Organizacja i przeprowadzenie dla polskiej i czeskiej młodzieży wyjazdu na zajęcia sportowe

ttt

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

    RPE.2600.57.2014                                                                                                                                                                                                                                             Jawor, 17 września 2014 r.

 

PROTOKÓŁ - ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu realizacji zamówienia: „Organizacja i przeprowadzenie dla polskiej i czeskiej młodzieży wyjazdu na zajęcia sportowe” realizowanego w ramach projektu pn. „Sport – pasja BEZgraniczna”, przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

2. Dla zamówień o wartości od 4 501 euro netto do 30 000 euro w dniu 05.09.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na tablicy informacyjnej niniejszego Urzędu.

3. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, przedstawiono poniższe ważne oferty:
 

Lp.

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1.

Magdalena Siśkiewicz
NEW CHALLENGE

30-363 Kraków,
ul. Ryglówka 5/113

CENA

100%

98,09

2.

Biuro Podróży Trendy Ravel

Iwona Gładysz

58-580 Szklarska Poręba,
ul. Mickiewicza 5

78,48

3.

Grupa Plus Sp. z o.o.
41-711 Ruda Śląska,
ul. Szymanowskiego 7

100,00

 

 
4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: wszyscy wyżej wymienieni wykonawcy, których oferty zostały poddane porównaniu, spełnili wymagania tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożyli ofertę zgodną z treścią ogłoszenia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Zaproponowany przez nich obiekt noclegowy to pensjonat lub hotel, co jest zgodne z treścią z załącznika nr 2 do ogłoszenia.

5.  Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Grupa Plus Sp. z o.o., 41-711 Ruda Śląska, ul. Szymanowskiego 7, która zaproponowała najniższą cenę spośród wszystkich ważnych ofert uzyskując tym samym 100 pkt. Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%

 

Opublikowano, w dniu 18.09.2014 r.

 


Jawor, dnia 05 września 2014 r.

 

RPE.2600.57.2014

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie dla polskiej i czeskiej młodzieży wyjazdu na zajęcia sportowe.


1. Mikroprojekt: „Sport – pasja BEZgraniczna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Zakres zadania: zaplanowanie oraz przeprowadzenie czterodniowych działań w zakresie sportów zimowych – narciarstwo biegowe (2 dni) i zjazdowe (2 dni). Do zakresu zadania wchodzi: nocleg, wyżywienie, transport, opracowanie, przygotowanie i realizacja programu czterodniowych zajęć z zakresu sportów zimowych, bilety wstępu do atrakcji turystycznych, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Dokładny zakres zadania określony został w załączniku nr 2 do ogłoszenia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4. Uczestnicy: młodzież głównie w wieku od 13-18 lat oraz opiekunowie. Łączna liczba uczestników 45 osób (32 osoby z Polski i 13 z Czech), w tym ok. 6 opiekunów.

5. Termin: 9-12 grudnia 2014 r.

Nocleg powinien być zapewniony w jednej z następujących miejscowości: Szklarska Poręba, Jakuszyce, Piechowice lub Harrachov, ewentualnie w pobliżu w/w miejscowości, na terenach  górskich lub podgórskich o charakterze turystycznym. Zajęcia z zakresu nart biegowych powinny być świadczone na przygotowanych do tego celu trasach w okolicach Jakuszyc - Szklarskiej Poręby (PL), natomiast zajęcia z nart zjazdowych realizowane powinny być w okolicach miejscowości Paseky nad Jizerou w Czechach.

6. Do dyspozycji grupy będzie zapewniony przez cały okres pobytu tłumacz (koszt tłumacza pokrywa powiat jaworski w ramach innego zamówienia).

7. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.       
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:


       Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

C=  ------------------------------------------------------------------------------------ * 100%

                            Cena oferowana badanej oferty

 

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi - czterodniowych działań w zakresie sportów zimowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

7. Płatność dokonana będzie po zrealizowaniu usługi. Podstawą wyliczeń będzie wartość określona w ofercie w podziale na poszczególne koszty, zgodnie z wartościami podanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Płatność będzie dokonana  na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po obustronnie podpisanym bezusterkowym protokole odbioru przedmiotu zamówienia.

8.  Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 12.12.2014 r., tj. daty zakończenia czterodniowej wycieczki.

9. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

Zamawiający dopuszcza dokonywanie pewnych modyfikacji zaproponowanego przez oferentów programu pobytu, z uwagi na lepsze warunki pogodowe, możliwości i predyspozycje młodzieży oraz ze względu na dostępność obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, bez możliwości zmiany kosztów. Należy pamiętać, że zmieniony program wycieczki musi stanowić równie atrakcyjny dla uczestników program, jaki przewidział Zamawiający w ogłoszeniu oraz załączonego do niego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

11. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: przesłać faxem w terminie do dnia
11.09.2014 r. do godz. 12:00, na numer 076/729 01 60 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Punkt Obsług Klienta – parter. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

12. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 % za całość wykonania zadania.

Szacowana maksymalna wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi: 37.020,00 zł brutto

13. Osoba do kontaktów

Krzysztof Kowalczyk - tel. (76) 7290101, e-mail: kowalczyk@powiat-jawor.org.pl,

Mariusz Żydziak – tel. (76) 7290101, e-mail: m.zydziak@powiat-jawor.org.pl

15. Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 tekst jednolity z późn. zm)

 

Załączniki:
 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 - SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Opublikowano, dnia 05.09.2014 R.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-09-05 14:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:59:15)