Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 14 listopad 2014 r.

OSO.2600.74.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wykonania tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej z trzech nadesłanych ofert, które przedstawiały się następująco:

Zestawienie złożonych ofert

Lp.

Nazwa  wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena

Liczba przyznanych punktów

1

UTAL sp. z o.o.

Poznań – Gruszczyn,
ul. Katarzyńska 9,
62 - Kobylnica

80 415,00 zł

80

2

EUROTAB sp. z o.o.

Skarbimierzyce 16,
72 – 002 Dołuje

64 418,30

100

3

PROTAB Kowalczuk
i Wspólnicy, Spółka Jawna

Ul. Marii Konopnickiej 11B,
05– 230 Kobyłka

72 926, 60

88

 

Biorąc pod uwagę wszystkie złożone oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Firma EUROTAB sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72 – 002 Dołuje.

 Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wyniosła 64 418, 30 zł.

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

 


Jawor, dn. 15.10.2014 r.

OSO.2600.74.2014

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Zamawiający:

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59 – 400 Jawor , ul. Wrocławska 26,  NIP 695-135-14-75, REGON: 390681124

Zaprasza do złożenia oferty handlowej na: wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

              Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem 1 do oferty oraz wzorami i wymiarami podanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) i zgodnie z PN S 73200.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących tablic rejestracyjnych:

 • zwyczajnych samochodowych jednorzędowych -        7000 kompletów,
 • zwyczajnych samochodowych dwurzędowych -          80 kompletów,
 • zwyczajnych samochodowych jednorzędowych -        500 sztuk,
 • zwyczajnych samochodowych dwurzędowych -          200 sztuk,
 • indywidualnych samochodowych jednorzędowych -    5 kompletów,
 • indywidualnych samochodowych dwurzędowych -      3 komplety,
 • zwyczajnych motocyklowych -                                                     500 sztuk,
 • indywidualnych motocyklowych -                                                 2 sztuki,
 • zwyczajnych motorowerowych -                                                  350 sztuk,
 • tymczasowe jednorzędowe –                                                      15 kompletów
 • tymczasowe motocyklowe –                                                        10 sztuk
 • tymczasowe motorowerowe –                                                     5 sztuk
 • samochodowe zabytkowe –                                                        5 kompletów

dla pojazdów rejestrowanych w powiecie jaworskim oraz ich dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kod CPV 34.30.00.00-0 – Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

              Najniższa zaoferowana cena  wszystkich ważnych ofert

         C = ---------------------------------------------------------------------------- x 100

                  Cena oferowana badanej oferty


       przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena – 100% 
 1. Sposób płatności:
 1. Zamawiający sukcesywnie (partiami) w czasie trwania umowy będzie zamawiał tablice rejestracyjne.
 2. Z tytułu dostarczenia każdej zamówionej partii tablic dostawca wystawi fakturę i złoży ją zamawiającemu z chwilą dostarczenia tablic.
 3. Zamawiający zapłaci fakturę w ciągu 30 dni licząc od dnia odbioru tablic przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zamówienia określające ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych będą składane telefonicznie i później potwierdzane faxem lub pisemnie, w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostawa tablic nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia. Dostarczone tablice mają być trwale opakowane (po 25 kompletów w jednym opakowaniu) i czytelnie opisane (ostemplowane) serią i numerami. Tablice mają być dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, do pokoju 307. Wymagany termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2016 roku.

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. do godz. 14:30, do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter). Liczy się data i godzina wpływu dokumentu do Urzędu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym na składanie ofert, zostaną odesłane oferentom bez ich rozpatrzenia.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej  nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

 
 

nazwa (firma) wykonawcy

adres wykonawcy

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26

59 – 400 Jawor

 

dopiskiem „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze”
;

Nie otwierać przed dniem 12.11.2014 r., godz.14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
 1. posiadanie  zezwolenia właściwego organu  do  wykonywania  działalności  odpowiadającej przedmiotowi zamówienia,
 2. zrealizowanie co najmniej 2 zadań o wartości brutto  minimum 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde w okresie ostatnich trzech lat.
 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
 1. wypełniony podpisany Formularz oferty; – załącznik nr 1.
 2. Wypełniony i podpisany Wykaz wykonanych usług zał. nr 2
 3. Zezwolenie właściwego organu wydane na podst. art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 ze zm.) (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Każdy wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty nie posiadające wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 1. Osoba do kontaktów:
 1.  Adam Świderski - tel. (76)729-01-54 sprawach przedmiotu zamówienia
   Lucyna Jasińska - tel. (76) 72-90-117
 1. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”.

 

ZAŁĄCZNIK:

1. FORMULARZ OFERTOWY

2. WYKAZ USŁUG

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-11-03 13:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:56:20)