Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2012 roku

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:


I. Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 • realizacja wybranych zadań zleconych administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu państwa,
 • gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 700 rozdział 70005 § 21110 i dziale 710 rozdział 71014 § 2110,
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie gospodarowania mieniem,
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kontrolujący na podstawie okazanych w czasie kontroli dokumentów oraz przedłożonych wyjaśnień pozytywnie, ocenili działania Starosty Jaworskiego dotyczące realizacji zagadnień objętych w trakcie przeprowadzonej kontroli. Wydane zalecenia dotyczyły drobnych  nieprawidłowości.

O sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń oraz podjętych poinformowano w wyznaczonym terminie.


II. Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 •  realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących ochrony gruntów rolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenie, aby w decyzjach dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, które będą rozpatrywanie w trybie trwałego wyłączenia ujęto słowo „trwałe” jako uzupełnienie określenia trybu wyłączenia.

O wykonaniu zalecenia poinformowano w wyznaczonym terminie.


III.  Kontrola przeprowadzona przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

Zakres kontroli:

 • sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy, dotyczących ochrony pracy w ramach realizacji zadań kontrolno - nadzorczych PIP. W szczególności zakresem kontroli objęto wybrane zagadnienia dotyczące: realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, nawiązywania umów o pracę, czasu pracy, prowadzenia akt osobowych.

Wystąpienie pokontrolne zawierało wnioski związane z prowadzoną dokumentacją.

O sposobie wykonania wniosków poinformowano w wyznaczonym terminie.


IV. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 1. wykonanie zaleceń pokontrolnych z zakresu geodezji i kartografii, przekazanych Staroście Jaworskiemu do realizacji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu pismem z dnia 11 kwietnia 2011r., a ponadto:
 • bieżącego prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,
 • postępowań administracyjnych związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych i leśnych,
 • stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz.U. z 2000r. Nr 70 poz.821)

W wyniku kontroli ustalono, że część zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Jaworskiemu pismem z dnia 11 kwietnia 2011r. zostało wykonanych, natomiast pozostałe wymagają podjęcia prac w celu ich realizacji.


V. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zakres kontroli:

 • kontrola zadania p.n. „ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego –przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze, w zakresie potwierdzenia uzyskanych efektów ii poniesionych nakładów.

W wyniku kontroli ustalono konieczność uzupełnienia dokumentów związanych z realizacją zadania wynikających ze zmiany Wykonawcy.

Wymagane wyjaśnienia i dokumenty  zostały przesłane w terminie.


VI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 • realizacja obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych.


W wyniku kontroli wydano pozytywna ocenę realizacji obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W wystąpieniu pokontrolnym wniesiono o zatwierdzanie projektów organizacji ruchu zawierających właściwe plany orientacyjne oraz plany sytuacyjne  określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. O sposobie wykonania wniosków poinformowano w wyznaczonym terminie.
 


VII. Kontrola planowa przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 • kontrola planowa projektu  „Wszyscy mamy te same szanse – usprawnianie to  nasze zadanie” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt zrealizowano prawidłowo.


VIII. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 • prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydawanych w ich toku decyzji i postanowień


Zalecenia pokontrolne dotyczyły przestrzegania przepisów prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonych postępowaniach. Uwagi zawarte w wystąpieniu zostały przyjęte do stosowania.


IX. Kontrola planowa przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 • zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu , o dofinansowanie projektu p.n. rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego –przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


X. Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 • „Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych -2011”.


Kontrola oceniła prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2011r., pozytywnie z uchybieniami. Podjęto działania  mające na celu eliminację uchybień. 

Wytworzył:
(2013-03-07)
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-03-07 12:21:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-03-12 09:18:21)