Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 03.09.2013 r.

 

GN.6812.6.2013ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. W celu zamówienia : „Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych (łącznie 53 działki)”, dla zamówień o wartości do 14000 euro netto, w dniu 26.08.2013 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Jaworze.
 2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęły następujące oferty :

 

L.p. Nazwa  wykonawcy Adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
(kryterium – cena 100%)
1 „Nieruchomości”
Mieczysław Młynarczyk
Ul. Meksykańska 7,
59-220 Legnica
56,21
2  „SIGMA”
Józef Golema
Ul. Polna 20
59-300 Lubin
37,30
3 XL Polska Sp. z o.o. Ul. Szkolna 4,
61-833 Poznań
76,12
4 Biuro Obsługi Nieruchomości Emilia Chudzińska Witoszów Dolny
nr 28
58-100 Świdnica
100
Najkorzystniejsza oferta
5 PERITO Sp. z o.o. Ul. Szaniawskiego 17/15
60-514 Poznań
98,59
6 PRCOWNIA TERENOVA Joanna Sikorska Ul. Dekabrystów 7/4
45-061 Opole
77,69
7 Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych
Budownictwa Rzeczoznawca Stanisław Kapelski
Ul. Złotoryjska 6/1
59-220 Legnica
85,31
8 Grzegorz Kosicki Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 20/1
57-300 Kłodzko
99,53
 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym :
  ww. wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.
 2. Wybrano ofertę nr 4, jako najkorzystniejszą, złożoną przez firmę : 
  Biuro Obsługi Nieruchomości Emilia Chudzińska, Witoszów Dolny nr 28, 58-100 Świdnica
  Jedynym kryterium wyboru była CENA 100 %.                                                                 

 

                                                 


  Jawor, dnia 26.08.2013 r.


GN.6812.6.2013ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Nazwa przedmiotu zamówienia:  Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie
osób fizycznych (łącznie 53 działki).

 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26: 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124

  zaprasza do złożenia oferty na:
   
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych (łącznie 53 działki).
   
 3. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania , w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do realizowania pełnego zakresu zamówienia.

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

     Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert             
C= --------------------------------------------------------------------------------------------------* 100%                      
                      Cena oferowana badanej oferty      

                                              

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi przewidzianych do wykonania w ramach zadania.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Sposób płatności: Płatność dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy, przez niego wskazane po wykonaniu prac i odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 21 października 2013 r. Starostwo Powiatowe w Jaworze.
 3. Określenie miejsca , sposobu i terminu składania ofert: Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „ Aktualizacja opłat w 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych” w terminie do dnia 02.09.2013 r. do godz. 1630 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Jaworze (parter) ul. Wrocławska 26. Oferty można również przesłać w zamkniętych kopertach na adres Starostwa Powiatowego w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor / liczy się data wpływu do dnia 02.09.2013 r./
 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.
 2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:


Nazwa, adres Wykonawcy

                                                                            Starostwo Powiatowe w Jaworze
                                                                            ul. Wrocławska 26
                                                                            59-400 Jawor


„Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych”

                                      Nie otwierać przed dniem 03.09.2013 r. , godz. 10.00
 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  cena – 100% za całość wykonania zadania.
 2. Osoby do kontaktów: Zbigniew Stręk Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaworze tel. 76/ 72-90-134 e-mail: strek@powiat-jawor.org.pl
 3. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz., 907)


Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.Załącznik:

1.    Formularz ofertowy
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-08-26 13:37:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:02:00)