Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

 

Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro

Wniosek składa właściciel pojazdu lub w przypadku osób prawnych osoba z pełnomocnictwem

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
2. Załączniki:
• wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu (nie wymagany w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu )
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 
3. Do wglądu:

• dokument tożsamośc

Opłata administracyjna

opłata za dowód 72,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł
 
Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. 2022, poz. 1847 r. z późn.zm),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2022, poz. 1849 z późn.zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-04-20 11:48:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-08-30 09:14:02)