Oferta druk obwieszczeń i kart do głosowania

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 15.10.2014 r.

OSO.2600.71.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym
Druku, segregowanie, składania i pakowania:

 1.  Obwieszczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz 
 2. kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i rozpatrzeniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. Dolnośląskich Zakładów  Graficznych  Sp. z o.o., Aleja Wyzwolenia 41, 58-300 Wałbrzych.

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena 100 %

Cena

brutto

Podsumowanie/Uwagi

1.

Dolnośląskie Zakłady  Graficzne  Sp. z o.o., Aleja Wyzwolenia 41, 58-300 Wałbrzych

100 %

39087,97 zł

Oferta najkorzystniejsza.

 

 

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym:

Warunkiem złożenia oferty i rozpatrzenia jej przez Zamawiającego było posiadanie doświadczenia  w  wykonywaniu druku odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, potwierdzonege referencjami.

1 wykonawca spełnił wymagania tj. złożył ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym i dołączył wymagane referencje.  1 oferta nie została poddana ocenie ze względu zawarte w niej błędy w obliczeniu ceny. 1 oferta nie została poddana ocenie ze względu na braki formalne.

Wybrano ofertę nr jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: Dolnośląskie Zakłady  Graficzne  Sp. z o.o., Aleja Wyzwolenia 41, 58-300 Wałbrzych Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi: 39 087,97 zł.

 

Opublikowano, dnia 15.10.2014 r.

 

 


Jawor, dnia 09.10.2014r.

 

OSO. 2600.71.2014

 

Informacja dot. druku kart do głosowania

 

Karta do głosowania w okręgu w którym zgłoszono 5 list, przy zbroszurowaniu jednostronnie zadrukowanych  kart  formatu A-4, może mieć ostatnia stronę pustą  /niezadrukowaną/.

 

 


 

Jawor, dnia 08.10.2014r.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Druk, segregowanie, składanie i pakowanie i dostarczenie :

 1. Obwieszczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz  
 2. kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

1.Zamawiający:Starostwo Powiatowe w Jaworze , ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124
 

zaprasza do złożenia oferty handlowej na :

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Druk, segregowanie, składanie i pakowanie: Obwieszczeń i kart do głosowania zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille,a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m .st. Warszawy.

 1. wydruk 42 908 ( słownie czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiem) kart do głosowania

- okręg nr 1 – 20 285 kart do głosowania – 5 list

- okręg nr 2 – 8 786 kart do głosowania – 6 list

- okręg nr 3 – 13 837 kart do głosowania – 5 list

 1. karta jest zadrukowana jednostronnie ( drukiem czarnym) na papierze koloru żółtego (lub  na papierze  z jednostronnie naniesionym kolorze żółtym po stronie zadrukowanej), w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm, o formacie A-4.
 2. Drukowana na papierze offsetowym o gramaturze 70g/m2 jednakowy rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów.
 3. Jedna karta składa się  z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A-4.
 4. Na jednej karcie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na radnych.
 5. Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczęcią Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze. Czynność ta ma być dokonana w procesie druku z matrycy wykonanej z odcisku pieczęci właściwej komisji. Nadrukowana pieczęć musi być koloru czarnego.
 6. Wydruk 190 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt) obwieszczeń, o formacie B-2


ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA ŻE WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY JEST POSIADANIE DOŚWIADCZENIA W WYKONYWANIU DRUKU ODPOWIADAJĄCEGO PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA, POTWIERDZONEGO REFERENCJAMI.

OFERTY NIE POSIADAJĄCE POTWIERDZONEGO DOŚWIADCZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

4. Sposób płatności: przelew na podstawie wystawionej faktury
5. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: wykonanie wydruku zgodnie z kalendarzem wyborczym na zlecenie zamawiającego.

6. Płatność dokonana będzie po zrealizowaniu usługi. Płatność będzie dokonana  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po obustronnie podpisanym bezusterkowym protokole odbioru przedmiotu zamówienia.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym  w Jaworze,   ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, Biurze Obsługi Klienta /parter/ , lub przesłać faxem  76/729-01-60 lub na adres ; jasinska@powiat-jawor.org.pl  do dnia 13.10.2014 do godziny  12.00

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1)       cena   - 100 %

Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.       
 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów 100 pkt w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:  

 

           Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

C=  ------------------------------------------------------------------------------------ * 100%

                            Cena oferowana badanej oferty

 

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

9. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) wypełniony podpisany Formularz oferty.

2) referencje potwierdzające doświadczenie w wykonaniu druku odpowiadającego przedmiotowi zamówienia.

9. Osoba/y do kontaktów: Lucyna Jasińska

10. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”.

 

ZAŁĄCZNIK:

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-10-08 14:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:58:54)