Ogłoszenia 2023

 

  Data publikacji 
24.11.2023

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Logo  Data publikacji 
22.11.2023- 13.12.2023
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmian uchwały nr LVII/1201/203 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.

Logo


 

  Data publikacji 
21.11.2023

Informacja o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zarejestrowany w kancelarii SP w Jaworze dn. 02.11.2023 r. pod nr RPW/11432/2023.

Logo


 

  Data publikacji 
16.11.2023

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY Nr JWR3030A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja dla światłowodu)” – przewidzianą do realizacji  na działkach nr ewid. gruntów: 99/3, 102/2, 132/5, 134/2, obręb Bolkowice, gmina Paszowice, powiat jaworski.

Logo


Ogłoszenie  Data publikacji 
15.11.2023
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” Logo

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Logo

 


  Data publikacji 
14.11.2023

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu
Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Logo

Formularz do zgłaszania uwag i opinii dotyczących z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie projektu Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

plik_doc_docx

 


Ogłoszenie  Data publikacji 
08.11.2023- 16.11.2023
Zawiadomienie o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, w miejscowości Paszowice dz. 91/4, gmina Paszowice

Logo


Ogłoszenie  Data publikacji 
06.11.2023- 13.11.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, w Chełmcu dz. 359 i 101, gmina Męcinka”.

Logo


Ogłoszenie  Data publikacji 
03.11.2023- 10.11.2023
Zawiadomienie o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, w miejscowości Paszowice dz. 9/18, gmina Paszowice

Logo


Ogłoszenie  Data publikacji 
03.11.2023- 10.11.2023
Zawiadomienie o czynnościach  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, w miejscowości Pogwizdów dz. 249/2, gmina Paszowice.

Logo


  Data publikacji 
27.10.2023
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ Logo

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Logo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszeniowy Logo
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - klauzula informacyjna Logo

 

  Data publikacji 
27.10.2023
Rozstrzygnęcie Logo

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Logo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - oświadczenie Logo
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - klauzula informacyjna Logo

Ogłoszenie o przetargu Data publikacji 
23.10.2023

Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert

LogoLogo

 


 

  Data publikacji 
04.10.2023- 11.10.2023
INFORMACJA
O NIEROZSTRZYGNIĘCIU I (PIERWSZEGO) PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Logo


  Data publikacji 
03.10.2023- 10.10.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, w Chełmcu dz. 359 i 98/1, gmina Męcinka

Logo


  Data publikacji 
27.09.2023- 04.10.2023
Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa w granicy działek o nr ewid. 105/13, 106/17 i 108/24 obr. Paszowice

Logo


  Data publikacji 
5.09.2023- 13.09.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych,  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, w miejscowości Kwietniki dz. 13, gmina Paszowice

Logo


  Data publikacji 
29.08.2023
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z zanieczyszczeniami

Logo


ZAWIADOMIENIE Data publikacji 
28.08.2023 -5.09.2023

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych,  ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, oraz przyjęcia granic nieruchomości i
w miejscowości Kosiska dz. 185 (droga powiatowa), gmina Wądroże Wielkie

Logo


51/2023 Data publikacji 
16.08.2023r.
Zarządzenie Starosty Jaworskiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w granicach działek 105/13, 106/17 i 108/24 obręb Paszowice, gm. Paszowice, pow. jaworski, o łącznej powierzchni 0,5520 ha

Logo


  Data publikacji 
09.08.2023r.-
 23.08.2023
Obwieszczenie Starosty Jaworskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Logo


  Data publikacji 
09.08.2023r.-
 16.08.2023
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w Kondratowie dz. nr 102/2 i nr 91, gmina Męcinka

Logo


  Data publikacji 
28.07.2023r.-
 18.08.2023

WFOŚiGW we Wrocławiu

Obwieszczenie

Logo


  Data publikacji 
26.07.2023r.-
 02.08.2023
Ogłoszenie o wyniku I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa w granicy działek o nr ewid. 105/9, 106/13 i 107/13 obr. Paszowice

Logo


  Data publikacji 
21.07.2023r.-
 30.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych między nieruchomościami położonymi w Paszowicach dz. 40/5 i 39/7, Gmina Paszowice”.

Logo


  Data publikacji 
12.07.2023r.-
 26.07.2023
Ogłoszenie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu i zmianie terminu załatwienia sprawy objętej postępowaniem  o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Logo


 

  Data publikacji 
06.07.2023r.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr JWR3027A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wlz, kanalizacja dla światłowodu)” – przewidzianej do realizacji  na działkach nr ewid. gruntów: 60, 361, 52, obręb Mierczyce, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski.

Logo


 

  Data publikacji 
30.06.2023r.-
 10.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych położonymi w miejscowości Sichówek dz. 65/2 i 67, Męcinka

Logo


 

  Data publikacji 
29.06.2023r.-
 10.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Paszowicach gmina Paszowice działki nr 116/3 i 117/8

Logo


Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w granicy działek o numerach ewid.:  105/13, 106/17, 108/24 obr. Paszowice

Data publikacji 
28.06.2023 -
19.07.2023

Ogłoszenia Starosty Jaworskiego

Logo

Wykaz nieruchomości   Logo

  Data publikacji 
28.06.2023r.-
 07.07.2023
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych położonymi w miejscowości Stanisławów dz. 67/1, 67/2 i 68, gmina Męcinka.

Logo


  Data publikacji 
20.06.2023r.-
 26.06.2023
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Kaczorowie gmina Bolków działka nr 536/3”.

Logo


  Data publikacji 
15.06.2023r.-
 21.06.2023
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Kaczorowie gmina Bolków działki nr 536/1, 536/3

Logo


  Data publikacji 
14.06.2023r.
ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Logo


  Data publikacji 
13.06.2023r.-
 19.06.2023

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych położonymi w miejscowości Jawor ul. Myśliborska dz. 108/16, gmina Jawor

Logo


Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym w granicy działki o nr ewid. 854 obr. Piotrowice, gm. Męcinka

Data publikacji 
29.05.2023

 

Logo


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa w granicach działek o nr: 105/9, 106/13 i 107/11 obr. Paszowice

Data publikacji 
24.05.2023-17.07.2023

 

Logo


Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Data publikacji 
18.05.2023

Ogłoszenie o naborze do komisji

Logo

Formularz zgłoszeniowy

plik_doc_docx

 


 

 

  Data publikacji 
09.05.2023

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Logo


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Małuszowie gmina Męcinka działki nr 185, 186, 83/2, 85/12  i 3/1”.

Data publikacji 
09.05.2023- 15.05.2023 

 

Logo

 

Logo
  Logo

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert

  Data publikacji 
28.04.2023

Zarządu Powiatu Jaworskiego rozstrzygnął drugi otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji. W załączeniu wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono oraz odmówiono wsparcia w postaci dotacji. 
Szczegółowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 31.03.2023 r. stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego nr 18/2023 z 27.04.2023 r.

Logo


 

Data publikacji 
28.04.2023-15.05.2023  

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego o wydaniu decyzji umorzenia postępowania w sprawie  ograniczenia korzystania z nieruchomości w granicy działki 63/1 obr. Wiadrów

Logo

 


 

Data publikacji 
06.04.2023-12.04.2023  

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych między nieruchomościami położonymi w Muchowie działki nr 49/5 i 49/6

Logo


 

Data publikacji 
06.04.2023-19.04.2023  

OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


Ogłoszenie Starosty Jaworskiego  o sporządzeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonegodz. nr 105/9, 106/13 i 107/11 obr. Paszowice

Data publikacji 
06.04.2023- 27.04.2023 

OGŁOSZENIE Starosty Jaworskiego

Logo

Załącznik nr 1 do ww. ogłoszenia  WYKAZ nieruchomości  

Logo

 

Data publikacji 
31.03.2023  

Zarządu Powiatu Jaworskiego ogłasza drugi otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji.

Logo


 

Data publikacji 
29.03.2023 - 04.04.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Skale gmina Wądroże Wielkie działki nr 41

Logo


 

Data publikacji 
29.03.2023 - 04.04.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Kondratowie gmina Męcinka działki nr 128/4

Logo


 

Data publikacji 
27.03.2023 - 02.04.2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonymi w Paszowicach gminy Paszowice działki nr 116/3

Logo


 

Data publikacji 
22.03.2023 - 22.05.2023

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 
w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr 854 obr. Piotrowice

Logo


 

Data publikacji 
21.03.2023 

Zarządu Powiatu Jaworskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji. W załączeniu wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono oraz odmówiono wsparcia w postaci dotacji. 
Szczegółowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z 9.02.2023 r. stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego nr 14/2023 z 20.03.2023 r.

Logo


 

Data publikacji 
20.03.2023 - 02.04.2023

OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


 

Data publikacji 
15.03.2023 - 22.03.2023

Informacja o nierozstrzygnięciu I (Pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego

Logo


 

Data publikacji 
10.03.2023 – 30.03.2023 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Logo


 

Data publikacji 
08.03.2023 – 15.03.2023 

Informacja o rozstrzygnięciu
I przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż 
dz. nr 112/12 obr. Paszowice

Logo


 

Data publikacji 
09.03.2023 – 30.03.2023 

Obwieszczenie 
WFOŚiGW we Wrocławiu

Logo


 

Data publikacji 
28.02.2023 – 21.03.2023 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,prawa nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/9 o powierzchni 0,1600 ha oraz udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/8 o powierzchni 0,0800 ha, obręb Wądroże Wielkie, połozonych w Wądrożu Wielkim

Logo


 

Datapublikacji 
24.02.2023 – 25.04.2023 

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania 
w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
dz.63/1 Wiadrów

Logo

 


 

Data publikacji 
24.02.2023 – 10.03.2023 

OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji 
w sprawie o ustalenie odszkodowania, nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, działka 131/1 Legnica

Logo


 

Data publikacji 
16.02.2023r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Logo


 

Data publikacji 
10.02.2023r.

Zarządu Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji.

Logo


 

Data publikacji 
10.02.2023r.

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie zadań z ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, turystyki i edukacji oraz kultury fizycznej.

Logo  Data publikacji 07.02.2023r.
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na drzierżawę nieruchomości Powiatu Jaworskiego na okres 10 lat

Logo

Formularz ofertowy - przetarg dzierżawa plik_doc_docx
Projekt umowy dzierżawy plik_doc_docx
Regulamin przetargu plik_doc_docx


  Data publikacji 31.01.2023r.
OGŁOSZENIE
STAROSTY JAWORSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2023 r.
o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

Logo

Formularz zgłoszeniowy plik_doc_docx

 


 

  Data publikacji 05.01.2023 r. - 13.03.2023 r.

Ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego, położonej w Muchowie, gmina Męcinka, oznaczonej numerem ewidencyjnym 79 o powierzchni 1,7368 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LE1J/00017428/2.

Logo

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-01-05 14:22:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2023-12-18 10:52:05)