Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 29 października 2014 r.

RPE. 2600.75.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym „Opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2822D na odcinku od km 3+080 do km 5+080 o łącznej długości  ok. 2 km.”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej,

Biorąc pod uwagę wszystkie złożone oferty handlowe, najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Biuro Usług Wielobranżowych „EKO-UNIBUD”
Zbigniew Lichołat 
ul. Okrzei 12 59-220 Legnica

 Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:   39 667,50 zł. brutto.

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 


RPE. 2600.75.2014   

                                                                                        Jawor, 24.10.20014r.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2822D na odcinku od km 3+080 do km 5+080 o łącznej długości  ok. 2 km.”


 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

brutto

1.

SD PROJEKT s.c.
u;. Szymborska 10/8
60-254 Poznań

68 634,00 zł

2.

L-Concept
Leszek Karasiński
ul. Rumiankowa 57B/1
54-512 Wrocław

147 600,00 zł

3.

Zakład Usługowo-Projektowy „WIR”
ul. Wiśniowa 55
59-300 Lubin

78.720,00 zł.

4.

PROJ-GRAF
Krzysztof Grabinki
ul. Górczyńska 33/3
60-132 Poznań

51.414,00 zł.

5.

RDK PROJEKT
Robert Grodecki
ul. Międzylesia 2-4
50-514 Wrocław

84.870,00 zł.

6.

Biuro Usług Wielobranżowych
„EKO-UNIBUD”
Zbigniew Lichołat
ul. Okrzei 12
59-220 Legnica

39 667,50

7.

landar –Architektura Krajobrazu
ul. Brazylijska 10a lok. 37
03-946 Warszawa

49.959,74 zł.

8.

Spłka Inwestycyjno-Budowlana
„BIODOM” Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 16
58-200 Dzierżoniów

94.710,00 zł.

9.

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16
62-025 Kostrzyn Wlkp.

59.040,00 zł.

10.

Biuro Inżynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58-410 Marciszów

78.228,00 zł.

 

 

 

 


Jawor,  17 października  2014 r.

RPE.2600.75.2014

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2822D na odcinku od km 3+080 do km 5+080 o łącznej długości  ok. 2 km.


1. Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124
zaprasza do złożenia oferty handlowej na :

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. ZAKRES OPRACOWNIA:

 • Mapa do projektowania w skali 1:1000 oraz wszelkie niezbędne dokumenty geodezyjno-kartograficzne oraz ewidencyjne.
 • Projekt techniczno-budowlany– 4 egz.  
 • Projekt techniczno-budowlany wykonawczy – 4 egz.
 • Przedmiar robót 2 egz.  
 • Kosztorys ofertowy- 2 egz.  
 • Kosztorys inwestorski – 2 egz.  
 • Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.  
 • Projekt organizacji ruchu na czasu przebudowy – 2 egz.  
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.  
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.  
 • Wersja elektroniczna dla opracowanej dokumentacji (w tym pliki PDF i .ath i .dwg nagrane na płycie CD lub DVD) -  
 • Oprcowania geodezyjne i prawne niezbędne do wywłaszczenia i wprowadzenia zmian w księgach wieczystych dla wyznaczonej działki pod realizacjię ścieżki pieszo-rowerowej.
 • Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – art.1 ust. 1 i 2; art. 11a i 11d ustawy z dnia 10.04.2008 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Inne dokumenty – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

CENA = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) x 100%     

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi przewidzianych do wykonania w ramach zadania.

W  toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sposób płatności: Płatność dokonana zostanie po realizacji całości usługi. Płatność będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru. Terminie płatności - 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

6. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2015,  Jawor

Dokumentację dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, w Biurze Obsługi Klienta (parter) do dnia 24 października 2014  do godziny  1300 lub przesyłając za pośrednictwem faxu na nr 76 7290160.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena – 100%

9. Osoba/y do kontaktów:

9.1. Mieczysław Machura, tel. 76 729 01 19

9.2. Tomasz Głąbicki, tel. 76 729 01 19

10. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 tekst jednolity z późn. Zm.)

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”.

 

Załączniki:

1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.  FORMULARZ OFERTY

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-10-17 14:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:57:11)