Dostęp do Informacji Publicznej

 

I. Dostęp do informacji publicznej

§ 1

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

§ 2

1. Prawo  do informacji publicznej obejmuje :
1) uzyskanie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

§ 3

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

§ 4

1. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
1) ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
3) wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.


II. Udzielanie informacji publicznej na wniosek

§ 5

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga  uzasadnienia.
3. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
4. Wniosek powinien być sformułowany w języku polskim. Odpowiedź na wniosek udzielana jest w języku polskim.
5. Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

§ 6

1. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia.
2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej  oraz umorzenie postępowania  o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.
3. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni


§ 7

1. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
2. Wnioskodawca zostanie poinformowany w ustawowym terminie o wysokości opłaty oraz sposobie jej dokonania wg zasad określonych w Zarządzeniu.Wniosek o udzielenie informacji publicznej.  Druk do pobrania 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-03-07 12:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-05-07 08:03:38)