Przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 10 uczestników projektu

ARCHIWUM

 

tt

 

Protokół z rozeznania cenowego

  


    Jawor, dnia 27 października 2014 r.

 

Zamawiający :  Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze

adres siedziby:  ul. Wrocławska 26

                           59-400 Jawor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

wynika z wymogu spełnienia zasady konkurencyjności usług wykonywanych w ramach projektu WND-POKL.07.04.00-02-001/13 „Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim”, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 423 z późn. zm.)

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 10 uczestników projektu, a w szczególności:

- odbycie z każdym z uczestników projektu co najmniej dwóch jednogodzinnych spotkań w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

- zapoznanie się z portfolio każdego z uczestników projektu, zawierającego opis kompetencji, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i referencji,

- udzielenie pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

- nawiązanie kontaktów z pracodawcami z lokalnego rynku pracy poszukujących pracowników o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z profilami uczestników projektu,

- udostępnienie uczestnikom projektu bazy adresowej pracodawców z lokalnego rynku pracy.

Termin i miejsce realizacji usługi :

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze, ul. Paderewskiego 6.

Oferta powinna zawierać :

  • wypełniony formularz oferty cenowej – Załącznik Nr 1,
  • CV,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez Oferenta kwalifikacji – wykształcenie wyższe albo studia podyplomowe: kierunek lub specjalność z doradztwa zawodowego,
  • potwierdzenie doświadczenia minimum dwuletniego w pracy w zakresie doradztwa zawodowego,
  • pożądane doświadczenie w zakresie pośrednictwa pracy.

Kryterium wyboru oferty :

  • cena – 100%;

Wybór  Wykonawcy realizującego zlecenie :

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi podmiot telefonicznie, którego oferta została wybrana, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.

Informacje dotyczące umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie w:

Starostwie Powiatowym w Jaworze,

ul. Wrocławska 26,

59-400 Jawor

pok. nr 2 na parterze (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 4 listopada 2014 r. do godz. 15.30.

Kopertę z ofertą należy opisać następująco: imię i nazwisko Oferenta albo nazwa podmiotu składającego ofertę, „Oferta na stanowisko pośrednika pracy”

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących niniejszego zapytania osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest  p. Beata Janas tel. 76 7290131 e-mail: bjanas@powiat-jawor.org.pl

          

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl

                    

Załączniki:                                                                              

1.  Formularz oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-10-27 13:27:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:56:43)