Stanowisko psychologa w ramach projektu Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 21 lipca 2014 r.

 

Zamawiający :  Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze

adres siedziby:  ul. Wrocławska 26

                           59-400 Jawor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

wynika z wymogu spełnienia zasady konkurencyjności usług wykonywanych w ramach projektu  WND-POKL.07.04.00-02-001/13 „Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim”, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 423 z późn. zm.)

 

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla  10 uczestników projektu, a w szczególności:

- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji w wymiarze 2 godz. z każdym z 10 uczestników projektu w celu oceny potencjału zawodowego uczestników projektu, w okresie do 22 sierpnia 2014 r.; łącznie 20 godzin

- zespołowe wypracowanie Indywidualnego Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej dla każdego z 10 uczestników projektu – z udziałem doradcy zawodowego i pod kierunkiem koordynatora merytorycznego; w okresie do 31 sierpnia 2014 r.

-.przeprowadzenie 20-godzinnych warsztatów psychologicznych i psychospołecznych w dwóch  grupach po 4 godz. po pięciu uczestników – łącznie 40 godz. od 1 września do 30 października 2014 r.; celem warsztatów jest poznanie przez uczestników projektu mocnych i słabych stron, metod współdziałania w grupie, rozwój umiejętności interpersonalnych uczestników i spowodowanie wzrostu społecznego funkcjonowania uczestników projektu

Termin i miejsce realizacji usługi :

Termin realizacji:  do 31 października 2014 r.

Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze, ul. Paderewskiego 6.

Oferta powinna zawierać :

  • wypełniony formularz oferty cenowej – Załącznik Nr 1,
  • CV,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez Oferenta kwalifikacji – wykształcenie wyższe – mgr psycholog,
  • potwierdzenie doświadczenia minimum 2 letniego w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Kryterium wyboru oferty :

  • cena – 100%;

Wybór  Wykonawcy realizującego zlecenie :

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi podmiot telefonicznie, którego oferta została wybrana, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.

Informacje dotyczące umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie.

Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie w:

Starostwie Powiatowym w Jaworze,

ul. Wrocławska 26,

59-400 Jawor

pok. nr 2 na parterze (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 28 lipca 2014 r. do godz. 15.30.

Kopertę z ofertą należy opisać następująco: imię i nazwisko Oferenta albo nazwa podmiotu składającego ofertę, „Oferta na stanowisko psychologa”

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących niniejszego zapytania osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest  p. Beata Janas tel. 76 7290131 e-mail: bjanas@powiat-jawor.org.pl

          

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl

                                                                                                                 

Załączniki:                                                                              

1.  Formularz oferty


Protokół z rozeznania cenowego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-07-18 13:57:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:00:46)