Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w IZSO w Jaworze

ARCHIWUM

 

ttt

         Jawor, 03.09.2014 r.

 RPE. 2600.55.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:


1.  W celu zamówienia: dotyczącego: pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania  pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”  w dniu 12.08.2014 r. zaproszono do nadsyłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.

2.  Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, złożono poniższe oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

Uwagi

1.

Usługi w zakresie inżynierii budowlanej „ANTECH”
mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9,
56-120 Brzeg Dolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Oferta nie poddana ocenie (braki formalne) - odrzucona

2.

USŁUGI INŻYNIERYJNO – TECHNICZNE „PRYZMAT”
mgr inż. Tadeusz Kurek
ul. Konopnickiej 4 a, 59-940 Stary Węgliniec

-

Oferta nie poddana ocenie (braki formalne) - odrzucona

3.

Firma Projektowo – Consultingowa
„EKO-ENERGIA”
ul. L. Solskiego 29, 64-100 Leszno

100,00

najkorzystniejsza oferta

4.

 

POWIERNICWO KORDEK
Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek
ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia

56,00

-

5.

„WODGAZ”
Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych
Kierownik Budowy – Nadzory Budowlane
Wykonawstwo Sieci i Instalacji Wod.-Kan. CO. Gaz
ul. Broniewskiego 1, 59-400 Jawor

-

Oferta nie poddana ocenie (braki formalne)

6.

Biuro Nadzoru i Realizacji Inwestycji
Edward Rewerski
ul. Ożynowa 39,
53-009 Wrocław

76,00

-

7.

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU INESTORSKIEGO
Stanisław Waluś
ul. Płk. K. Myrka 7/16, 59-220 Legnica

74,00

-

8.

SAG.PROJEKT
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Grzegorz Sąsiada
ul. Jerzego Kukuczki 19/7,
50-570 Wrocław

67,00

-

9.

PROJEKTOWANIE – USŁUGI „MIMAR”
ul . Mickiewicza 30 a, 58-310 Szczawno Zdrój

38,00

-

 

3. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 6 wykonawców spełniło wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym. 3 oferty nie zostały poddane ocenie ze względu na braki formalne.

4.  Wybrano ofertę nr 3 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: Firma Projektowo Consultingowa „EKO-ENERGIA”, ul. L. Solskiego 29, 64-100 Leszno.

Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  7.380,00 brutto.

5.  Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

Opublikowano, w dniu 03.09.2014 r.
 


 RPE. 2600.55.2014

Zbiorcze zestawienie ofert

 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania pn.;
„Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

brutto

Uwagi

1.

Usługi w zakresie inżynierii budowlanej „ANTECH”
mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9,
56-120 Brzeg Dolny

9 000,00

-

2.

USŁUGI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE „PRYZMAT”
mgr inż. Tadeusz Kurek
ul. Konopnickiej 4 a,
59-940 Stary Węgliniec

9.840,00

-

3.

Firma Projektowo-Consultingowa „EKO-ENERGIA”
ul. L. Solskiego 29,
64-100 Leszno

7.380,00

-

4.

POWIERNICWO KORDEK
Biuro Obsługi Budownictwa
Stanisław Kordek
ul. Gdańska 47/31,
84-230 Rumia

13 284,00

-

5.

„WODGAZ”
Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych
Kierownik Budowy – Nadzory Budowlane
Wykonawstwo Sieci i Instalacji Wod.-Kan. CO. Gaz
ul. Broniewskiego 1,
59-400 Jawor

12 177,00

-

6.

Biuro Nadzoru i Realizacji Inwestycji
Edward Rewerski
ul. Ożynowa 39,
53-009 Wrocław

9 717,00

-

7.

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU INESTORSKIEGO
Stanisław Waluś
ul. Płk. K. Myrka 7/16,
59-220 Legnica

9 980,00

-

8.

SAG.PROJEKT
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Grzegorz Sąsiada
ul. Jerzego Kukuczki 19/7,
50-570 Wrocław

10 996,20

-

9.

PROJEKTOWANIE – USŁUGI „MIMAR”
ul . Mickiewicza 30 a,
58-310 Szczawno Zdrój

19 557,00

-

 

Opublikowano, w dniu 21.08.2014 r.


Jawor, 12 sierpnia 2014 r.


RPE. 2600.55.2014

Powiat Jaworski /Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124


Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907 j.t. z późn. zm.).

Projekt:„Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”     

1.Priorytet / działanie (nr i nazwa): 5. Regionalna Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), działanie 5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.  

2. Nazwa Beneficjenta realizującego zamówienie: Powiat Jaworski zs. w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.

3. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze” w następujących branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa   oraz przedmiary   robót stanowiące   dokumentację    przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, udostępnioną na stronie internetowej  http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=90310

 Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru określone zostały w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zleceniodawca zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę w wysokości  16 000,00   zł. brutto.  (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie
i przeprowadza ponowne.

4. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2014; miejsce realizacji: Powiat Jaworski, Gmina Jawor, obiekt: I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
ul. Kościuszki 8 w Jaworze.
Termin nie dotyczy udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad  i usterek. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu końcowego z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji projektu lub też przesunięć wynikających ze zdarzeń losowych, które uniemożliwiały wykonawcy robót budowlanych zakończenie prac w wyznaczonym terminie.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena  - 100 %.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  Starostwo Powiatowe w Jaworze,ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter), do dnia 20.08.2014 r. do godz. 1200 Ofertę należy złożyć  w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem „Inspektor nadzoru inwestorskiego –„ Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

W przypadku wysłania oferty pocztą – decyduje data wpłynięcia przesyłki do Starostwa Powiatowego w Jaworze.

8. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

1) wypełniony podpisany załącznik nr 2 – Formularz oferty;

2) wypełniony podpisany załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.


Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3: Wykaz osób 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-08-12 14:30:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:00:05)