Dostawa sprzętu turystycznego do Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie

ARCHIWUM

 

                      tt           fe pp

 

Jawor, 22.04.2014 r.

 

RPE.2600.25.2014

 

PROTOKÓŁ - ROZPOZNANIE CENOWE

 

1. W celu realizacji zamówienia: Dostawa sprzętu turystycznego do Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie wdrażanego w ramach operacji pn. „Utworzenie          i doposażenie wypożyczalni rowerów w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów”, przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 40.214,00 zł brutto, tj. 32.694,31 netto, co stanowi 7.738,48 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia Tomasz Głąbicki

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: Krzysztof Kowalczyk

2. Dla zamówień o wartości od 2 500 euro netto do 14 000 euro w dniu 11.04.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została na również na tablicy informacyjnej niniejszego Urzędu.

3. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, przedstawiono poniższe oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

Cena

brutto

1.

Firma Handlowa „ARTA”
Tadeusz Simoniuk i
S-ka Spółka Jawna
ul. Komedy Trzcińskiego 12
58-506 Jelenia Góra

CENA

100%

100,00

39.200,02

2.

Sklep Sportowo-Turystyczny
„CORNER” s.c.
ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor

97,61

40.159,50

 

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

5.  Wybrano ofertę nr 1 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  Firmę Handlową „ARTA” Tadeusz Simoniuk i S-ka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Komedy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi: 39.200,02 zł brutto. Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

 


 

Jawor, dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

RPE.2600.25.2014

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP  6951351475, REGON 390681124 zaprasza do składania propozycji cenowych na Dostawę sprzętu turystycznego do Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu w Muchowie

przewidzianego dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, nie odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Zamówienie realizowane w ramach operacji pn. „Utworzenie  i doposażenie wypożyczalni rowerów  w Muchowie szansą rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów”.

Przedmiot zamówienia: Dostawę sprzętu turystycznego do Centrum Edukacji Ekologicznej  i Wulkanizmu w Muchowie.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: rowery - 23 szt., kaski rowerowe – 25 szt., foteliki – 2 szt., zestaw serwisowy do rowerów 1 szt., kije nordic walking – 25 kpl, stojaki na rowery – zewnętrzne – 4 szt., stojaki na rowery – wewnętrzne – 4 szt.

Szczegółowa specyfikacja sprzętu oraz inne wymagane informacje służące właściwej realizacji usługi, zawarta została w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

W/w sprzęt będzie wykorzystywany w ramach przewidzianej do uruchomiania w Pałacu  w Muchowie – Wypożyczalni Rowerów i Kijów Nordic Walking.

2. Wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty w ramach niniejszego postępowania pokrywa wykonawca, niezależnie od wyników postępowania zapytania o cenę.

3. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: w ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20 maja 2014 r.  Miejsce wykonania –  Pałacyk w Muchowie (59-424 Męcinka, Muchów 7) wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.

6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00, w jednej z następujących form:

- faxową na numer 076/729 01 60.

- lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter). Liczy się data wpływu dokumentu do Urzędu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym na składanie ofert, zostaną odesłane oferentom bez ich rozpatrzenia. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Zleceniobiorcę.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

  • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

Każdy wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.

8.  Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w formie jednej transzy za całość realizacji usługi.                  

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Tomasz Głąbicki - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19.  

Krzysztof Kowalczyk - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-01.

10. Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907, późn. zm.)

11. Szacunkowa wartość realizacji całości zamówienia: 40.241 zł brutto.

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowa specyfikacja sprzętu oraz inne wymagane informacje służące właściwej realizacji usługi.
  2. Formularz ofertowy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-04-11 14:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:03:18)