Powtórzone zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemny

ARCHIWUM

     

RPE. 2600.86.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Jawor,24 grudnia 2014 r.

 

 

PROTOKÓŁ

ROZEZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia pn.:   
Powtórzone zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze”.

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe .

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 36 900,00 PLN (45 387,00 zł. brutto), co stanowi  8 733,93 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

2. Dla zamówień o wartości o 2 201 do 4 500 euro netto, w dniu 09.12.2014 r. poproszono o nadesłanie ofert, poprzez zamieszczenie  treści ogłoszenia na Biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Oferty stanową integralną część niniejszej dokumentacji.

3. W dniu 16.12.2014 r. przedstawiono poniższe oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

INSTALGEM Przemysław Januszkiewicz
Pl. Wolności 24/4
59-400 Jawor

55 908,64

2.

P.P.H.U. Wojciech Kuźnia
Wiadrów 28 A
59-411 Paszowice

51 302,16

3.

TECHNIX Olgierd Gnyp
ul. Wiejska 2 B
58-506 Jelenia Góra

48 949,50

4.

Centrum Technik Instalacyjno – Grzewczych „CTI”
ul. Rapackiego 14
59-400 Jawor

46 740,00

5.

INSTAL – MAT – BUD
Mateusz Woźniak
Grodzisko 1 c
64-113 Osieczna

53 200,80

 

4. Informacje o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: wykonawcy spełnili warunki wymagane w rozpoznaniu cenowym, jednak złożone oferty przekraczają ustaloną wartość zamówienia.

5.  Zarząd Powiatu w Jaworze w dniu 23 grudnia 2014 r. podjął decyzje o zwiększeniu kwoty, przeznaczonej na realizację w/w zadania do 46 740,00 zł.

6. W związku ze zwiększeniem kwoty, jaką Powiat Jaworski zamierza przeznaczyć na realizację zadnia, po dokonaniu oceny ofert jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Centrum Technik Instalacyjno – Grzewczych „CTI”,

ul. Rapackiego 14, 59-400 Jawor.

 

Oferta zawierała najniższą cenę – 46 740 zł. brutto, i w przyjętych przez Zamawiającego kryteriach oceny uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

 

Opublikowano, dnia 24.12.2014 r.


 

RPE. 2600.86.2014         

                                                                                                                                                                                        Jawor, 16.12.20014r

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyposażenie budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze.”

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota brutto

1.

INSTALGEM Przemysław Januszkiewicz
Pl. Wolności 24/4
59-400 Jawor

55 908,64

2.

P.P.H.U. Wojciech Kuźnia
Wiadrów 28 A
59-411 Paszowice

51 302,16

3.

TECHNIX Olgierd Gnyp
ul. Wiejska 2 B
58-506 Jelenia Góra

48 949,50

4.

Centrum Technik Instalacyjno – Grzewczych „CTI”
ul. Rapackiego 14
59-400 Jawor

46 740,00

5.

INSTAL – MAT – BUD
Mateusz Woźniak
Grodzisko 1 c
64-113 Osieczna

53 200,80

 

 

Opublikowano , dnia 17.12.2014 r.


Jawor, 12.12.2014 r.

RPE. 2600.86.2014

 

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

 

W nawiązaniu do „Powtórzonego zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze”,

 

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu oraz w formularzu ofertowym wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie.

 

1. W punkcie 6 ogłoszenia zapis :

¡  Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wykonanie zadania w terminie do dnia  15 marca 2014 r.

Zmienia się na:

¡  Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wykonanie zadania w terminie do dnia  15 marca 2015 r.

2. Jednocześnie zmienia się formularz ofertowy, który otrzymuje brzmienie, jak w poniższym załączniku.

W związku z powyższymi zmianami, termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Załącznik:

Zaktualizowany FORMULARZ OFERTOWY

 


Jawor, dnia 09 grudnia 2014 r.

 

RPE.2600.86.2014

 

Powtórzone zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową
oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze”.

 1. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn.„Wyposażenie budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze”.
   
 2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   
 3. Szczegółowy zakres zadania.

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynku Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze zs. przy ul. Starojaworskiej na poszczególnych kondygnacjach w punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych tj.  wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi fi 25 z wężem półsztywnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz z dokumentacją tak, by zasięg hydrantów w poziomie obejmował całą strefę pożarową  budynku. Ponadto wykonawca winien zamontować urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody w miejscu wskazanym w dokumentacji. W ramach tej samej umowy Wykonawca zobowiązany jest również do wymiany dwóch naziemnych hydrantów zewnętrznych (w miejsce istniejących; nie działających) na działce szkoły PCKZiU w Jaworze przy ul. Wiejskiej wraz z odtworzeniem części wodociągu łączącego te hydranty

 1. Opis sposobu obliczenia ceny: wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

            Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

  C=       --------------------------------------------------------------------------------* 100%

                                        Cena oferowana badanej oferty

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie usługi. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Płatność dokonana będzie po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokolarnego odbioru prac.
 2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wykonanie zadania w terminie do dnia  15 marca 2014 r.
 3. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 1) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
   
 2. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: przesłać faxem w terminie do dnia 16 grudnia 2014 r. do godz. 12:00, na numer 076/729 01 60 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 Kancelaria Ogólna. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
   
 3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %
   
 4. Osoba do kontaktów

Mieczysław Machura - tel. (076) 72-90-119,     lub 

Tomasz Głąbicki        - tel. (076) 72-90-119,  

 1. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Przedmiar robót.
 3. Schematy, opisy  i rysunki
 4. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót.

 

Opublikowano w dniu, 09.12.2014 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-12-09 13:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:55:37)