opracowanie, wykonanie oraz dostawę ulotki w ramach promocji projektu - Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w

ARCHIWUM

 

uu
 

Jawor, dnia 18 grudnia 2014 r.

RPE. 2600.88.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z uwagi na odmowę podpisania umowy przez firmę AWI-GRAF Iwona Kopytowska, Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym opracowania, wykonania i dostawy ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze” dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, tj. oferty firmy: Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA, ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz.

 

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena 100 %

Cena

brutto

Podsumowanie/Uwagi

1.

„STOLGRAF” Pasternak, Rodziewicz Sp.j.

ul. Świebodzka 41, 58-141 Stanowice

87,43

4 305,00 zł

-

2.

Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA

ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz

100

3 763,80 zł

Najkorzystniejsza oferta

 

3.

EVER GROUP Sp. z o.o.

Ul.Wolności 40/25, 41-500 Chorzów

80,53

4 674,00 zł

-

4.

AWI-GRAF Iwona Kopytowska

Ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin

-

3 198,00 zł

Odmowa podpisania umowy

 

 

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 


Jawor, dnia 17 grudnia 2014 r.

RPE. 2600.88.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym opracowania, wykonania i dostawy ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty firmy: AWI-GRAF Iwona Kopytowska, ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin.

 

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena 100 %

Cena

brutto

Podsumowanie/Uwagi

1.

„STOLGRAF” Pasternak, Rodziewicz Sp.j.

ul. Świebodzka 41,
58-141 Stanowice

74,29

4 305,00 zł

-

2.

Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA

ul. Żeromskiego 10,
62-020 Swarzędz

84,97

3 763,80 zł

 

3.

EVER GROUP Sp. z o.o.

Ul.Wolności 40/25,
41-500 Chorzów

68,42

4 674,00 zł

 

4.

AWI-GRAF Iwona Kopytowska

Ul. Kopernika 3-5,
70-241 Szczecin

100

3 198,00 zł

najkorzystniejsza oferta

 

 

 

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym:

4 wykonawców spełniło wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym.

Wybrano ofertę nr jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: AWI-GRAF Iwona Kopytowska, ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin.

Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  3 198,00 brutto.

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

Opublikowano, dnia 17.12.2014 r.

 


RPE.2600.88.2014

Jawor, 11 grudnia 2014 r.

 

Powiat Jaworski-Starostwo Powiatowe w Jaworze zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie i dostawę ulotki promocyjnej współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

1.  Nazwa i adres Beneficjenta (Zamawiającego):

Powiat Jaworski-Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124

2. Tytuł projektu: „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”,

3. Priorytet / działanie (nr i nazwa): 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej.

4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie przewiduje opracowanie, wykonanie oraz dostawę ulotki w ramach promocji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

  • Ulotka

Format: 300 x 420 mm bigowany na trzy

Papier: kreda matowa 250 g, druk kolor 4+4, lakier offsetowy, 
wybiórczo lakier UV (1+1)

Wszystkie ulotki powinny być poskładane

Nakład: 6 000 szt

5. Zamówienie, obejmuje swoim zakresem projekt graficzny (całościowo opracowany przez Wykonawcę na podstawie materiałów tekstowych i zdjęciowych dostarczonych przez Zamawiającego), skład DTP, wykonanie matrycy, przygotowanie do druku, wydruk (w tym nadruk stosownych logotypów) oraz dostawę w określonym terminie do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania Zamawiającemu, w wersji elektronicznej 4 wstępnych projektów ulotki do oceny Zamawiającego, zróżnicowanych pod kątem kolorystycznym, układem i rozmieszczeniem poszczególnych pól tekstowych oraz zdjęciowych. Zamawiający dokona wyboru spośród wstępnie opracowanych przez Wykonawcę szat graficznych jednej z nich. Będzie ona podstawą do dalszego opracowania ostatecznego wizerunku ulotki zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Ostateczny projekt graficzny ulotki przygotowywany zostanie według wskazówek i materiałów, dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie
z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

7. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 29 grudnia 2014 roku, siedziba Zamawiającego.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty : cena  - 100 %

9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: 

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do dnia 16 grudnia 2014 r. do godz. 1530  na adres:  Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26 lub przesłać faxem pod nr 76 729 01 60.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia  oryginału przesłanej wcześniej oferty. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert drogą mailową. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

 

10. Określenie warunków udziału w postępowaniu, dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu:

  • ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1,

 

11. Osoba do kontaktu: Mariusz Żydziak, tel. 76 729 01 01, e-mail: m.zydziak@powiat-jawor.org.pl

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-12-11 14:41:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:55:25)