Wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w ramach projektu Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim

ttt

ARCHIWUM

 

 

Jawor, dnia 17 lipca 2014 r.

 

Zamawiający :  Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze

adres siedziby:  ul. Wrocławska 26

                           59-400 Jawor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

wynika z wymogu spełnienia zasady konkurencyjności usług wykonywanych w ramach projektu WND-POKL.07.04.00-02-001/13 „Nowe szanse na rynku pracy w powiecie jaworskim”, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 423 z późn. zm.)

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy 10 uczestników projektu, a w szczególności:

  •  przeprowadzenie indywidualnych konsultacji w wymiarze 1 godz. z każdym z 10 uczestników projektu, w tym: przeprowadzenie ogólnego badania i rozmowy;
  •  przeanalizowanie dokumentacji medycznej oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności każdego z 10 uczestników projektu;
  •  opracowanie dokumentu „Warunki zdrowotne uczestnika projektu” uwzględniającego, w jakich zawodach i na jakich stanowiskach oraz warunkach pracy może być zatrudniony każdy z 10 uczestników projektu.

Termin i miejsce realizacji usługi :

Termin realizacji:  do 31 lipca 2014 r.

Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze, ul. Paderewskiego 6.

Oferta powinna zawierać :

  • wypełniony formularz oferty cenowej – Załącznik Nr 1,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez Oferenta kwalifikacji lekarza o specjalności medycyna pracy.

Kryterium wyboru oferty :

  • cena – 100%;

Wybór  Wykonawcy realizującego zlecenie :

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi podmiot telefonicznie, którego oferta została wybrana, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.

Informacje dotyczące umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie w:

Starostwie Powiatowym w Jaworze,

ul. Wrocławska 26,

59-400 Jawor

pok. nr 2 na parterze (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 23 lipca 2014 r. do godz. 15.30.

Kopertę z ofertą należy opisać następująco: imię i nazwisko Oferenta albo nazwa podmiotu składającego ofertę, „Oferta -  wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy 10 uczestników projektu”

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego :

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących niniejszego zapytania osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest  p. Beata Janas tel. 76 7290131 e-mail: bjanas@powiat-jawor.org.pl

 

Załączniki:                                                                              

1.  Formularz oferty


 

Protokół z rozenania cenowego

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-07-17 13:56:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:01:13)