Opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych

ARCHIWUM

ttt

Jawor, dnia 11 września 2014 r.

RPE. 2600.61.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym opracowania, wykonania, dostawy i montażu dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych  w ramach promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty: Agencji Reklamowo-Marketingowej 3R Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny.

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena 100 %

Cena

brutto

Podsumowanie/Uwagi

1.

Flesz Studio
Tomasz KenigKrólikowo 611-015 Olsztynek

72,73

1353,00

-

2.

Agencja Reklamowo-Marketingowa 3R Sylwiusz Gruś,
ul. Wilcza 8/1,
56-120 Brzeg Dolny

100 %

984,00 zł

Najkorzystniejsza oferta.

 

 

 

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym:

2 wykonawców spełniło wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym. 2 oferty nie zostały poddane ocenie ze względu na braki formalne.

Wybrano ofertę nr jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: Agencja Reklamowo-Marketingowa 3R Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny.

Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  984,00 brutto.

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

Opublikowano, dnia 11.09.2014 r.

 


 

RPE.2600.61.2014

Jawor, 02 września 2014 r.

 

Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze zaprasza do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

1. Nazwa i adres Beneficjenta (Zamawiającego):

Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695 13 51 475
REGON: 390681124

2. Tytuły projektów:

  • „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”,
  • „Zwiększanie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery”,

przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

3. Priorytet/działanie (nr i nazwa): 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej

4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie przewiduje opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych dla dwóch ww. projektów realizowanych przez Powiat Jaworski.

  • Tablica informacyjno-pamiątkowa, szt. 2

Wymiary: 70 cm wys. x 90 cm szer.

Rodzaj nadruku: Folia odblaskowa I generacji  naklejona na tablicy z wydrukiem solwentowym, odpornym na warunki atmosferyczne. Na każdej z tablic będzie inny tekst – dwa różne tytuły projektów oraz różne kwoty. Napisy trwałe i czytelne. Logotypy wg wymaganych wzorów.

Materiał tablicy: blacha 0,5 mm ocynkowana, wraz z elementami montażowymi  do umocowania tablicy na ścianie budynku.

Wymagany okres gwarancji min. 5 lat od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Wizualizacja tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907)

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy i montażu w wyznaczonych miejscach. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferta o najkorzystniejszej cenie otrzyma 100 pkt.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %

7. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 24 września 2014 roku. Dostawa i montaż w I ZSO w Jaworze, ul. Kościuszki 8 oraz w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17.  

8. Określenie warunków udziału w postępowaniu, dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu:

  • ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1,

9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do dnia 5 września 2014 r. do godz. 1500  na adres:  Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26 lub przesłać faxem pod nr 76 729 01 60.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia  oryginału przesłanej wcześniej oferty. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert drogą mailową. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

10. Osoba do kontaktu: Mariusz Żydziak, tel. 76 729 01 01, e-mail: m.zydziak@powiat-jawor.org.pl

 

Załączniki:

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-09-02 14:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:59:47)