Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowe

ARCHIWUM

 

Jawor, 25.02.2014 r.

RPE. 2600.12.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty handlowej

 

 1. W związku z koniecznością wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.:  Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor – Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo – rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy dla zamówień o wartości do 14.000 euro netto, w dniu 14.02.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.
 2. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, złożono poniższe oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium-cena 100%)

Kwota

brutto

1.

„INBUD” S.C PROJEKTY NADZORY  OBSŁUGA INWESTYCJI
UL. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych

53,91

14 760,00 zł

2.

USŁUGI W DROGOWNICTWIE Ryszard Krzyścin
ul. Słoneczna 32/3, 57-330 Szczytna

46,21

17 220,00 zł

3.

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny
ul. Krzemieniecka 12A/8 59-300 Lubin

100

7 958,10 zł

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAGRO” Zbigniew Robak
ul. Gagarina 6/5 59-400 Jawor

55,77

14 268,00 zł

5.

ZBIGNIEW MĄCZKA KEZM – BUD
ul. Roberta Kocha 11a 51-122 Wrocław

71,93

11 063,85 zł

6.

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTACYJNE INŻYNIERII LĄDOWEJ „SIGMA” Zbigniew Zadrożny
Rynek 55, 58-200 Dzierżoniów

39,21

20 295,00 zł

 

 

 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 6 ofert  spełniło  wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.
 2. Wybrano ofertę nr 3 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: A&J CONSULTING Andrzej Kałużny
  ul. Krzemieniecka 12A/8 59-300 Lubin.

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

...........................................................................................

Sprostowanie

Uczestnicy postępowania RPE.2600.12.2014

W związku z oczywistą omyłką pisarską, informuję, że w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w punkcie IV. Termin wykonania zamówienia  funkcjonuje zapis o treści:

„Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2010 roku.”

Zgodnie z punktem 4 ogłoszenia  powinno być:

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 sierpnia 2014 roku.

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia:

 

W załączeniu poprawiony:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Jawor, dnia 14.02.2010 r. RPE.2600.12.2014
 

 1. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy.  
   
 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy” w następujących branżach: drogowej i mostowej.
   
 3. Zakres zadania: szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót stanowiące dokumentację przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, udostępnioną na stronie internetowej http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public.
  Podstawowe obowiązki i zakres pracy Inspektora Nadzoru określone zostały w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
   
 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.08.2014 r. Powiat Jaworski, Gmina Jawor, Gmina Paszowice, Gmina Męcinka.
  Termin nie dotyczy udziału w odbiorach,  przeglądach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad  i usterek, w tym odbiorów wad i usterek. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu końcowego z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji inwestycji lub też przesunięć wynikających ze zdarzeń losowych, które uniemożliwiały wykonawcy robót budowlanych zakończenie prac w wyznaczonym terminie.
   
 5. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach objętych projektem łącznie, bez podziału na poszczególne branże.
 6. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

       Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert
  C=                                                                                                                         * 100%
                           Cena oferowana badanej oferty

       przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Płatność będzie dokonana po zrealizowaniu zadania, w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokołu odbioru prac.
   
 2. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) wypełniony podpisany załącznik nr 2 – Formularz oferty;
2) wypełniony podpisany załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 1. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: dostarczyć w terminie do dnia 24.02.2014 r. do godziny 1200 do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (Parter).
  Ofertę należy złożyć zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem „Inspektor nadzoru inwestorskiego – Ścieżka Rowerowa Jawor – Myślibórz”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
   
 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   
 3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.
   
 4. Osoba do kontaktów: Tomasz Głąbicki - tel. (076) 72-90-119
                                           Mieczysław Machura - tel. (076) 72-90-119.
   
 5. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
   
 6. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Formularz oferty.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-14 10:36:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:04:02)