Dane adresowe urzędu

budynek starostwa i herb

                                

 


INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem Nr 73/2022 Starosty Jaworskiego z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji kasy Starostwa Powiatowego w Jaworze, przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz powołania Komisji Inwetaryzacyjnej dotychczasowe płatności gotówkowe dokonywane w kasie Starostwa, od 13 grudnia 2022 r. można będzie realizować w następujący sposób:

  1. Wpłaty dokonywane bezpośrednio na wskazane rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaworze:
  • 52 8647 0007 0018 4322 2000 0014 - wpłat z tytułu opłaty skarbowej np. za udzielenie pełnomocnictwa, za wydanie zaświadczeń, wpłaty z tytułu wnoszonego wadium, depozytów;
  • 30 8647 0007 0018 4322 2000 0022 – wpłaty dokonywane w związku z korzystaniem z zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. za wypisy i wyrysy;
  • 03 8647 0007 0018 4322 2000 0023 - wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, dzierżawę lub zakup nieruchomości Skarbu Państwa;
  • 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024 - opłaty za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu, karty wędkarskiej, opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie prawa jazdy), opłaty za zajęcie pasa drogowego, usunięcie pojazdów z drogi powiatowej oraz koszty przechowywania pojazdu na parkingu, opłaty za przystanki komunikacyjne;
  1.  Wpłaty bezgotówkowe dokonywane za pomocą kart płatniczych w Starostwie Powiatowym:
  • Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, sala obsługi klienta znajdująca się na parterze  budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrocławskiej 26 w Jaworze.
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 208 znajdujący się na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wrocławskiej 26 w Jaworze.

W przypadku dokonania opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdu, prawo jazdy itp.) bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaworze należy w dniu załatwienia sprawy przedłożyć dokument potwierdzający jej uiszczenie.

Przypomina się również o możliwości zamawiania dokumentów przez system informatyczny do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym  GEOPORTAL,  wówczas można dokonać płatności elektronicznej on-line.

 

 


gesut

 


egib


iii

ioyyu

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 


iii
 

ioyyu

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski

mająca na celu poprawę warunków gospodarowania na obszarze scalenia

poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych

do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawę walorów krajobrazowych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”,

poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

Osoba ze szczególnymi potrzebami może komunikować się ze Starostwem poprzez email powiatu: powiat-jawor@powiat-jawor.pl
oraz skrytkę e-PUAP:  /SPJawor/skrytka

 


 

POWIAT JAWORSKI
 
województwo: dolnośląskie

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

tel. (centrala):(+48 76) 72 90 100

faks: (+48 76) 72 90 160

Poczta elektroniczna (e-mail):
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

skrytka ePUAP: /SPJawor/skrytka

 

NIP 695 15 25 969           REGON 390 647 162

 

GODZINY URZĘDOWANIA 

Poniedziałek, Środa, Czwartek godziny 7:30 - 15:30

Wtorek godziny 7:30 - 16:30

Piątek godziny 7:30 - 14:30

Interesanci przyjmowani są od godziny 8:00

 

Referat Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Zębowicach

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

 


Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Dowody rejestracyjne i prawa jazdy

Poniedziałek, Środa, Czwartek godziny 8:00 - 15:00

Wtorek godziny 8:00 - 16:00

Piątek godziny 8:00- 14:00


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW  

przyjmuje w  pok. 230 w godzinach: 

Wtorek godziny 7:30 - 15:30

Środa godziny 11:30 - 15:30

Piątek godziny 7:30 - 11:30

 


S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y

Link


Uprzejmie informujemy, że pisma, skargi, bądź wnioski kierowanie do Starostwa Powiatowego w Jaworze zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, niezawierające imienia i nazwiska, oraz adresu wnoszącego skargę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Jedynie w przypadku gdy przedmiotem pisma (wniosku), będą sprawy dotyczące zdrowia, lub życia mieszkańców powiatu, bądź ochrony ważnego interesu RP, Zarząd Powiatu pomimo niepodpisania pisma, podejmie działania w sprawie.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-01-16 08:45:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-04-19 13:48:18)