Wyposażenie budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze

                                                                                                                                            

ARCHIWUM

           

 

  Jawor, 9 grudnia 2014 r.

 

RPE.2600.80.2014   

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zamawiający – Powiat Jaworski Starostwo Powiatowe w Jaworze, działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 z p.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wyposażenie budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze”

u z a s a d n i e n  i e:

Zamawiający unieważnia zamówienie o wartości od 4 501 euro netto do 30 000 euro netto.
W określonym terminie (do dnia 08.12.2014 r. do godz. 12:00) wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą zmawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta, złożone przez:

Lp.

Nazwa  wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena

1

„INSTALGEM”
Przemysław Januszkiewicz

Pl. Wolności 24/4
59-400 Jawor

56 152,26 zł

Zamawiający w dniu dzisiejszym ogłosi powtórnie zapytanie  na realizację przedmiotowego zadania.  


Jawor, dnia 26 listopada 2014 r.

RPE.2600.80.2014

 

 1. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor,  NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. „Wyposażenie budynku Internatu PCKZiU w Jaworze przy ul. Strojaworskiej 7 w hydrantową instalację przeciwpożarową oraz montaż dwóch hydrantów pożarowych naziemnych przy ul. Wiejskiej w Jaworze”.
 2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Szczegółowy zakres zadania.

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynku Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze zs. przy ul. Starojaworskiej na poszczególnych kondygnacjach w punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych tj.  wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi fi 25 z wężem półsztywnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz z dokumentacją tak, by zasięg hydrantów w poziomie obejmował całą strefę pożarową  budynku. Ponadto wykonawca winien zamontować urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody w miejscu wskazanym w dokumentacji. W ramach tej samej umowy Wykonawca zobowiązany jest również do wymiany dwóch naziemnych hydrantów zewnętrznych (w miejsce istniejących; nie działających) na działce szkoły PCKZiU w Jaworze przy ul. Wiejskiej wraz z odtworzeniem części wodociągu łączącego te hydranty

 1. Opis sposobu obliczenia ceny: wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,  a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

            Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

  C=         -----------------------------------------------------------------------------         * 100%

                                        Cena oferowana badanej oferty

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie usługi. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Płatność dokonana będzie po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokolarnego odbioru prac.
 2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wykonanie zadania w terminie do dnia  15 lutego 2014 r.
 3. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1.wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 2.  Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: przesłać faxem w terminie do dnia 08 grudnia 2014 r. do godz. 12:00, na numer 076/729 01 60 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 Kancelaria Ogólna. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
 3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %
 4. Osoba do kontaktów

 Mieczysław Machura - tel. (076) 72-90-119,     lub

 Tomasz Głąbicki        - tel. (076) 72-90-119,   

 1. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Przedmiar robót.
 3. Schematy, opisy  i rysunki
 4. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót.
 5. Lokalizacja hydrantów ul. Wiejska

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-11-26 12:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:56:07)