Przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 23.12 2014 r.

OSO. 2600.82.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym Przewozu na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z miejsca zdarzenia do  zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej,

W postępowaniu  złożona została jedna oferta.  Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Zakład Usług Pogrzebowych Teresa Nijaka & Jan Karło
Aleja Jana Pawła II, 59-400 Jawor

 Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  

 

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Przewóz zwłok z miejsca zgonu do chłodni zakładowej

60,00 zł

4,80 zł

64,80 zł

Przechowywanie zwłok w chłodni zakładowej

-

-

gratis

Przygotowanie zwłok do oględzin w zakładzie (w przypadku odstąpienia od sekcji)

-

-

gratis

Przewóz zwłok na sekcję do zakładu Patomorfologii w Legnicy

48,00 zł

3,84 zł

51,84 zł

Przewóz zwłok na sekcję do zakładu Patomorfologii we Wrocławiu

150,00 zł

12,00 zł

162,00 zł

 

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 


 

Jawor, dn. 04.12.2014 r.

OSO.2600.82.2014

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Zamawiający:

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59 – 400 Jawor ,

ul. Wrocławska 26,  
NIP 695-135-14-75, REGON: 390681124

Zaprasza do złożenia oferty handlowej na: Przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z miejsca zdarzenia do  zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przewozu na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z miejsca zdarzenia do  zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot w zakresie:

 1. Przewózu zwłok z miejsca zgonu do chłodni zakładowej wraz z pokrowcem na zwłoki
 2. Przechowywania zwłok w chłodni zakładowej
 3. Przygotowania zwłok do oględzin w zakładzie (w przypadku odstąpienia od sekcji)
 4. Przewózu zwłok na sekcję do zakładu Patomorfologii w Legnicy
 5. Przewózu zwłok na sekcję do zakładu Patomorfologii we Wrocławiu

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. – każdorazowo zawezwanie uprawnionego podmiotu(Policja, Prokuratura)

W przypadku zgłoszenia przez podmiot uprawniony, przybycia na miejsce zgonu  osoby - w granicach administracyjnych  miejscowości w której ma siedzibę w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili otrzymania zlecenia wykonania usługi.

Zapakowanie zwłok w specjalny worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

3. Ilość dokonywanych zleceń będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie

Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

        Najniższa zaoferowana cena  wszystkich ważnych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------ x 100
                       Cena oferowana badanej oferty

       przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania średnich jednostkowych cen netto transportu jedną osobę  (pojedynczej sztuki zwłok), należny podatek oraz cenę brutto.    
 2. Cena brutto za transport jednej osoby  (pojedynczej sztuki zwłok) wyrażoną w ofercie w złotych polskich brutto – cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie.
 3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty (m.in. za/i wyładunek zwłok, ich transport do miejsca dowozu, koszt zapakowania zwłok, wszelkich koniecznych materiałów, benzyny, środków dezynfekcyjnych, koszt ubezpieczenia i inne koszty nie wymienione a konieczne do prawidłowego wykonania usług) jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji usługi transportu zwłok ludzkich . 

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena – 100% 

Sposób płatności:

 1. Ilość dokonywanych zleceń będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
z miejsca zdarzenia do  zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot. Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. – każdorazowo zawezwanie uprawnionego podmiotu (Policja, Prokuratura). Ilość dokonywanych zleceń będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie.

Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 15:30, do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter). Liczy się data i godzina wpływu dokumentu do Urzędu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym na składanie ofert, zostaną odesłane oferentom bez ich rozpatrzenia.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej  nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

 

Nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59 – 400 Jawor

dopiskiem „Oferta – przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych”

Nie otwierać przed dniem 19.12.2014 r.,  godz.15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1. Złożenie oferty na formularzu Ofertowym – załącznik nr 1.

2. Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto odpowiadająca wszystkim warunkom postawionym przez Zamawiającego. Oferty nie spełniające w/w warunków zostaną odrzucone.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 1. wypełniony podpisany Formularz oferty; – załącznik nr 1.
 2. Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

Każdy wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty nie posiadające wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktów:

 1.  Izabela Łuczak  tel.  (76) 72-90-117 sprawach przedmiotu zamówienia

             Lucyna Jasińska - tel. (76) 72-90-117

Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”.

 

ZAŁĄCZNIK:

FORMULARZ OFERTOWY

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-12-04 12:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:55:52)