Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

ARCHIWUM
 
Jawor, dnia 21 marca 2014 r.
 
 
OSO - 2600.10.4.2014
 
 
 
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty handlowej
 
 
 1. W celu zamówienia:„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze   w zakresie przyjmowania, przemieszczania  i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym" dla zamówień o wartości do 14 000 euro netto w dniu 10.02.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenia treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej   Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.
 2. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, złożono poniższe oferty:
                            Zbiorcze zestawienie ofert:
 

Numer
oferty

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium-cena 100%)

Kwota brutto

1.

Poczta Polska S.A.
Ul. Piastowska 72
59 – 220 Legnica

      100

38.935,80 zł

    

 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 1 oferta spełniła wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.
 2. Wybrano ofertę nr 1 jako najkorzystniejszą, złożoną przez firmę: Poczta Polska S.A., ul. Piastowska 72, 59 - 220 Legnica.

 


Jawor, dn1a 10 lutego 2014 r.
 

OSO – 2600.10.2.2014ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYNazwa przedmiotu zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”.

 

 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, NIP: 695-13-51-475, REGON: 390681124

zaprasza do złożenia oferty handlowej na:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe o obrocie krajowym i zagranicznym polegające na:

 1. w obrocie krajowym – przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, ekonomicznych i priorytetowych, paczek ekonomicznych i priorytetowych, usługi pocztex,
 2. w obrocie zagranicznym – przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, ekonomicznych i priorytetowych, paczek ekonomicznych i priorytetowych,
 3. doręczaniu i wydaniu przesyłek zwracanych do zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczania lub wydania odbiorcy.
 1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania.
 2. Sposób płatności: przelew 14 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.
 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

  - usługi pocztowe świadczone będą od dnia podpisania umowy do 31 marca 2015 r.
   
 4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
 1. oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego  w  Starostwie Powiatowym  w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, w pokoju nr 2 parter (Kancelaria ogólna) lub za pośrednictwem poczty do dnia 07.03.2014 r. do godz. 12.00
 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

Nazwa, adres Wykonawcy
                        Starostwo Powiatowe w Jaworze
                        Ul. Wrocławska 26
                        59 – 400 Jawor


………………………………………….
nazwa zadania

Nie otwierać przed dniem 07.03.2014 r., godz. 12.00

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty: cena – 100%
 2. Osoba/y do kontaktów: Anna Kwiatkowska Tel. 76/72-90-145  
 3. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”
      


Załącznik:

FORMULARZ OFERTOWY


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-13 10:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:01:28)