Kierownictwo Starostwa - Skarbnik

 
SKARBNIK
Agnieszka Pańczyk

 

Zadania Skarbnika Powiatu

Skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania. Jest głównym księgowym budżetu powiatu.

Zapewnia prawidłową realizację budżetu powiatu w zakresie ustalonym przez radę powiatu oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Wykonuje także obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (starostwa) określone przepisami prawa, w szczególności ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości, w tym z zakresu gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości jednostki oraz ponosi odpowiedzialność przypisaną głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych. Kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

Pod bezpośrednim nadzorem skarbnika powiatu, z upoważnienia starosty, pozostają sprawy objęte zakresem działania Wydziału Finansów i Księgowości.

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach pady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-27 08:45:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-10-05 15:20:52)