Dostawa książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze

 

ARCHIWUM

Jawor, dnia 19 listopada 2009 roku

RPE – 340-1/15/09


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na dostawę  książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze, dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 3, złożonej przez Wykonawcę Hurtownia Książek  „MR BOOK”  Michał Łada, ul. Druciana 2, 58- 500 Jelenia Góra
Oferta nr 3 zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

Główna Księgarnia Szkolna

Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. Jawna

Al. Daszyńskiego 16

31-534 Kraków 

 

 

 

CENA 100%

 

89,28

 

2.

PIERRON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 27/35 lok. 93

00-639 Warszawa

 

 

91,47

 

 

3.

Hurtownia Książek „MR BOOK”

Michał Łada

ul. Druciana 2

58-500 Jelenia Góra

 

 100,00

 


Numer ogłoszenia: 197331 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 377200 - 2009 data 28.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: 06.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor pokój 108 ( Kancelaria ogólna) - I piętro...
  • W ogłoszeniu powinno być: 09.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor pokój 108 ( Kancelaria ogólna) - I piętro...

 


Jawor, dnia  04 listopada 2009 roku

RPE. 340-1/15/09

 

Wykonawcy w postępowaniu nr RPE 340-1/15/09

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze.”


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:

Rozdział XV - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy otrzymuje następujące:
„1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany ceny za wykonanie zamówienia w przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji wybranych tytułów – cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów, które nie będą dostarczane,
c) w przypadku wycofania tytułów z rynku - cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość tytułów, które nie będą dostarczane,
d) w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie realizacji umowy,

2) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia – w przypadku wycofania tytułów z rynku.” 
    
2.  W  rozdziale  XVIII. Załączniki wprowadza się następujące zmiany
w załączniku nr 1 – „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Książki  i  pomoce  dydaktyczne dla Starostwa Powiatowego w Jaworze”
– wykreśla się następujące pozycje:  28, 40,  45, 49, 50, 51, 52, 61, 65, 70, 71, 152, 164, 195, 199, 203, 205, 209, 212, 213, 225, 241, 248, 250, 254, 291,  315, 330, 355, 368, 387, 390, 397, 404, 454, 489, 491, 495, 502, 558, 569, 586, 587, 589, 594, 605, 637, 657, 671, 676, 688, 742, 745, 758, 766, 805, 806.      
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy  otrzymuje brzmienie jak w załączeniu:  

Jednocześnie mając na względzie zapewnienie Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 09.11.2009 roku do godz. 10.00., zmieniając jednocześnie zapisy SIWZ w sposób następujący:

1. W rozdziale XI  - Miejsce i termin składania ofert  pkt-y 1 i 2 otrzymują następujące brzmienia:
„ 1). Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 108, I piętro (Kancelaria ogólna) do dnia 09.11.2009r. do godz. 10.00.”
„ 2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 130, I piętro w dniu 09.11.2009r.  o godz. 11.00.”


Jawor: Dostawa książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze

Numer ogłoszenia: 377200 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek i pomocy dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek i pomocy dydaktycznych, w tym: multimedialnych prezentacji i programów edukacyjnych, plansz, gier i zabaw edukacyjnych, filmów i programów multimedialnych, programów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar nowy, spełniający wymogi techniczno wydawnicze i ilościowe określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia bez wad i pomyłek wydawcy, a także bez uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wystąpienia uchybień i braków ( brak stron, puste strony, itp.) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie wymieni wadliwy towar na towar pełnowartościowy bez zmiany cen. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego: Jawor, ul. Wrocławska 26 oraz rozładowania go i ustawienia we wskazanym pomieszczeniu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 39.16.20.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 2. 2) Wypełniony formularz cenowy - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 3. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 4. 6) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, - stanowiącym załącznik Nr 5 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 3, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor. cena siwz - 53,50 zł...
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor pokój 108 ( Kancelaria ogólna) - I piętro..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.

3. Formularz cenowy - załącznik nr 3. /NIEAKTUALNY

4. Oświadczenie - art. 22 ustawy - załącznik nr 4.

5. Oświadczenie - art. 44 ustawy - załącznik nr 5.

6. Projekt umowy - załącznik nr 6.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 14:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 14:03:40)