Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816 w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów

ARCHIWUM

 

Jawor, 25.02.2014 r.

RPE.2600.4.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty handlowej

 

 1. W celu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa mostu  w ciągu drogi powiatowej nr 2816  w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów dla zamówień o wartości do 14.000 euro netto w dniu 13.02.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.

 

 1. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, złożono poniższe oferty:

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium-cena 100%)

Kwota

brutto

1.

Biuro Projektowe asx-bud Sławomir Żołyński
Pl. Mickiewicza 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

80,06

15 362,70 zł

2.

BIURO PROJEKTOWAO – KONSULTACYJNE INŻYNIERII LĄDOWEJ „SIGMA” Zbigniew Zadrożny
Rynek 55, lok. 21, 58-200 Dzierżoniów

100,00

12 300,00 zł

 

 

 

 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 2 oferty  spełniły wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.
 2. Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: BIURO PROJEKTOWAO – KONSULTACYJNE INŻYNIERII LĄDOWEJ „SIGMA” Zbigniew Zadrożny, Rynek 55, lok. 21, 58-200 Dzierżoniów.
 3. Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

...........................................................................................

Jawor, 14.02.2014 r.

RPE.2600.4. 2014

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816 w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów”.

1. Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124

 zaprasza do złożenia oferty handlowej na :

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816 w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów”.

3. Założenia projektowe:

 1. Parametry techniczne mostu:
 • Rodzaj konstrukcji – stalowy
 • Rozpiętość – 3,40 mb, długość – 4,40 m
 • Nośność – 15 t (obecnie ograniczone do 5t)
 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić:
 • Wykonanie mostu tymczasowego z dojazdami
 • Roboty rozbiórkowe mostu
 • Odtworzenie przyczułków i konstrukcji mostu łącznie z fundamentami
 • Naprawę płyty dennej
 • Naprawę skrzydełek wlotu i wylotu
 • Wymianę poręczy pomostu

4. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:

a) zamawiający deklaruje udostępnienie podkładów mapy zasadniczej drogi na cały projektowany odcinek, służących opracowaniu niniejszej dokumentacji wraz z wypisami i wyrysami.

5. Zakres opracowania:

 • Projekt techniczno-budowlany – 4 egz.
 • Projekt techniczno-budowlany wykonawczy – 4 egz.
 • Przedmiar robót 2 egz.
 • Kosztorys ofertowy- 2 egz.
 • Kosztorys inwestorski – 2 egz.
 • Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.
 • Projekt organizacji ruchu na czasu przebudowy – 2 egz.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.
 • Wersja elektroniczna dla opracowanej dokumentacji (w tym pliki PDF i .ath  nagrane na płycie CD lub DVD)

6. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

CENA = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) x 100%     

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi przewidzianych do wykonania w ramach zadania.

W  toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

7. Sposób płatności: Płatność dokonana zostanie po realizacji całości usługi. Płatność będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru. Terminie płatności - 21 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

8. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: 24 marca 2014, Jawor

Dokumentację dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym  w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, w Biurze Obsługi Klienta (parter) do dnia 20 lutego 2014  do godziny  1300 lub przesyłając za pośrednictwem faxu na nr 76 7290160.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena – 100%

11. Osoba/y do kontaktów:

1. Mieczysław Machura, tel. 76 729 01 20,
    e-mail: machura@powiat-jawor.org.pl

2. Tomasz Głąbicki, tel. 76 729 01 20,
    e-mail: glabicki@powiat-jawor.org.pl

12. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 tekst jednolity)

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Inwentaryzacja.
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-14 12:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:03:49)