Doposażenie pomieszczeń noclegowych na terenie Pałacu w Muchowie - zakup mebli

ARCHIWUM

s

 

RPE.2600.57.2013
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty handlowej
1. W celu zamówienia: Doposażenie pomieszczeń noclegowych na terenie Pałacu w Muchowie – zakup mebli.
Dla zamówień o wartości do 14.000 euro netto w dniu 03.06.2013 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została na również na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu.
2. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, przedstawiono poniższe oferty:
 

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba uzyskanych punktów
(kryterium-
cena 100%)
1 P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz
Doboszowice 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
70,89
2 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19,
58-405 Krzeszów
69,82
3 Zakład Stolarski „BRANDT” S.C.
Dąbrówka, ul. Starogardzka 11
83-212 Bobowo
80,08
4 Agia Dawid Siedlarczyk
ul. Zielona 10,
34-440 Kluszkowice
54,53
5 KOMA R.Kozakiewicz, R. Makowski
Spółka Jawna
ul. Chorzowska 3 lok. 3,
26-600 Radom
70,68
6 TORO Joanna Jasnosz
Breń 64A,
33-140 Lisia Góra
59,51
7 JARD Rober Durlak Sp. Jawna
Ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
66,17
8 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “DOM”
Jolanta Domańska,
Tadeusz Domański Spółka Jawna
Ul. Kośnego 64/2,
45-372 Opole
64,10
9 PPHU Mazurkiewicz
Ul. Mickiewicza 55D, 67-200 Głogów
61,56
10 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy “JAWOR” Zbigniew Świadek
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański
73,12
11 P.H.U.P “BISA” s.c.
Ul.Kilińskiego 2, 59-220 Legnica
62,95
12 Firma Wielobranżowa “Piotr”
ul. Pokoju 217, 42-504 Będzin
62,69
13 “KARIAN” Sp. J.
Jan, Bożena, Andrzej Karwan
Chojęcin Szum 24,
63-640 Bralin
100
14 Centrum Zaopatrzenia Szkół
Ulart-Cezas Artur Suchocki
Al. 11 Listopada 156,
66-400 Gorzów Wlkp.
78,17
15 OKKER OFFICE T.Kubic Sp.J
ul. Krasińskiego 24
40-19   Katowice
77,70

 

4. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym.
5. Wybrano ofertę nr 13 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: “KARIAN” Sp. J., Jan, Bożena, Andrzej Karwan, Chojęcin Szum 24, 63-640 Bralin

Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 


 

Jawor, 03 czerwca 2013 r.


RPE.2600.57.2013ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTYNazwa przedmiotu zamówienia: Doposażenie pomieszczeń noclegowych na terenie Pałacu w Muchowie – zakup mebli.


1.Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124


zaprasza do złożenia oferty handlowej na :


2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pomieszczeń noclegowych na terenie pałacu w Muchowie w meble, celem dostosowania obiektu do nowoczesnych standardów i podniesienia jakości wypoczynku turystom. Zamówienie zakłada wyposażenie 15 pokoi, w nowe meble (szafy, stoły, krzesła, tapczany, stoliki nocne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia (w tym transport i montaż).
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

      Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert             
C= ------------------------------------------------------------------------------* 100%                      
                             Cena oferowana badanej oferty      
                                                 
przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie całości usługi przewidzianych do wykonania w ramach zadania.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4. Sposób płatności: Płatność dokonana zostanie po realizacji usługi. Płatność będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru. Terminie płatności - 21 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Termin i  miejsce wykonania zamówienia: 30 lipiec 2013, Muchów 7, 59-424 Męcinka

6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

 

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym  w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, w Biurze Obsługi Klienta (parter) do dnia 14 czerwca 2013  do godziny  1300.
  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania
  3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej  nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu). Nieprzejrzysta koperta (opakowanie) powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

Nazwa, adres Wykonawcy


Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59 – 400 Jawor

 


.............................................................................................
nazwa zadania


Nie otwierać przed dniem …….....………..., godz. ……....……………….

 


7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena – 100%

8. Osoba/y do kontaktów:

 

  1. Mariusz Żydziak, tel. 76 729 01 01, e-mail: m.zydziak@powiat-jawor.org.pl
  2. Tomasz Głąbicki, tel. 76 729 01 20, e-mail:glabicki@powiat-jawor.org.pl

9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

Art. 4 ust 8: „Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”.

 


    ……………………………………….
Podpis Kierownika ZamawiającegoZamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Załączniki:

 

  1. Szczegółowy opis zamówienia
  2. Formularz ofertowy
     
Wytworzył:
(2013-06-03)
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-06-03 14:34:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2015-01-14 13:02:38)