Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi na 2175D(Legnickie Pole)granica powiatu Godziszowa-Jawor od km 10+900

 

ARCHIWUM

 

RPE.2600.44.2014

 

ROZPOZNANIE CENOWE

1. W celu zamówienia usługi: pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  związanymi z realizacją zadania pn. ”Przebudowa drogi nr 2175D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa – Jawor od km 10+900 do 16_300”  przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkowa wartość realizacji: 15 000 zł netto (18 450 zł brutto), co stanowi 3 550,37 EURO

2. Dla zamówień o wartości do 30.000 euro netto w dniu 18.06.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została na również na tablicy informacyjnej Urzędu.

3. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia i godziny, przedstawiono poniższe oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1.

A&J Consulting Andrzej Kałużny
ul. Krzemienicka 12A/8,
59-300 Lubin

100%
ceny

67 %

2.

„PROJCEL” Sebastian Celary
ul. Piłsudskiego 40/207,
48-303 Nysa

30 %

3.

 

USŁUGI W DROGOWNICTWIE Ryszard Krzyścin
ul Słoneczna 32,
57-330 Szczytna

87 %

4.

PHU „MAGRO” Robak Zbigniew
ul. Gagarina 6/5,
59-400 Jawor

100%

5.

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTACYJNE INŻYNIERII LONDOWEJ „SIGMA”
Zbigniew Zadrożny
Rynek 55 lok 21, 58-200 Dzierżoniów

 

66 %

6.

FEDERACJA SNT-NOT
w Poznaniu Biuro Studiów
i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1,
64-100 Leszno

47 %

 

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 6 wykonawców spełniło wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym.

5.  Wybrano ofertę nr 4 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: PHU „MAGRO” Robak Zbigniew z siedzibą przy: ul. Gagarina 6/5, 59-400 Jawor.

 Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi: 7 995,00 brutto.
Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

Opublikowano w dniu 27.06.2014 r.


 

Jawor, dnia 18.06.2014 r.

 RPE.2600.44.2014

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. :Przebudowa drogi na 2175D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa – Jawor od km 10+900 do 16+300”

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  związanymi z realizacją zadania pn.Przebudowa drogi na 2175D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa – Jawor od km 10+900 do 16+300” w następujących branżach: drogowej.

2. Zakres zadania: szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa   oraz przedmiary robót stanowiące dokumentację przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, udostępnioną na stronie internetowej http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public.

Podstawowe obowiązki i zakres pracy Inspektora Nadzoru określone zostały w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia: przez okres realizacji inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do 20.10.2014 r. oraz dalej do upływu gwarancji na zrealizowany zakres inwestycji. Miejsce realizacji: Powiat Jaworski, Gmina Jawor, Gmina Mściwojów.

4. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach objętych projektem łącznie, bez podziału na poszczególne branże. 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

     Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert             
C=----------------------------------------------------------------------------   * 100%                      
                 Cena oferowana badanej oferty     

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5. Płatność będzie dokonana po zrealizowaniu zadania, w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokołu odbioru prac.

6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

  1. wypełniony podpisany załącznik nr 2 – Formularz oferty;
  2. wypełniony podpisany załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: dostarczyć w terminie do dnia 25.06.2014 r. do godziny 1200 do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (Parter).

Ofertę należy złożyć zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem „Inspektor nadzoru inwestorskiego – Jawor - Godziszowa”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

8. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.

10. Osoba do kontaktów:  Tomasz Głąbicki - tel. (076) 72-90-119

                            Mieczysław Machura - tel. (076) 72-90-119.

11. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013.907 z późn. zm.).

12. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz oferty.
  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-06-18 14:32:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 12:57:00)