Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych

 

ARCHIWUM

GN.6812.7.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. W celu zamówienia : „Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych (łącznie 62 działki)”, dla zamówień o wartości do 14000 euro netto, w dniu 26.08.2013 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Jaworze.
   
 2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:     
L.P

Nazwa  wykonawcy
Adres wykonawcy

 Adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
(kryterium – cena 100%)
1 PERITO Sp. z o.o.   ul. Smarzewskiego 17/15
60-514 Poznań
47,17
2 XL Polska Sp. z o.o. ul. Szkolna 4
61-833 Poznań
(adres do korespondencji : 
ul. Cicha 14,
59-220 Legnica)
25,51
3 Biuro Obsługi Nieruchomości
Emilia Chudzińska
Witoszów Dolny 25
58-100 Świdnica
50,27
4 Grzegorz Kosicki
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 20/1
57-300 Kłodzko
50,81
5 SIGMA Józef Golema ul. Polna 20
59-300 Lubin
61,17
6 NIERUCHOMOŚCI
Mieczysław  Młynarczyk
ul. Meksykańska 7
59-220 Legnica
100
Najkorzystniejsza oferta
 1. Informacja o spełnieniu przez wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym:
  ww. wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.
   
 2. Wybrano ofertę nr 6, jako najkorzystniejszą, złożoną przez firmę :
  NIERUCHOMOŚCI Mieczysław Młynarczyk, ul. Meksykańska 7, 59-220 Legnica. Jedynym kryterium wyboru była
  CENA 100 %.                                                                                                             

 


 

      Jawor, dnia 26.08.2013 r.


GN.6812.7.2013
 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYNazwa przedmiotu zamówienia:  Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych (łącznie 62 działki).

 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26: 59-400 Jawor,  NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych (łącznie 62 działki).

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania , w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do realizowania pełnego zakresu zamówienia.

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

   Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert             
C=-----------------------------------------------------------------------------  * 100%                      
                 Cena oferowana badanej oferty      

                                              
przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi przewidzianych do wykonania w ramach zadania.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Sposób płatności: Płatność dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy, przez niego wskazane po wykonaniu prac i odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 21 października 2013 r. Starostwo Powiatowe w Jaworze.
 3. Określenie miejsca , sposobu i terminu składania ofert: Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „ Aktualizacja opłat w 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych” w terminie do dnia 02.09.2013 r. do godz. 1630 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Jaworze (parter) ul. Wrocławska 26. Oferty można również przesłać w zamkniętych kopertach na adres Starostwa Powiatowego w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor / liczy się data wpływu do dnia 02.09.2013 r./
 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.
 2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

Nazwa, adres Wykonawcy

                                                                              Starostwo Powiatowe w Jaworze
                                                                              ul. Wrocławska 26
                                                                              59-400 Jawor


„Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji w 2013 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych”   

                                                             
                                   Nie otwierać przed dniem 03.09.2013 r. , godz. 10.00

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  cena – 100% za całość wykonania zadania.
 2. Osoby do kontaktów: Zbigniew Stręk Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaworze tel. 76/ 72-90-134 e-mail: strek@powiat-jawor.org.pl
  Krystyna Pawlak – tel. 76/ 72-90-135 e-mail: krystyna.pawlak@powiat-jawor.org.pl
 3. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz., 907)

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.

                                                                        


Załączniki:

1.   Formularz ofertowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-08-26 13:17:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:02:17)