Kierownictwo Starostwa - Skarbnik

 

Skarbnik Powiatu Jaworskiego

Agnieszka Pańczyk

 

Skarbnik Powiatu Jaworskiego jest głównym księgowym budżetu powiatu i w tym zakresie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych, z ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych w zakresie gospodarki finansowej, prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Skarbnik Powiatu zapewnia prawidłową realizację budżetu powiatu w zakresie ustalonym przez Radę Powiatu Jaworskiego oraz zgodnie z przepisami prawa. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

Pod bezpośrednim nadzorem Skarbnika Powiatu pozostają sprawy objęte zakresem działania:

  • Wydziału Finansów i Księgowości.

Skarbnik Powiatu uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu Jaworskiego oraz może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu w Jaworze i jej Komisji z głosem doradczym.
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-27 08:45:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-23 13:49:37)