Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru ZSA Bolków

ARCHIWUM

tt

Jawor, 03.09.2014 r.

   RPE. 2600.54.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

1.  W celu zamówienia dotyczącego: pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Zwiększanie efektywności ekologicznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery”  przeprowadzono rozpoznanie cenowe. W dniu 12.08.2014 r. zaproszono do nadsyłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.

2.  Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, złożono poniższe oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

Uwagi

1.

Usługi w zakresie inżynierii budowlanej „ANTECH”
mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9,
56-120 Brzeg Dolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Oferta nie poddana ocenie (braki formalne) - odrzucona

2.

Euro-irdapol Sp. z o.o.
ul. Nowa 29,
90-030 Łódź

12,00

-

3.

USŁUGI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE „PRYZMAT”
mgr inż. Tadeusz Kurek
ul. Konopnickiej 4 a, 59-940 Stary Węgliniec

80,00

-

4.

 

Firma Projektowo-Consultingowa „EKO-ENERGIA”
ul. L. Solskiego 29
64-100 Leszno

100,00

najkorzystniejsza oferta

5.

„WODGAZ”
Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych
Kierownik Budowy – Nadzory Budowlane
Wykonawstwo Sieci i Instalacji Wod.-Kan. CO. Gaz
ul. Broniewskiego 1, 59-400 Jawor

-

Oferta nie poddana ocenie (braki formalne) - odrzucona

6.

SAG.PROJEKT
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Grzegorz Sąsiada
ul. Jerzego
Kukuczki 19/7,
50-570 Wrocław

56,60

-

 

3. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 4 wykonawców spełniło wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym. 2 oferty nie zostały poddane ocenie ze względu na braki formalne.

4.  Wybrano ofertę nr 4 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: Firma Projektowo-Consultingowa „EKO-ENERGIA”, ul. L. Solskiego 29, 64-100 Leszno.

Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  2.952,00 brutto.

5.  Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

Opublikowano, w dniu 03.98.2014 r.
 


 RPE. 2600.54.2014


Zbiorcze zestawienie ofert

 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania pn.:
„Zwiększanie efektywności ekologicznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery”

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

brutto

Uwagi

1.

Usługi w zakresie inżynierii budowlanej „ANTECH”
mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9,
56-120 Brzeg Dolny

9 000,00

-

2.

Euro-irdapol Sp. z o.o.
ul. Nowa 29
90-030 Łódź

24.600,00

-

3.

USŁUGI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE „PRYZMAT”
mgr inż. Tadeusz Kurek
ul. Konopnickiej 4 a,
59-940 Stary Węgliniec

3.690,00

-

4.

Firma Projektowo-Consultingowa „EKO-ENERGIA”
ul. L. Solskiego 29,
64-100 Leszno

2.952,00

-

5.

„WODGAZ”
Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych
Kierownik Budowy – Nadzory Budowlane
Wykonawstwo Sieci i Instalacji Wod.-Kan. CO. Gaz
ul. Broniewskiego 1,
59-400 Jawor

5 043,00

-

6.

SAG.PROJEKT
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Grzegorz Sąsiada
ul. Jerzego Kukuczki 19/7,
50-570 Wrocław

5 215,20

-

 

Opublikowano, w dniu 21.08.2014 r.
 


 

Jawor, 12 sierpnia 2014 r.


RPE. 2600.54.2014Powiat Jaworski /Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124


Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907 j.t. z późn. zm.).

Projekt: „Zwiększanie efektywności ekologicznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery”  

1. Priorytet / działanie (nr i nazwa): 5. Regionalna Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), działanie 5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

2. Nazwa Beneficjenta realizującego zamówienie: Powiat Jaworski zs. w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.

3. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania pn. „Zwiększanie efektywności ekologicznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery” w następujących branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa   oraz przedmiary   robót stanowiące  dokumentację przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, udostępnioną na stronie http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=90292

Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru określone zostały w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zleceniodawca zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę w wysokości  6 000,00   zł. brutto. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.

4. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2014; miejsce realizacji: Powiat Jaworski, Gmina Bolków, obiekt: Zespół Szkół Agrobiznesu im. W.Witosa, ul. Niepodległości 17 w Bolkowie.

Termin nie dotyczy udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad  i usterek. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu końcowego z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji projektu lub też przesunięć wynikających ze zdarzeń losowych, które uniemożliwiały wykonawcy robót budowlanych zakończenie prac w wyznaczonym terminie.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena  - 100 %.

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter), do dnia 20.08.2014 r. do godz. 1200.  Ofertę należy złożyć  w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem „Inspektor nadzoru inwestorskiego –„Zwiększanie efektywności ekologicznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery”.  Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

W przypadku wysłania oferty pocztą – decyduje data wpłynięcia przesyłki do Starostwa Powiatowego w Jaworze.

8. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

1) wypełniony podpisany załącznik nr 2 – Formularz oferty;

2) wypełniony podpisany załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3: Wykaz osób

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-08-12 13:55:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:00:24)