Bielany" z dniem podjęcia

01/2010

03 grudnia 2010r w sprawie nieodpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, połozonej w Jaworze, obręb nr 8 Zacisze, w granicach działki nr 73 o powierzchni 0,3017 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 13720 z dniem podjęcia

 

 


 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

kadencja 2006 - 2010
 
 
 
 

NR  UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄZYWANIA
419 25 listopada 2010r w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn z dniem podjecia
418 25 listopada 2010r w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn z dniem podjecia
417 25 listopada 2010r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjecia
416 25 listopada 2010r w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach konkursu na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego do czternastu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej" z dniem podjecia

415
zal1
zal2

15 listopada 2010r w sprawie projektu budżetu na 2011 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017 z dniem podjęcia

414
zal1

09 listopada 2010r w sprawie zatwierdzenia planu Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Powiatowym
Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Jaworze na rok 2011
z dniem podjęcia
413
zal1
zal2
27 października 2010r w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz regulaminu otwartego konkursu ofert
na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu
Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego
dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej"
z dniem podjęcia
412 27 października 2010r w sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na zlecenie
Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej"
z dniem podjęcia
411 19 października 2010r w sprawie nieodpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, będącej
własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, położonej w obrębie
Piotrowice, gmina Męcinka, w granicach działki nr 715/13 o powierzchni 0,5462 ha,
objętej księgą wieczystą KW nr 13316
z dniem podjęcia
410 08 października 2010r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w miejscowościach Sokola i Kwietniki w powiecie jaworskim
z dniem podjęcia
409 08 października 2010r w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Katarzynie Lewczyk z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia
01 września
2010 r.
408 08 października 2010r w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze nauczycielom z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
z dniem podjęcia
407 08 października 2010r w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dyrektorom szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dniem podjęcia
406 15 września 2010r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych w miejscowości Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim
z dniem podjęcia
405 15 września 2010r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, fragmentu
drogi powiatowej nr 2056D położonej w obrębie miejscowości Miękinia w powiecie
średzkim
z dniem podjęcia
404 06 sierpnia
2010r
w sprawie nawiązania stosunku pracy z Panią Bogusławą Kałużną - Dyrektorem
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze na podstawie mianowania oraz powierzenia zadań nauczyciela - konsultanta
z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia
01 września
2010 r.
403
zal 1
30 sierpnia
2010r
w sprawie zaopiniowania projektu dokumentów pn. "Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Jawora" i "Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
Jawora"
z dniem podjęcia
402 30 sierpnia
2010r
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Małuszów, gmina Męcinka,
w granicach działki nr 100/3 o powierzchni 0,0317 ha, objętej księgą wieczystą
KW nr 12906
z dniem podjęcia
401 30 sierpnia
2010r
w sprawie nabycia od Skarbu Państwa lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej
134,97 m2 zlokalizowanego na parterze budynku administracyjno-biurowego położonego
w Jaworze przy ul. Gagarina 5, obręb nr 5 Przedmieście, w granicach działki nr 98/3 o powierzchni 0,2695 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 12220 wraz z udziałem 13/100
w częściach wspólnych budynku i budynku garażowego oraz w gruncie
z dniem podjęcia
400
zal
30 sierpnia
2010r
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2010 roku
z dniem podjęcia
399 17 sierpnia
2010r
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, fragmentu
drogi powiatowej nr 2078 D w obrębie Kryniczno w powiecie średzkim
z dniem podjęcia
398 17 sierpnia
2010r
w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia dla Pani Magdaleny Maciejowskiej
Magas "Pracownia Projektowa Magdaleny Maciejowskiej Magas", z siedzibą w Jaworze
przy ul. Staffa 8, 59-400 Jawor
z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia
02.08.2010 r.
397 17 sierpnia
2010r
w sprawie obciążenia nieruchomości Powiatu Jaworskiego ograniczonym prawem
rzeczowym przez ustanowienie służebności drogowej
z dniem podjęcia
396 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Krzysztofa Żmigrodzkiego
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
395 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Walasiuk - Zdunek
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
394 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Zarzyckiej
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
393 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Pańczyka 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
392 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Kurzyło
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
391 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Górskiej
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
390 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Zdzisławy Gacek
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
389 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Bochenek
- Myślinkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
z dniem podjęcia
388 3 sierpnia
2010r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Ziubrzyckiej
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
z dniem podjęcia
387 21 lipca
2010r
w sprawie zaopiniowania projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Projektu
Zmiany Planu
z dniem podjęcia
386 21 lipca
2010r
w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji
przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego
położonej w Jaworze w obrębie 5 Przedmieście w granicach działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 179/7 o powierzchni ogólnej 0,0155 ha.
z dniem podjęcia
385 21 lipca
2010r
w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających
na emisji obligacji
z dniem podjęcia
384 21 lipca
2010r
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
383 15 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą. Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torami
kolejowymi relacji Legnica - Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora
z dniem podjęcia
382 15 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla terenu Cukrowni
"Jawor" przy ul. Cukrowniczej z sąsiadującymi osiedlami domków jednorodzinnych
i terenami rolnymi - działki Nr 5/5 obręb Nr 1.
z dniem podjęcia
381 15 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie Starego
Jawora i Osiedla Słowiańskiego
z dniem podjęcia
380 15 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Męcinka w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego w granicach
działki nr 344 w Myślinowie
z dniem podjęcia
379 15 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań samorządowych projektu uchwały Rady
Miejskiej w Bolkowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolków, obrebu Świny oraz części obrębów Wierzchosławice, Wierzchosławiczki oraz Stare Rochowice
z dniem podjęcia
378 6 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie Wrocławskiej i ul. Wiejskiej
z dniem podjęcia
377 6 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem
z dniem podjęcia
376 6 lipca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jawora w obrębie ulic Mickiewicza i rzeki Nysy Szalonej do granic
administracyjnych miasta Jawora
z dniem podjęcia
375 6 lipca
2010r
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze Pani
Bogusławie Kałużnej
z dniem podjęcia
374 6 lipca
2010r
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
z dniem podjęcia
373 30 czerwca 2010r w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji
przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego
z dniem podjęcia
372 30 czerwca 2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2010 Zarządu Powiatu w Jaworze dnia 20 stycznia
2010r. w sprawie wyrazenia opinii o likwidacji gospodarstwa pomocniczego pn.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze
z dniem podjęcia
371 30 czerwca 2010r w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegajacych na
udzieleniu poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Targoszyn
z dniem podjęcia
370 30 czerwca 2010r w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegajacych
na emisji obligacji
z dniem podjęcia
369 30 czerwca 2010r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
368 22 czerwca 2010r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego
i Doradzctwa Metodycznego w Jaworze
z dniem podjęcia
367 22 czerwca 2010r w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP
ZĘBOWICE I
z dniem podjęcia
366 22 czerwca 2010r w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn z dniem podjęcia
365 24 maja
2010r
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości
Powiatu Jaworskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrobiznesu
w Bolkowie, położonej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej, obręb 2, w granicach
działki nr 478/2 o pow. 0,2911 ha, zabudowanej budynkiem poewangelickim
z dniem podjęcia
364 14 maja 2010r w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s
w Zębowicach 44 do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę
chodnika w Wądrożu Wielkim i Snowidzy
z dniem podjęcia
363 21 kwietnia 2010r w sprawie przyjęcia sprawozdań dyrektorów szkół i placowek prowadzonych przez
Powiat Jaworski ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009
z dniem podjęcia
362 14 kwietnia 2010r w sprawie upoważnienia Pani Joanny Małodzińskiej - Dyrektora Zespołu Szkół
Agrobiznesu w Bolkowie do dokończenia realizacji projektu pn. "Nowe profile
zawodowe w hotelarstwie" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się
przez całe życie - LLP" 2007 - 2013
z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia
01 września
2009 r.
361 14 kwietnia 2010r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Rutkiewicz - Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do składania oświadczenia woli
w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zagranicznych
i krajowych żródeł środków zewnętrznych
z dniem podjęcia
z mocą od dnia
11 marca
2010 r.
360 30 marca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Paszowice w/s uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w południowo-wschodniej części wsi Paszowice (MPZP Paszowice Pokutnik)
z dniem podjęcia
359
zal1
18 marca
2010r
w sprawie przyjęcia ramowego Ramowy Programu Edukacji Ekologicznej w Centrum
Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie na lata 2011-2015
z dniem podjęcia

358/2010
sprawozdanie
tabela 1
tabela 2
tabela 3
tabela 4
tabela 5
tabela 6
tabela 7
tabela 8

18 marca
2010r
w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu
Powiatu Jaworskiego za 2009 rok
z dniem podjęcia
357/2010
zal 1
18 marca
2010r
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Jaworze
z dniem podjęcia
356/2010 11 marca
2010r
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z dniem podjęcia
355/2010 11 marca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla rejonu kopalni diabazu
ze złoża Sady I w gminie Bolków
z dniem podjęcia
354/2010 11 marca
2010r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej
w rejonie kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków
z dniem podjęcia
353/2010 17 lutego
2010r
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych
w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice
z dniem podjęcia
352/2010 10 lutego
2010r
w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu pn. "Program ochrony
środowiska dla gminy Wądroże Wielkie na lata 2009-2012 z uwzglednieniem okresu
2013-2016".
z dniem podjęcia
351/2010 10 lutego
2010r
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg
powiatowych: 3403D oraz 3401D położonych w granicach administracyjnych miasta
Wałbrzych do kategorii dróg gminnych
z dniem podjęcia
350/2010 10 lutego
2010r
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu pomieszczeń piwnicznych
w budynku I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze oraz upoważnienia
p. Mieczysława Michalskiego dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
do składania oświadczeń woli związanych z remontem
z dniem podjęcia
349/2010 10 lutego
2010r
w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminie Komisji Przetargowej
z dniem podjęcia
348/2010 20 stycznia 2010r w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej 3360D położonej w granicach administracyjnych Jedlina - Zdrój do kategorii dróg gminnych z dniem podjęcia
347/2010 20 stycznia 2010r w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy Wądroże Wielkie na lata 2009-2012 z uwzględnieniem okresu
2013-2016”
z dniem podjęcia
346/2010 20 stycznia 2010r w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji gospodarstwa pomocniczego pn. Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze
z dniem podjęcia
345/2010 20 stycznia 2010r w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia
344/2010 15 stycznia 2010r w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 r.
z dniem podjęcia
343/2010 15 stycznia 2010r w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach
i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2010
z dniem podjecia
342/2010
zal 1
15 stycznia 2010r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze z dniem podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-19 13:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-12-29 15:04:45)