Studium Wykonalnosci dla przedsięwzięcia pn.

ARCHIWUM

 

Jawor, 26.03.2014 r.

 RPE.2600.20.2014

 

PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

 

 1. W celu zamówienia: wykonania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa kotłowni gazowej  i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”  przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Szacunkowa wartość realizacji projektu: 5.691,06 netto, co stanowi  1347,03 EURO – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia Tomasz Głąbicki
Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: Krzysztof Kowalczyk – specjalista oraz  Mariusz Żydziak – specjalista

 1. Dla zamówień o wartości do 14.000 euro netto w dniu 20.03.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na tablicy informacyjnej Urzędu.
 2. Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert, przedstawiono poniższe oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

Cena
brutto

1.

EUROFIN –
doradztwo i szkolenia Sp. z o.o.
ul. Jałowcowa 18a,
32-410 Dobczyce

 

 

CENA

100%

45,24

5 166,00

2.

MSP Invjest Doradztwo Ekonomiczne
Piotr Wołowicz
ul. Nowa 21,
86-050 Solec Kujawski

100,00

2 337,00

3.

TechMaster Monika Stasica
ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec

22,35

10 455,00

4.

Faber Consulting
Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 39A/14,
02-521 Warszawa

38,78

6 027,00

5.

Zbigniew Henke
Izabelin 50,
62-510 Konin

29,58

7 900,00

6.

LEADERWAY Sp. z o.o.
ul. Paprotna 14,
51-117 Wrocław

21,11

11 070,00

7.

BMT Polska Sp. z o.o.
 ul. Sochaczewska 8,
53-133 Wrocław

38,00

6 150,00

8.

Kancelaria analiz i doradztwa finansowego ADVISER
Bartłomiej Rożek
ul. Raciborska 60/14,
44-200 Rybnik

97,94

2 386,20

9.

Progress Consulting
Sp. z o.o.
ul. Prosta 36,
53-508 Wrocław

19,19

12 177,00

10.

Power Up Solutions
Sp. z o.o.
ul. Polna 100,
87-100 Toruń

63,55

3 677,70

11.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój

27,14

8 610,00

12.

CONTRACT CONSULTING
Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 30/2,
31-521 Kraków

54,29

4 305,00

13.

JACEK KAWALA
FRAM KONSULTING
ul Borkowa 29C/26,
30-438 Kraków

79,17

2 952,00

14.

CREATIUM Sp. z o.o.
ul. Fałata 4/18,
85-309 Bydgoszcz

73,08

3 198,00

 

 

 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: wykonawcy spełnili wymagania określone w zapytaniu tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym.
 2. Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę:  MSP Invest Doradztwo Ekonomiczne Piotr Wołowicz, z siedzibą przy ul. Nowa 21, 86-050 Solec Kujawski. Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi: 2 337,00 zł brutto. Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

                                                                                       

 


 

  Jawor, dnia 20 marca 2014 r.

RPE.2600.20.2013

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP  6951351475, REGON 390681124 zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na wykonanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kotłowni gazowej  i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”, przewidzianego do dofinansowania w ramach priorytetu 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, działanie 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej.

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacja w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”.
   
 2. Szacunkowa wartość realizacji projektu: 1 587 000 zł brutto.
   
 3. Opracowana dokumentacja techniczna inwestycji obejmuje szereg prac budowlano-instalacyjnych o charakterze termomodernizacyjnym. Wszystkie one przeprowadzone zostaną w budynku I ZSO  w Jaworze, zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 8.

Zakres przewidzianych do realizacji robót obejmuje m. in.:

 • demontaż wewnętrznej instalacji c.o.,
 • demontaż kotłowni gazowej wraz z urządzeniami i armatura,
 • remont pomieszczenia kotłowni,
 • montaż wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki,
 • montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej wraz z urządzeniami i armatura,
 • modernizacja systemu przygotowaniu c.w.u.,
 • roboty elektryczne,
 • izolacje przeciwwilgociowa ścian fundamentowych depresyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
 • izolacje termiczna ścian fundamentowych do głębokiej strefy przemarzania styropianem do ociepleń,
 • izolacje termiczna stropu nad sala gimnastyczna wełna mineralna z zastosowaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej;
 • izolacje ścian części budynku dydaktycznego styropianem wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
 • roboty budowlane towarzyszące.
 1. Studium Wykonalności musi być sporządzone zgodnie z najnowszą wersją Metodologii opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 oraz innymi dokumentami regulującymi przygotowywanie tego typu dokumentów.
 1. Studium Wykonalności wraz z załącznikami powinno być sporządzone w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym z wersją do edycji.
 1. Zapytanie ofertowe nie ma charakteru ostatecznego i Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy ze wstępnie wybranym w drodze zapytania ofertowego wykonawcą z uwagi na ewentualnie otrzymaną informację od Zarządu Województwa o niezakwalifikowanie wniosku złożonego przez Powiat Jaworski w ramach Bazy Projektów Systemowych. Zamawiający informuje, że wniosek o dofinansowanie złożony został w naborze nr 24/S/5.4/2014, działanie 5.4 "Zwiększanie efektywności energetycznej", dla którego obowiązywała data składania propozycji 25 lutego 2014 r. Aktualnie trwa ocenia złożonej w/w propozycji projektowej.
 1. Wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty w ramach niniejszego postępowania pokrywa oferent, niezależnie od wyników postępowania zapytania o cenę.
 1. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie    z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 1. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: w ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy.  Miejsce wykonania – Powiat Jaworski (siedziba zamawiającego).
 1. 10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.
 1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2014 r. do godz. 12:00, na numer 076/729 01 60 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zleceniodawca zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Zleceniobiorcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
 1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w dwóch transzach:
 • pierwsza w wysokości 80% wynagrodzenia brutto za opracowanie i przedłożenie studium wykonalności Zamawiającemu,
 • druga w wysokości 20% wynagrodzenia brutto po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej Studium, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2007-2013, Komisję Oceny Projektów.
 1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Tomasz Głąbicki   -  Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19.  

Krzysztof Kowalczyk - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-01.

 1. Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907, późn. zm.)

 

ZAŁĄCZNIKI:

- FORMULARZ OFERTOWY

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-03-20 15:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:03:29)