Transport drogowy

 

Autobus

Ogłoszenie

 

BADANIE  POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

na potrzeby dostosowania rozkładów jazdy na liniach powiatowej komunikacji transportu zbiorowego na lata 2024-2025   

 

Powiat Jaworski, jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że rozpoczyna konsultacje w zakresie obowiązujących aktualnie rozkładów jazdy na liniach powiatowej komunikacji transportu zbiorowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i wniosków w okresie od 15 kwietnia 2024 r. do 15 maja 2024 r.  na załączonym formularzu ankiety, poprzez e-mail: powiat-jawor@powiat-jawor.pl 

lub skrytkę ePUAP: /SPJawor/skrytka

W tytule e- maila prosimy wpisać:

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
 

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia prosimy przyjąć obowiązujące na terenie Państwa gmin rozkłady jazdy.

 

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy zostanie przeanalizowany pod kątem:

- możliwości zapewnienia dojazdów do szkół, instytucji i urzędów;

- częstotliwości oraz godzin odjazdów i przyjazdów na danej linii;

- możliwości finansowych samorządu Powiatu;

 

Informujemy, że Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

 Link do ankiety

 


 

Publiczny transport zbiorowy:

 

LINIA 501: JAWOR - WĄDROŻE WIELKIE - BUDZISZÓW MAŁY

LINIA 502: JAWOR - MŚCIWOJÓW - BUDZISZÓW WIELKI

LINIA 503: JAWOR - BOLKÓW - KACZORÓW

LINIA 504: JAWOR - LIPA - KACZORÓW

LINIA 505: JAWOR - PIOTROWICE - KONDRATÓW

LINIA 506: JAWOR - MĘCINKA - STANISŁAWÓW

 


KOMUNIKAT

dla przewoźników drogowych

 

W związku ze zmianą w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze. zm.), przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób zobowiązani są do:

1) przedłożenia corocznie organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego: (pierwsza informacja do dnia 31 marca 2024 r.) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób wykonujących operacje transportowe, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia.

 


Zezwolenie (licencja) na przewoźnika drogowego

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy na czas nieokreślony należy złożyć do tutejszego organu wniosek, przez przedsiębiorcę mającego siedzibę firmy na obszarze Powiatu Jaworskiego. Do wniosku należy załączyć odpowiednio następujące dokumenty:

Wniosek

DRUK_1  (oświadczenie osoby zarządzającej transportem- pracownik, właściciel )

DRUK_2 (oświadczenie osoby zarządzającej transportem na podstawie umowy cywilno-prawnej)

DRUK_3 (oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby oraz bazy)

Druk-4 (oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub współpracy)

Druk_5 (oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji)

Druk_6 (wykaz pojazdów)

Druk_7 (oświadczenie o wykorzystaniu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  nieprzekraczającej 3,5 t)

□ Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (Druki 1-6 załączniki do wniosku),

□ W przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5 t ≤ 3,5 t (Druki 1-7 załączniki do wniosku),

Pełnomocnictwo

Wniosek o  wydanie wypisów z zezwolenia (licencji)

Informacja o wymianie taboru do zezwolenia (licencji)

Opłaty:

1. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy, pobiera się opłatę  wysokości 1000 zł.

2.  Za wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.

3. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

4. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmian, pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

Zgłaszanie przewozów drogowych na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne

Druk_1 (oświadczenie o zatrudnieniu kierowców)

Druk_2 (wykaz pojazdów)

Opłaty:

 1. Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony 500 zł.
 2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia -100 zł
 3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia -100 zł
 4. Zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zamiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów – 25 zł.
 5. Wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia – 10 zł.

Wniosek o wydanie licencji

Wniosek

 1. Na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie    przewozu osób samochodem     osobowym

Opłata zależy od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat – 320 zł
 • od 15 do 30 lat – 380 zł
 • od 30 do 50 lat – 450 zł

Jeśli we wniosku o udzielenie licencji zgłoszono także jeden lub więcej samochodów to do opłaty za licencję musisz dodać opłatę w kwocie 10% opłaty za udzielenie licencji za zgłoszony każdy samochód.

1.Za wydanie wypisu z licencji dla każdego samochodu zgłoszonego we wniosku, dodatkowo zapłacić kwotę 1% opłaty za udzielenie licencji.

Jak obliczyć opłatę:

 • Jeśli ubiegasz się o licencję ważną od 2 do 15 lat na dwa pojazdy oraz potrzebujesz dwa wypisy, to należy wnieść opłatę 390,40 zł.
 1. Na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie  z kierowcą

      Opłata za wydanie licencji wynosi:

 • od 2 do 15 lat 320,00 zł + 11% wartości licencji, za każdy wypis
 • powyżej 15 lat do 30 lat 380, 00 zł + 11% wartości licencji, za każdy wypis
 • powyżej 30 lat do 50 lat 450,00 zł + 11% wartości licencji, za każdy wypis

  Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak  za udzielenie licencji.

 

 1. na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   

Opłata za wydanie licencji wynosi

 • okres ważności licencji w latach: 
 1. od 2  do 15  –  800zł;  
 2. powyżej 15  do 30  – 900 zł:   
 3. powyżej 30 do 50  – 1000 zł;
 • za zmianę licencji  na pośrednictwo pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 • za wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości  10 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 • za wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości  25 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji

● Wpłaty z tytułu wydania zezwolenia, zaświadczenia, licencji oraz wypisów do nich można dokonywać w kasie tutejszego Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaworze,

       Bank Spółdzielczy w Jaworze

73 8647 0007 0018 4322 2000 0024

W tytule przelewu proszę napisać : Za wydanie zezwolenia/zaświadczenia/licencji i wpisać ilość wypisów

 ● Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17zł,  na nr konta Starostwa Powiatowego w Jaworze

       Bank Spółdzielczy w Jaworze

       52 8647 0007 0018 4322 2000 0014

 

 

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-03-03 12:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-04-12 10:38:26)