Opracowanie i wykonanie materiałów oraz publikacji w ramach projektu Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów

ARCHIWUM

tt         fe        pp              

Jawor, 06.05.2014 r.

 

RPE.2600.27.2014

 

PROTOKÓŁ - ROZPOZNANIE CENOWE

 

1. W celu realizacji zamówienia: Opracowanie i wykonanie materiałów oraz publikacji” wdrażanego w ramach operacji pn. „Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów”, przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 6.666,83 zł brutto, tj. 5.420,19 netto, co stanowi 1.282,92 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia Tomasz Głąbicki

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: Krzysztof Kowalczyk

2. Dla zamówień o wartości od 1000 euro netto do 2500 euro netto w dniu 24.04.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została na również na tablicy informacyjnej niniejszego Urzędu.

3. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, przedstawiono poniższe oferty:
 

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

Cena

brutto

1.

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska
85-009 Bydgoszcz,
ul. Dworcowa 71

CENA

100%

35,77

18.450,00

2.

Paulina Klaczyk-Kotek
58-506 Jelenia Góra,
ul. Noskowskiego 6/178

100,00

6.600,00

3.

Dźwignia Handlu Sp. z o.o.
30-313 Kraków,
ul. Mieszczańska 13/27

63,13

10.455,00

 

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.  Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą, złożoną przez Panią Paulinę Klaczyk-Kotek,
ul. Noskowskiego 6/178, 58-506 Jeleniej Górze. Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi: 6.600,00 zł brutto pomniejszone o należne podatki  . Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.                                   

 

 Opublikowano w dniu, 06.05.2014 r.

 


Jawor, dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

RPE.2600.27.2014

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP  6951351475, REGON 390681124 zaprasza do składania propozycji cenowych na Opracowanie i wykonanie materiałów oraz publikacji w ramach projektu Utworzenie  i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów”.

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, nie odpowiadających warunkom przyznania pomocy          w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 1. Przedmiot zamówienia: opracowanie i wykonanie materiałów oraz publikacji w ramach projektu Utworzenie  i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów”.

Przedmiot zamówienia wykonanie:

 1. Tablica i plansza informacyjna "Wypożyczalnia rowerów  i kijów nordic walking".
 2. Weryfikacja drożności przebiegu tras proponowanych wycieczek wraz z przygotowaniem ich opisu i opracowaniem materiałów źródłowych do ulotek (tekstowych i zdjęciowych).
 3. Opracowanie graficzne i wykonanie ulotek (5 rodzajów x 1000 szt.).
 4. Pieczątek dla lokalnych punktów informacyjnych obsługujących turystów rowerowych i pieszych – 25 szt.

Szczegółowa specyfikacja materiałów i publikacji oraz inne wymagane informacje służące właściwej realizacji usługi, zawarte zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

W/w materiały będą wykorzystywane w ramach przewidzianej do uruchomiania w Pałacu w Muchowie – Wypożyczalni Rowerów i Kijów Nordic Walking.

2. Wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty w ramach niniejszego postępowania pokrywa wykonawca, niezależnie od wyników postępowania zapytania o cenę.

3. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości (jeśli dotyczy), a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: do dnia 15 czerwca 2014 r.  Miejsce wykonania –  Pałacyk w Muchowie (59-424 Męcinka, Muchów 7) wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.

6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 14:30, w jednej z następujących form:

- faxową na numer 076/729 01 60.

- lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter). Liczy się data i godzina wpływu dokumentu do Urzędu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym na składanie ofert, zostaną odesłane oferentom bez ich rozpatrzenia. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Zleceniobiorcę.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

Każdy wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w formie jednej transzy za całość realizacji usługi.
 2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji usługi możliwość korzystania przez Wykonawcę  z podwykonawstwa, jednak za jakość i terminowość realizacji zadania w pełni odpowiada Wykonawca. W przypadku zlecenia części usługi innemu podmiotowi, Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwą koordynację zleconej części zadania.
 3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Tomasz Głąbicki - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19.  

Krzysztof Kowalczyk - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-01.

11. Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907, późn. zm.)

 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowa specyfikacja usługi oraz inne wymagane informacje służące właściwej realizacji zadania.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Mapa ze wstępną propozycją przebiegu wycieczek rowerowych i nordic walking.
 4. Opis wstępnej propozycji przebiegu wycieczek rowerowych i nordic walking.
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-04-24 09:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:02:56)