Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D Jawor Godziszowa w km 10+900 do km 16+300

ARCHIWUM

 

Jawor, 27.01.2014 r.

RPE.2600.4.2013


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty handlowej

 

 1. W celu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D Jawor – Godziszowa w km 10+900 do km 16+300 dla zamówień o wartości do 14.000 euro netto w dniu 13.01.2014 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.
 1. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, złożono poniższe oferty:

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium-cena 100%)

Kwota

brutto

1

Firma „LGM” Grzegorz Wiliński
ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin

-

Oferta odrzucona

2.

Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR
– Arkadiusz Dróżdż
ul. Żegiestowska 3, 50-542 Wrocław

36

55.350,00 zł

3.

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna-Budowlana
Waldemar Wojciechowski
ul. Marii Konopnickiej 23, 63-400 Ostrów Wlkp.

100

 najkorzystniejsza oferta

19.926,00 zł

4.

 

Com Inwest s.c.
ul. Okólna 6, 62-510 Konin

28,88

69.000,00 zł

5.

PRO-BUD Karolina Czajkowska
ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo

69,53

28.659,00 zł

6.

MW-Projekt-Drogowa Pracownia Projektowa
Marcin Wawrzyniak
ul. Wiklinowa 5/16, 61-457 Poznań

89,50

22.263,00 zł

7.

ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze Jacek Fit
ul. 3 Maja 44a/4, 56-400 Oleśnica

40,50

49.200,00 zł

8.

ZID – Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Chorylek
Kruszyn, ul. Turkusowa 7
59-700 Bolesławiec

37,67

52.890,00 zł

9.

Zakład Usługowo-Produkcyjny „WIR”
ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin

41,54

47.970,00 zł

10.

Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
INTERPROJEKT
ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra

43,78

45.510,00 zł

11.

Przedsiębiorstwo Usługowe „PRO-CAD”
Bartłomiej Szczygielski
ul. Pocztowa 1/2, 49-340 Lewin Brzeski

43,78

45.510,00 zł

12.

Kezm-Bud Zabigniew Mączka
ul. Roberta Kocha 11a, 51-122 Wrocław

32,41

61.475,40 zł

13.

INBUD s.c. Janusz Kwapisz, Danuta Kwapisz
ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych

33,75

59.040,00 zł

14.

FORPROJEKT Sp. z.o.o.
ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław

36

55.350,00 zł

15.

„FORMA” pracownia projektowa s.c.
W.Formanowska, R.Formanowski
ul. Dębowa 6, 64-115 Swięciechowa

72

27.675,00 zł

16.

MARBUD ZBP Marek Jakób
ul. Zielińskiego nr 26/17, 53-534 Wrocław

47,65

41.820,00 zł

17.

EKOBMProjekt  Bartłomiej Mucha
ul. Pod Kasztanami 5 lok. 4, 40-486 Katowice

49,54

40.221,00 zł

18.

Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50, 58-410 Marciszów

30,62

65.067,00 zł

 
 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: 17 ofert  spełniło  wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, 1 oferta została odrzucona z powodu podania dwóch różnych cen za wykonanie zamówienia.
 1. Wybrano ofertę nr 3 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna-Budowlana, Waldemar Wojciechowski, ul. Marii Konopnickiej 23, 63-400 Ostrów Wlkp.Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 


Jawor, 21.01.2014 r.


RPE.2600.4.2014Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego na :

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D Jawor – Godziszowa w km 10+900 do km 16+300”.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów punktu:

"5. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia

a)  zamawiający deklaruje udostępnienie podkładów map drogi do celów projektowych służących opracowaniu niniejszej dokumentacji wraz z wypisami i wyrysami."


Informujemy, że Zamawiający nie posiada map do celów projektowych, udostępnione zostaną podkłady mapy zasadniczej na cały projektowany odcinek w skali 1:500 oraz 1:1000.

Z uwagi na zakres prac, w głównej mierze mający charakter odtworzeniowy, którego celem jest przywrócenie pełnej drożności i płynności przemieszczania się uczestników ruchu wzdłuż drogi, Zamawiający nie wymaga wykonania map do celów projektowych.

 


Jawor, 13 stycznia 2014 r.

RPE.2600.4.2014

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D Jawor – Godziszowa w km 10+900 do km 16+300”.


1. Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124
 

zaprasza do złożenia oferty handlowej na :

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D Jawor – Godziszowa w km 10+900 do km 16+300”.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

3.1 Parametry techniczne do projektowania: zakres prac w głównej mierze ma charakter odtworzeniowy, którego celem jest przywrócenie pełnej drożności i płynności przemieszczania się uczestników ruchu wzdłuż niniejszej drogi. Początek opracowania – km 10+900 (granica powiatu, przed miejscowością Godziszowa), koniec opracowania – w km 16+300 (wpięcie do drogi wojewódzkiej nr 374 w Jaworze) – patrz mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.   

Zakres zlecenia nie obejmuje prac projektowych z przebudową drogi na działkach nr 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, 141/5 (jednostka ewidencyjna Mściwojów, obręb Godziszowa), o łącznej długości ok. 590 m, które zostają wyłączone z dokumentacji technicznej (roboty budowlane nie będą prowadzone na tych działkach).

3.2 Kategoria ruchu - KR2, nawierzchnia - beton asfaltowy.

3.3 Dokumentacja uwzględniać ma przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem oraz ewentualnie inne narzędzia pozwalające na uspokojenie ruchu.

Ponadto obejmować ma także miejsca postojowe dla samochodów wzdłuż drogi przy ogrodach działkowych oraz przy cmentarzu na terenie Gminy Jawor we wskazanych przez zamawiającego punktach wg ustaleń z inwestorem.

3.4 W opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić odwodnienie i odprowadzenie wód  opadowych z korpusu drogi, udrożnienie kolektora wraz z wykonaniem wpustów ulicznych na terenie Jawora.

3.5 Odbudowę lub budowę przy niniejszej drodze wskazanych przez Zamawiającego  odcinków ciągów pieszych i rowerowych.

4. Podział opracowania na pod elementy:

4.1 Pierwszy obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 2176D wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi oraz systemem odwodnieniowym niniejszej drogi.

4.2 Drugi obejmujący odbudowę/budowę lewostronnego chodnika na terenie miasta Jawora przy drodze powiatowej nr 2176D o długości ok. 400 m. (patrz zał. nr 2)

4.3 Trzeci obejmujący odbudowę/budowę prawostronnego chodnika na terenie miasta Jawora przy drodze powiatowej nr 2176D o długości ok. 1700 m, od km 14+600 do km 16+300” oraz budową przy nim ścieżki rowerowej o długości ok. 245 m (patrz zał. nr 2).

         Zamawiający zastrzega, że podane powyżej parametry i długości, w toku prowadzonych prac przez Wykonawcę usługi, mogą ulec pewnym zmianom, z uwagi na uwarunkowania techniczne i inne okoliczności, o których Zamawiający nie miał wiedzy w momencie ogłaszania niniejszego postępowania. Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej (choć nie jest to obowiązek), w celu dokonania pełnego rozpoznania i sprawdzenia warunków terenowych służących właściwemu oszacowaniu zakresu prac projektowych.

Powyższe trzy elementy składające się na całość opracowania powinny być wzajemnie spójne i możliwe do realizacji jako osobne lub łączne zadania inwestycyjne.

5. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:

a) zamawiający deklaruje udostępnienie podkładów map drogi do celów projektowych służących opracowaniu niniejszej dokumentacji wraz z wypisami i wyrysami.

6. ZAKRES OPRACOWNIA:

 • Projekt techniczno-budowlany– 4 egz. (osobny dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Projekt techniczno-budowlany wykonawczy – 4 egz. (osobny dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Przedmiar robót 2 egz. (osobny dla  punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Kosztorys ofertowy- 2 egz. (osobny  punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Kosztorys inwestorski – 2 egz. (osobny dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz. (osobny dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Projekt organizacji ruchu na czasu przebudowy – 2 egz. (osobny dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz. (osobna dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. (osobne dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)
 • Wersja elektroniczna dla opracowanej dokumentacji (w tym pliki PDF i .ath  nagrane na płycie CD lub DVD) - (osobna dla punktu 4.1, 4.2 i 4.3)

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

CENA = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) x 100%     

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi przewidzianych do wykonania w ramach zadania.

W  toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

8. Sposób płatności: Płatność dokonana zostanie po realizacji całości usługi. Płatność będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru. Terminie płatności - 21 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

9. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: 28 luty 2014, Jawor

Dokumentację dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

10. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym  w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, w Biurze Obsługi Klienta (parter) do dnia 24 stycznia 2014  do godziny  1300 lub przesyłając za pośrednictwem faxu na nr 76 7290160.

11. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena – 100%

12. Osoba/y do kontaktów:

1. Mieczysław Machura, tel. 76 729 01 20, e-mail: machura@powiat-jawor.org.pl

2. Tomasz Głąbicki, tel. 76 729 01 20, e-mail: glabicki@powiat-jawor.org.pl

13. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 tekst jednolity)

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.

 


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Mapa poglądowa nr 1
 3. Mapa poglądowa nr 2
Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-01-13 14:46:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:04:17)